ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบประมวลรัษฎากร
ข้อสอบประมวลรัษฎากร

ข้อสอบประมวลรัษฎากร

 1. แดง ไปเสียภาษีอากร ณ ที่ว่าการอำเภอ การเสียภาษีอากรของแดงดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด
 • เมื่อจ่ายเงินภาษีอากรให้กับเจ้าหน้าที่
 • เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงลายมือชื่อ
 • เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว
 • เมื่อแดงลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินว่าได้จ่ายภาษีอากรแล้ว

ตอบ   ค.เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

 1. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรใครมีอำนาจเข้าไปหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพกรเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทำการตรวจค้น ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น
 • อธิบดี ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.   สรรพากรเขต                                                               ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของบุคคลจะกระทำได้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากใคร
 • อธิบดี ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค.   สรรพากรเขต                                                               ง. นายอำเภอ

ตอบ ก.อธิบดี

 1. ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำหน้าที่เพื่อทำการตรวจค้นยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร จะต้องมีโทษอย่างไร
 • ปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตอบ   ข.ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1. ผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรคือใคร
 • นายกรัฐมนตรี ข. อธิบดี

ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                      ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 1. คนต่างด้าวซึ่งจะเดินทางออกจากประเทศไทยจะต้องยื่นคำร้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดเพื่อขอรับใบผ่านภาษีอาการภายในกำหนดเวลาเท่าใด
 • ไม่เกิน 15 วันก่อนออกเดินทาง ข. ไม่เกิน 30 วันก่อนออกเดินทาง

ค.   ไม่เกิน 7 วันก่อนออกเดินทาง                               ง. ไม่เกิน 10 วันก่อนออกเดินทาง

ตอบ ก.ไม่เกิน 15 วันก่อนออกเดินทาง

 1. กรณีที่คนต่างด้าวผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรหรือยื่นคำร้องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากรเดินทางออกจากประเทศไทย ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเสียเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดของเงินเสียภาษีอากร
 • ร้อยละ 20 ข. ร้อยละ 30

ค.   ร้อยละ 40                                                                    ง. ร้อยละ 50

ตอบ ก.ร้อยละ 20

 1. ใบผ่านภาษีอากรให้มีอายุใช้ได้กี่วันนับแต่วันออก
 • 5 วัน ข. 7 วัน

ค.   15 วัน                                                                            ง. 20 วัน

ตอบ ค.15 วัน

 1. คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากรต้องระวางโทษอย่างไร
 • ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
 • ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
 • ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ
 • ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

ตอบ ง.ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

 1. อธิบดีมีอำนาจเปิดเผยรายละเอียดใดต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร
 • ชื่อผู้เสียภาษีอากรและจำนวนภาษีอากรที่เสีย
 • ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มเติมของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น
 • ชื่อผู้สอบบัญชีและพฤติการณ์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

 1. ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบเสร็จที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าใด
 • ฉบับละ 1 บาท ข. ฉบับละ 5 บาท

ค. ฉบับละ 50 สตางค์                                                       ง. ฉบับละ 25 สตางค์

ตอบ ค.ฉบับละ 50 สตางค์

 1. สรรพกรจังหวัดมีอำนาจตามข้อใด
 • ออกหมายเรียกผู้ต้องรับผิดชำระภาษีอากรค้างและบุคคลใดๆที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาให้ถ้อยคำ
 • สั่งบุคลดังกล่าวให้นำบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจำเป็นแก่การจัดเก็บภาษีอากรค้างมาตรวจสอบ
 • ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรทำการตรวจค้นหรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของบุคคลดังกล่าว
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017