ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

 1. วันนี้อากาศเย็นจัด เพราะลมพัดแรง แต่อากาศไม่เย็น ฉะนั้น

ก. อากาศอบอุ่น                                                   ข. อากาศร้อน

ค. ลมพัดไม่แรง                                                  ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ค. ลมพัดไม่แรง

จากสมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้อากาศเย็นจัด

 1. เพราะลมพัดแรง

เมื่อสรุปว่าอากาศไม่เย็น แสดงว่าลมพัดไม่แรงเป็นลักษณะสมเหตุสมผลเป็นไปได้ที่โจทย์สรุปว่าอากาศไม่เย็น แสดงว่าอากาศไม่อบอุ่นและไม่ร้อน (อากาศไม่ร้อน) เพราะไม่มีในสมมุติฐาน เมื่อลมพัดแรงอากาศก็ต้องเย็นจัด

 1. ถ้าวันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง แต่ฝนไม่ตก ฉะนั้น

ก. ฉันจะอยู่บ้าน                                                  ข. ฉันจะไปดูหนัง

ค. ฉันจะไม่ไปดูหนัง                                         ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

สมมุติฐานที่ว่า 1. วันนี้ฝนตกฉันจะไม่ไปดูหนัง 2. แต่ฝนไม่ตก

พิจารณาเหตุผลแต่ละข้อ ฉันจะอยู่บ้านในสมุติฐานไม่ระบุว่า ฉันจะอยู่บ้านหรือฉันไม่อยู่บ้านถ้าฝนไม่ตก มีแต่บอกว่าถ้าฝนตกจะไม่ไปดูหนัง แต่ไม่มีสมมุติฐานว่าถ้าฝนไม่ตก ฉันจะไปดูหนังหรือฉันจะไม่ไปดูหนัง

 1. ดำสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะนั้น

ก. ดำสูงกว่าแดง                                                  ข. แดงเตี้ยกว่าดำ

ค. เขียวสูงกว่าดำ                                                 ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ก. ดำสูงกว่าแดง

                จากสมมุติฐานที่ว่า 1. ดำสูงกว่าแดง 2. แต่แดงสูงกว่าเขียว

พิจารณาคำตอบ ในเมื่อดำสูงกว่าแดง แต่เขียวต่ำกว่าแดง เพราะแดงต่ำกว่าดำ

สรุปว่าดำสูงกว่าเขียว ดำสูงกว่าแดงอยู่แล้วและแดงก็สูงกว่าเขียว แสดงว่าเขียวเตี้ยที่สุด เตี้ยกว่าดำและแดง และที่สรุปว่า แดงเตี้ยกว่าดำ ก็ไม่ระบุในสมมุติฐานเช่นกัน คำตอบสุดท้าย คือ ดำสูงกว่าเขียวเป็นคำตอบที่ถูกต้อ

 1. คนนับถือศาสนาใดๆ เลย จะเป็นคนเถื่อน สุดานับถือศาสนาอิสลาม ฉะนั้น

ก. สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์                                  ข. สุดานิยมคอมมิวนิสต์

ค. สุดาเป็นคนเถื่อน                                           ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

จากสมมุติฐานที่ว่า 1. คนไม่นับถือศาสนาใดๆ เลยจะเป็นคนเถื่อน

 1. สุดานับถือศาสนาอิสลาม

พิจารณาคำตอบแต่ละข้อ สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ หรือสุดานิยมคอมมิวนิสต์ ไม่มีระบุในสมมุตติที่ว่าสุดาเป็นคนเถื่อนก็เป็นได้ ผู้ไม่นับถือศาสนาจึงเป็นคนเถื่อนและที่ว่าสุดาไม่ใช้คนเถื่อนก็ไม่ระบุในสมมุติฐานว่าผู้นับถือศาสนาจะไม่ใช่คนเถื่อน สรุปข้อนี้ต้องตอบข้อ ง . คือสรุปแน่นอนไม่ได้

 1. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ ฉะนั้น

ก. คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน                         ข. คนจีนบางคนใจบุญ ฉะนั้น

ค. คนร่ำรวยบางคนใจบุญ                 ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ก. คนร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน

จากสมมุติฐานที่ว่า 1. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย

 1. คนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ

แสดงว่าคนจีนบางคนก็ไม่ร่ำรวย ที่ว่าคนร่ำรวยเป็นคนใจบุญ และยังมีคนร่ำรวย บางคนเป็นคนจีน ฉะนั้น สรุปได้ว่าคนจีนที่ร่ำรวยบางคนเป็นคนจีน ซึ่งตรงสมมุติฐานที่ว่าคนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ำรวย แต่ไม่ระบุว่าต้องเป็นคนใจบุญทุกคน

 1. สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น ฉะนั้น

ก. ช้างเป็นสัตว์บกที่โตที่สุด                                             ข. ช้างเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ค. ช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม                                        ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

จากสมมุติฐานที่ว่า 1. สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

 1. ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่นแต่ในสมมุติฐานไม่ระบุว่าช้างเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หรือช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและไม่ได้บอกว่าช้างเป็นสัตว์บกที่โตที่สุด และไม่ได้บอกว่าช้างฉลาดกว่าวัวและสมมุติฐานบอกชัดเจนว่า สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้น จึงไม่ได้หมายถึงสัตว์เลือดไม่อุ่น สรุปคำตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได
 2. นกทุกชนิดบินได้ กระจอกเทศบินไม่ได้ฉะนั้น

ก. นกกระจอกเทศไม่ใช่นก                                              ข. กระจอกเทศเป็นชื่อนก

ค. เดิมกระจอกเทศบินได้                                                  ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

สมมุติฐานระบุไว้ว่า 1. นกทุกชนิดบินได้

 1. กระจอกเทศบินไม่ได้

เมื่อพิจารณาจากข้อสรุป ก. นกกระจอกเทศไม่ใช่นก กับข้อ ข . กระจอกเทศเป็นชื่อนก ไม่มีในสมมุติฐาน ถ้าสมมุติฐานบอกว่ากระจอกเทศเป็นนกชนิดหนึ่ง เช่นนี้กระจอกเทศก็จะบินได้ เมื่อเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ ก. ส่วนข้อ ค. ในสรุปนั้นก็ไม่มีบอกไว้ในสมมุติฐาน ดังนั้น จึงสรุปตามข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ข้อ ง. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

 1. นกทุกชนิดออกลูกเป็นไข่ก่อน กระจอกเทศออกลูกเป็นไข่เช่นกัน ฉะนั้น

ก. กระจอกเทศเป็นนก                                                       ข. กระจอกเทศบินไม่ได้

ค. กระจอกเทศเป็นชื่อนก                                                 ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

สมมุติฐานที่ว่า 1. นกทุกชนิดออกลูกเป็นไข่ก่อน

 1. กระจอกเทศออกลูกเป็นไข่เช่นกัน

เมื่อพิจารณาข้อสรุปจะได้ดังนี้ ถ้าสมมุติฐานระบุว่ากระจอกเทศเป็นนกชนิดหนึ่ง กระจอกเทศก็ออกลูกเป็นไข่ก่อน ซึ่งจะเป็นไปตามสมมุติฐาน ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. ไม่ระบุชัดในสมมุติฐาน จึงไม่ใช่ข้อสรุปที่ถูกต้อง

 1. สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดเรียกว่า สัตว์ปีก ไก่มีปีก ฉะนั้น

ก. ไก่เป็นสัตว์เลี้ยง                                                             ข. ไก่เป็นสัตว์ปีก

ค. ไก้บินไม่ได้                                                                     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ข. ไก่เป็นสัตว์ปีก

สมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า 1. สัตว์ที่มีปีกทุกชนิดเรียกว่าสัตว์ปีก

 1.                           ไก่มีปีก

ฉะนั้น จึงสรุปได้ชัดว่าไก่เป็นสัตว์ปีกตามข้อสรุปข้อ ข . ส่วนข้อสรุปข้อ ก. ข้อ ค. และข้อ ง. ไม่จำเป็นต้องใช้ จึงไม่ใช่คำตอบ เพราะไม่ระบุไว้ในสมมุติฐาน ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 1. ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือย แดงซื้อโทรทัศน์ แดงไม่ซื้อโทรทัศน์ ฉะนั้น

ก. แดงไม่ซื้อโทรทัศน์เพราะไม่มีเงิน                            ข. โทรทัศน์ขาดตลาด

ค. รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุ่มเฟือย                                        ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ค. รัฐบาลขึ้นภาษีของฟุ่มเฟือย

จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า 1. ถ้ารัฐบาลไม่ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือย

 1. แดงจะซื้อโทรทัศน์ แดงไม่ซื้อโทรทัศน์

จากสมมุติฐานที่สรุปว่า แดงไม่ซื้อโทรทัศน์ก็แสดงชัดว่ารัฐบาลได้ขึ้นภาษีฟุ่มเฟือยเพราะโทรทัศน์เป็นของฟุ่มเฟือย แดงจึงไม่ซื้อโทรทัศน์ สาเหตุจากข้อ ค. ซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมุติฐาน ข้อที่ ก. ข้อ ข. และข้อ ง. ไม่ระบุในสมมุติฐาน สรุปข้อ ค. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 1. มีเลขจำนวนหนึ่ง ซึ่งหารด้วยเลข 3 ลงตัวพอดี ถ้า X หารเลขจำนวนนั้นลงตัว ฉะนั้น

ก. x คือเลข 3                                                                       ข. X ทีค่ามากกว่า 3

ค. x มีค่าน้อยกว่า 3                                                           ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบข้อ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

จากสมมุติฐานที่ระบุไว้ว่า 1. มีเลขจำนวนหนึ่ง ซึ่งหารด้วย 3 ลงตัวพอดี

 1.                         ถ้า x หารเลขจำนวนนั้นลงตัว

ข้อสรุป x คือเลข 3 เพราะ x หารเลขจำนวนนั้นลงตัว จึงสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ ก. ส่วนข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

 1. เลขสองหลัก หลักหน่วยเป็นเลข 3 หลักสิบเป็นเลขคี่ เมื่อหารด้วย 3 ลงตัวพอดี เลขนั้นคือ

ก. เลข 33                                                                              ข. เลข 39

ค. เลข 35                                                                             ง. ยังสรุปไม่ได้

ตอบข้อ ก. เลข 33

จากสมมุติฐานที่กำหนดไว้ว่า 1. เลขสองหลัก หลักหน่วยที่กำหนดไว้ว่า

 1.                            หารด้วย 3 ลงตัวพอดี

สรุปข้อ ก. จะเข้ากับหลักเกณฑ์ในสมมุติฐานทั้งสองข้อ ส่วนข้อ ข. และข้อ ง. ไม่เข้าเกณฑ์ตามสมมุติฐาน สรุปข้อ ก. เป็นคำตอบที่ถูก ข้ออื่นไม่ใช่คำตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017