ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ มลพิษอากาศ
ข้อสอบ มลพิษอากาศ

ข้อสอบ มลพิษอากาศ

 1. มลภาวะหมายถึง
 • ภาวะสภาพของสิ่งมีชีวิต                                   ค. ภาวะทางเสียง
 • ภาวะสภาพแวดล้อม ง. ภาวะที่เกิดกับมนุษย์

ตอบ ข. ภาวะสภาพแวดล้อม

 1. การเผาขยะทำให้เกิดมลพิษประเภทใด
 • มลภาวะทางอากาศ                                            ค. มลภาวะทางเดินหายใจ
 • มลภาวะต่อดิน                                                    ง. มลภาวะต่อคน

ตอบ   ก.มลภาวะทางอากาศ 

 1. ข้อใดเป็นมลพิษทางเสียงที่เป็นอันตรายมากที่สุด
 • เสียงเครื่องบิน                                                    ค. วงดนตรีร็อค
 • เสียงรถไฟ                                                           ง. โรงงานผลิตอลูมิเนียม

ตอบ   ก.เสียงเครื่องบิน 

 1. ขยะประเภทใดที่จัดเป็นขยะอันตรายส่วนล่างของฟอร์ม
 • ผักเน่า ค. หลอดไฟฟ้า
 • โลหะ ง. พลาสติก

ตอบ  ค. หลอดไฟฟ้า 

 1. ข้อใดเป็นวิธีกำจัดขยะที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 • เผาในที่เผาขยะ                                                   ค. นำขยะเปียกไปหมักทำปุ๋ย
 • ทิ้งในถังขยะ                                                       ง. นำไปขาย

ตอบ ค. นำขยะเปียกไปหมักทำปุ๋ย

 1. ของเสียอันตราย”  หมายถึงข้อใด
 • ยาฆ่าแมลง                                                          ค. ขวดพลาสติก
 • ขยะเปียก                                                              ง. กระป๋องแป้ง

ตอบ ก.ยาฆ่าแมลง 

 1. ข้อใดเป็นขยะรีไซเคิล
 • ขวดแก้ว                                                               ค. ขวดพลาสติก
 • ถุงพลาสติก ง. กล่องโฟม

ตอบ   ค. ขวดพลาสติก 

 1. ข้อใดที่ทำให้เกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 • การทิ้งขยะมูลฝอย ค. การใช้ยาฆ่าแมลง
 • การสูบบุหรี่ ง. ถูกทุกท้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกท้อ

 1. เหตุใดในปัจจุบันมีมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 • คนในสังคมมีฐานะดีขึ้น
 • ปริมาณประชากรที่สูงขึ้น
 • ความเจริญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ค. ความเจริญทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 1. มลพิษทางอากาศหมายถึงอะไร
 • อากาศที่ไม่บริสุทธิ์
 • อากาศที่มีสารปะปนอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ
 • สารพิษที่เป็นอันตรายที่อยู่ในอากาศ
 • อากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ตอบ   ข. อากาศที่มีสารปะปนอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ

 1. น้ำเสียจากชุมชนคืออะไร
 • น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน
 • น้ำในแม่น้ำลำคลองที่อยู่ใกล้ชุมชน
 • น้ำที่เหลือใช้จากบ้านเรือน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ก. น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน

 1. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศที่สำคัญของไทย
 • แหล่งกำเนิดจากยานพาหนะ
 • แหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
 • แหล่งกำเนิดจากขยะและของเสีย
 • ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง ก และ ข

 1. มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม เกิดจากอะไร
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิง ค. กระบวนการผลิต
 • การขนส่ง ง. ถูกทั้ง ก และ ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 1. เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท
 • ประเภทเดียว ค. 3 ประเภท
 • 2 ประเภท ง. 4 ประเภท

ตอบ   ค. 3 ประเภท ได้แก่

เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง

เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล

เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ LPG

 1. ข้อใดแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
 • กำหนดให้มีและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศ
 • สำรวจและตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆเป็นประจำ
 • ลดปริมาณมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ทำได้โดยการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ การ ปรับปรุงกระบวนการผลิต การลดมลพิษจากยานพาหนะ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือมลพิษทางอากาศ
 • Soil Pollution ค. Noise Pollution
 • Air Pollution ง. Water Pollution

ตอบ   ข. Air Pollution

 1. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 • การเผาไหม้ของกิจกรรมต่างๆ
 • การกระจายของฝุ่นละอองต่างๆ เกิดจากการขนส่งและผสมวัสดุก่อสร้างต่างๆ
 • โรงงานอุตสาหกรรมหรือแปรรูปวัตถุดิบ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 1. ชนิดของมลพิษทางอากาศจำแนกได้เป็นกี่ประเภท
 • 3 ประเภท ค. 2 ประเภท
 • 5 ประเภท ง. 4 ประเภท

ตอบ ก. 3 ประเภท ได้แก่

 1. ก๊าซอินทรีย์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน  บิวเทน เบนซีน aldehydeและ ketone สารอินทรีย์อื่นๆ เช่น formaldehyde, acetone, alcohols organic acids, chlorinated hydrocarbon
 2. ก๊าซอนินทรีย์ได้แก่ ก๊าซที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (ระเหยได้)เช่น NO, NO2, HNO3  ก๊าซที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ  เช่น SO,SOก๊าซที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเช่น  CO, CO2 สารประกอบที่มีฮาโลเจน (halogen) คือ   I, Br, Cl, F ประกอบอยู่ด้วย
 3. อนุภาคมลสาร(particulate matter) ประกอบด้วยสารต่างๆ  ทั้งที่เป็นของแข็ง  และของเหลวที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ไมครอน (micron)ไปจนถึงหลายร้อยไมครอน เช่น ควัน เขม่า ฝุ่น ขี้เถ้า คาร์บอน ละอองน้ำ น้ำมัน ต่างๆ
 4. ข้อใด ไม่ใช่ มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากแหล่งธรรมชาติ
 • ไฟไหม้ป่า                                                           ค. การระเบิดของภูเขาไฟ
 • ฝนกรด ง. การเน่าเปื่อย

ตอบ   ข.ฝนกรด         

 1. ข้อใด ไม่ใช่ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
 • การเผาขยะมูลฝอย ค. การใช้เชื้อเพลิงภายในบ้าน
 • การหมัก ง. การจราจร

ตอบ   ข. การหมัก      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017