ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

 1. หน่วยงานใดเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการของส่วนราชการ
 • กระทรวงการคลัง ข. กรมบัญชีกลาง

ค.   กระทรวงพาณิชย์                                                        ง. กรมการค้า

ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง

 1. มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติหลักๆกี่ส่วน
 • 1 ส่วน ข. 2 ส่วน

ค.   3 ส่วน                                                                          ง. 4 ส่วน

ตอบ ข. 2 ส่วน

 1. ข้อใดคือมาตรฐานหลักในการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน
 • มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                             ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข และ ค

 1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก
 • รหัสชุด 1000 ข. รหัสชุด 1210

ค.   รหัสชุด 2000                                                              ง. รหัสชุด 2400

ตอบ ก.รหัสชุด 1000

 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก
 • รหัสชุด 1000 ข. รหัสชุด 1210

ค.   รหัสชุด 2000                                                              ง. รหัสชุด 2400

ตอบ ค.รหัสชุด 2000

 1. การนำมาตรฐานไปปฏิบัติใช้รหัสชุดใดต่อไปนี้
 • รหัสชุด 1000 ข. รหัสชุด 1210

ค.   รหัสชุด 2000                                                              ง. รหัสชุด nnnn.xn

ตอบ ง. รหัสชุด nnnn.xn

 1. มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด
 • มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                             ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ ค.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   

 1. มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด
 • มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                             ง. ถูกทั้ง ข และ ค

ตอบ ข.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

 1. ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้หลักประกัน
 • C1 ข. 1210.A1

ค.   1210.B1                                                                        ง. 1210.D1

ตอบ ข. 1210.A1

 1. ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้คำปรึกษา
 • C1 ข. 1210.A1

ค.   1210.B1                                                                        ง. 1210.D1

ตอบ ก.1210.C1

 1. เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่ระบุวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • 1000 ข. 1100

ค.   1200                                                                               ง. 1300

ตอบ ก.1000

 1. เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
 • 1000 ข. 1100

ค.   1200                                                                               ง. 1300

ตอบ ค.1200

 1. เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
 • 1000 ข. 1100

ค.   1200                                                                               ง. 1300

ตอบ ข. 1100

 1. เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • 1000 ข. 1100

ค.   1200                                                                               ง. 1300

ตอบ ง. 1300

 1. เลขมาตรฐานชุด 2200 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

ค.   การรายงานผลการปฏิบัติงาน                   ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ตอบ ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

 1. เลขมาตรฐานชุด 2000 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

ค.   การรายงานผลการปฏิบัติงาน                   ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ตอบ ก.การวางแผนการปฏิบัติงาน

 1. เลขมาตรฐานชุด 2400 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

ค.   การรายงานผลการปฏิบัติงาน                   ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ตอบ ค.การรายงานผลการปฏิบัติงาน

 1. เลขมาตรฐานชุด 2600 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • การวางแผนการปฏิบัติงาน ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

ค.   การรายงานผลการปฏิบัติงาน                   ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ตอบ   ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

 1. เลขมาตรฐานชุด 2100 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ข. การปฏิบัติงาน

ค.   การติดตามผล                                               ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก.ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

 1. เลขมาตรฐานชุด 2500 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
 • ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน                 ข. การปฏิบัติงาน

ค.   การติดตามผล                                                               ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค.การติดตามผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017