ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ ยางพารา
แนวข้อสอบ ยางพารา

แนวข้อสอบ ยางพารา

 1. ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยปลูกที่อำเภอใด
  ก.อำเภอควนกาหลง                                           ข.อำเภอกระทู้
  ค.อำเภอทุ่งสง                                                      ง.อำเภอกันตัง

ตอบ   ง.อำเภอกันตัง

 1. ใครคือเจ้าของสวนยางคนแรกของประเทศไทย
  ก.พระสถล สถานพิทักษ์                                   ข.นายจันทร์ บริบาล
  ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี              ง.พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี

ตอบ ค.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

 1. พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ได้นำยางพาราจากประเทศใดเข้ามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นแห่งแรก
 • สิงคโปร์ ค. อินโดนิเซีย
 • มาเลเซีย ง. เวียดนาม

ตอบ   ข. มาเลเซีย

 1. สวนยางที่กำหนดให้เป็น”สวนขนาดกลาง”กฎหมายกำหนดเนื้อที่ไว้อย่างไร
  ก.เกิน 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่                            ข.เกิน 25 ไร่ แต่ไม่ถึง 50 ไร่
  ค.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 100 ไร่                         ง.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 250 ไร่

ตอบ ง.เกิน 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 250 ไร่

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามความหมายของคำว่า”สวนยาง”
  ก.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่

ข.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่
ค.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 7 ไร่
ง.ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่

ตอบ ก. ที่ดินปลูกต้นยางมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่     

 1. พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503  แบ่งประเภทสวนยางได้กี่ประเภท
  ก.2 ประเภท                                                         ข.3 ประเภท
  ค.4 ประเภท                                                         ง.5 ประเภท

ตอบ ข.3 ประเภท

 1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรียกโดยย่อว่าอย่างไร
 • กยส. ค. สงย.
 • สกย. ง. ก.ส.ย.

ตอบ   ข. สกย.

 1. บุคคลใดจะต้องเสียเงินสงเคราะห์เข้ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
  ก.เจ้าของสวนยาง                                               ข.พ่อค้าในท้องถิ่นรายใหญ่
  ค.ผู้ค้ายางที่มีกำไรจากการค้ายาง                     ง.ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

ตอบ ง.ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร

 1. ผู้จะได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางต้องเป็นเจ้าของสวนยางในกรณีใด
 • มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป ค. ต้นยางที่ได้ผลน้อย
 • ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ปีสงเคราะห์กำหนดรอบระยะเวลาไว้อย่างไร
  ก.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปี
  ข.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป
  ค.ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
  ง.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

ตอบ ง.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป

 1. หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินงานค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง โดยใช้เงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่าย
  ก.กรมส่งเสริมการเกษตร

ข.กรมพัฒนาที่ดิน
ค.กรมวิชาการเกษตร

ง.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ตอบ   ค.กรมวิชาการเกษตร

 1. ประเทศใดผลิตยางพาราส่งออกตลาดโลกเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
  ก.ประเทศไทย                                                                     ข.ประเทศอินโดนีเซีย
  ค.ประเทศบราซิล                                                                ง.ประเทศมาเลเซีย

ตอบ ข.ประเทศอินโดนีเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017