ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 1. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อย่อว่าอะไร
 • GMFS ค. GFMIS
 • GMFIS ง. MSIFG

ตอบ   ค. GFMIS

“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System

 1. ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันใด
 • 1 ตุลาคม 2547  ค. 1 มีนาคม 2548
 • 2 ตุลาคม 2547  ง. 2 มีนาคม 2548

ตอบ ก. 1 ตุลาคม 2547 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น National System  เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548

 1. ระบบ GFMIS เป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีด้านใดมาใช้
 • เทคโนโลยีการสื่อสาร                 ค. เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีการศึกษา ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบ ง.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. จากข้อ 3 นำมาใช้เพื่ออะไร
 • ปรับกระบวนการดำเนินงาน
 • ปรับการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน
 • มุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS เป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ

 1. ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบด้วยงานหลักกี่ด้าน
 • 3   ด้าน ค. 4 ด้าน
 • 2   ด้าน ง. 1 ด้าน

ตอบ   ข. 2   ด้าน          ได้แก่

1.ระบบด้านปฏิบัติการ             2.ระบบข้อมูลด้านการบริหาร

 1. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร มีชื่อว่าอะไร
 • Operation System                                             ค. Business System
 • Business Warehouse                                         ง. System Warehouse

ตอบ   ข. Business Warehouse 

 1. ระบบข้อมูลใดประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
 • Operation System                                             ค. Business System
 • Business Warehouse                                         ง. System Warehouse

ตอบ   ข. Business Warehouse 

ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business Warehouse ซึ่งรองรับโดย Software SAP BW ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารด้านการเงิน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ งานด้านระบบปฏิบัติการ
 • การบริหารงบประมาณ ค.  การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง
 • การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 ง. เป็นงานด้านระบบปฏิบัติการทุกข้อ

ตอบ ง. เป็นงานด้านระบบปฏิบัติการทุกข้อ

ระบบด้านปฏิบัติการ หรือ Operation System ซึ่งรองรับโดย Software SAP R/3 ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายและติดตามการใช้งบประมาณ บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีทรัพย์สินถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล

 1. ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS แบ่งออกเป็นกี่ระบบงาน
 • 5 ระบบงาน ค. 3 ระบบงาน
 • 4 ระบบงาน ง. 2 ระบบงาน

ตอบ   ก. 5 ระบบงาน   ได้แก่

1.ระบบบริหารงบประมาณ   2.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   3.ระบบการเงินและบัญชี

4.ระบบบัญชีต้นทุน   5. ระบบบริหารบุคคล

 1. ระบบการเงินและบัญชีประกอบด้วยระบบย่อยกี่ระบบ
 • 2   ระบบ ค. 4 ระบบ
 • 3   ระบบ ง. 5   ระบบ

ตอบ   ง. 5   ระบบ

ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการรับและนำส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017