ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้เมื่อใด
 • ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ค. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ง. ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ตอบ ค. ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใด
 • วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน
 • หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ
 • การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
 • การสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมสันติวิธีและความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
 • การดำเนินการใดๆที่นำไปสู่การป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่งที่สืบเนื่องจากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ
 • การส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ

ตอบ   ค. การดำเนินการใดๆที่นำไปสู่การป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่งที่สืบเนื่องจากกฎหมายและนโยบายสาธารณะ

“การเสริมสร้างความสมานฉันท์” หมายความว่าการดำเนินการใดๆที่นำไปสู่การป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งในด้านต่างๆทั้งในระดับบุคคลและที่สืบเนื่องจากกฎหมายและนโยบายสาธารณะโดยรวมถึงการส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมสันติวิธีและความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

 1. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก”
 • กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทโดยไม่อาศัยคนกลางมาช่วยเหลือ
 • กระบวนการจัดการกับความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือ
 • กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยศาลเป็นกลางมาช่วยเหลือ
 • กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือ กำกับหรืออำนวยกระบวนการเพื่อให้คู่พิพาทได้เจรจาตกลงในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันแทนการฟ้องร้องต่อศาล

ตอบ   ง. กระบวนการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งที่อาศัยบุคคลผู้เป็นกลางมาช่วยเหลือ กำกับหรืออำนวยกระบวนการเพื่อให้คู่พิพาทได้เจรจาตกลงในปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันแทนการฟ้องร้องต่อศาล

 1. “การสร้างสันติวัฒนธรรม” หมายความว่า
 • ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความเอื้ออาทร
 • ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 • ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความคิดเชิงบวก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

“การสร้างสันติวัฒนธรรม” หมายความว่า แบบแผน ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด โดยเน้นความเอื้ออาทร ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความคิดเชิงบวก การสานเสวนาหรือหันหน้ามาพูดคุยกัน และตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์

 1. “ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า
 • ยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง
 • ปรัชญาในการอำนวยความยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ ก. ยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง

“ยุติธรรมชุมชน” หมายความว่า ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้ง เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน

 1. “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” หมายความว่า
 • ปรัชญาในการอำนวยความยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกชนิด
 • ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบและมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน

“ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” หมายความว่าปรัชญาในการอำนวยความยุติธรรมที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยทำให้ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับการเยียวยา และผู้กระทำผิดมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดที่ตนเองได้กระทำอันมีเป้าหมายสุดท้ายไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

 1. “คสส.”  ย่อมาจากอะไร
 • คณะกรรมการนโยบายเสริมสร้างความสมานฉันท์
 • คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 • คณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสมานฉันท์แห่งชาติ
 • คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์

ตอบ   ข. คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

 1. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ
 • นายกรัฐมนตรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอบ   ก. นายกรัฐมนตรี           

 1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ โดยต้องไม่เกินกี่วัน
 • ไม่เกิน 30 วัน ค. ไม่เกิน 90 วัน
 • ไม่เกิน 60 วัน ง. ไม่เกิน 120 วัน

ตอบ   ข. ไม่เกิน 60 วัน

ในกรณีที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017