ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52
แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52

แนวข้อสอบ (สาย อก.) ข้าราชการตำรวจ 52

 1. 9 18     35     79   187     ………..

1)  233                                                                            2)  376

3)  395                                                                            4)  420

ตอบ    4

 1.                            ……….

1)   26                                                                             2)

3)                                                                                     4)

ตอบ   2

 1. 1 8       27       256      625     ………..

1)  2,401                                                                         2)  125

3)  1,296                                                                         4)  64

ตอบ  3

 1. สินค้าชิ้นหนึ่งราคา 800 บาท  ลดให้ 8%  แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสียค่าห่ออีก 8 บาท อีกต่างหาก ถ้าต้องซื้อของนี้จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

1)  536  บาท                                                                  2)  656 บาท

3)  744 บาท                                                                   4)  764 บาท

ตอบ   3

 1. พ่อมีเงิน 1,400 บาท ต้องแบ่งให้ลูก 3 คน โดยคนโต 3 ส่วน คนกลางและคนเล็กรวมกัน 4 ส่วน แต่คนกลาง ได้มากกว่าคนเล็ก 400 บาท คนเล็กได้ส่วนแบ่งเท่าไร

1)  200 บาท                                                                   2)  300 บาท

3)  400 บาท                                                                   4)  500 บาท

ตอบ  1

 1. วัว หมู และไก่ อยู่รวมกัน มีหมูเป็น 6 เท่าของวัว และมีไก่เป็น ของหมู ถ้านับขาสัตว์ทั้งสาม

รวมกันจะได้ 160 ขา อยากทราบว่ามีวัวกี่ตัว

1)  5  ตัว                                                                         2)  8 ตัว

3)  10 ตัว                                                                        4)  12 ตัว

ตอบ   1

 1. น้ำเชื่อมจำนวน 60 ลิตร มีความเข้มข้น 10% จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตร จึงจะทำให้น้ำเชื่อมมีความเข้มข้น ลดลงเหลือเพียง 8%

1)  15 ลิตร                                                                      2)  18 ลิตร

3)  20 ลิตร                                                                      4)  12 ลิตร

ตอบ  1

 1. ในช่วงสอบไล่ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 7 คน กินขนมถั่วอบกะทิ 15 กล่อง หมดใน 2 วัน ถ้านักศึกษา 4 คน กินขนมดังกล่าวหมดใน 7 วัน จะเสียเงินซื้อขนมถั่วอบกะทิเป็นจำนวนเงินเท่าใด ถ้าขนมถั่วอบกะทิดังกล่าวมีราคากล่องละ 28 บาท

1)  680 บาท                                                                   2)  760 บาท

3)  920  บาท                                                                  4)  840 บาท

ตอบ   4

 1. คนไทยทุกคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1)  คนไทยบางคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2)  คนไทยบางคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3)  คนไทยทุกคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

4)  คนไทยส่วนน้อยต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตอบ   1

 1. คนขยันเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

1)  คนขยันเรียนทุกคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

2)  คนขยันเรียนส่วนน้อยประสบความสำเร็จในชีวิต

3)  คนขยันเรียนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

4)  คนขยันเรียนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ตอบ   3

 1. วงการแพทย์ลงความเห็นว่า “ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกคนจะเป็นผู้ที่มีติดใจแจ่มใส ผู้ที่มี จิตใจแจ่มใสทุกคนจะไม่เป็นคนที่ขาดเหตุผล”

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น                          

1)  ผู้มีจิตใจแจ่มใสทุกคนจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2)  คนที่ไม่ขาดเหตุผลทุกคนจะเป็นผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกาย

3)  ไม่มีผูออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคนใดเป็นคนที่ขาดเหตุผล

4)  คนที่มีเหตุผลทุกคนจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ตอบ    3

 1. พระภิกษุและสามเณรต้องห่มผ้าเหลือง วิทยาห่มผ้าเหลือง ดังนั้น

1)  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุ                                     2)  วิทยาจะต้องเป็นสามเณร

3)  วิทยาจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณร             4)   สรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ    4

 

 1. นาย ก. อยู่ติดกับนาย ข. แต่อยู่ทางซ้ายของนาย ค. นาย ค. อยู่ทางขวาของนาย ง. ถามว่าใครอยู่ไกลจาก นาย ก. มากที่สุด

1)  นาย ข.                                                                       2)  นาย ค.

3)  นาย ง.                                                                       4)  สรุปแน่นอนไม่ได้

ตอบ   3

 1. คลอง : แม่น้ำ  ::  ?  :  ?

1)  สุนัข  :  แมว                                                            2)  หมู่เกาะ : เกาะ

3)  ทวีป :  ประเทศ                                                       4)  นักร้อง : วงดนตรี

ตอบ   4

 1. วุฒิสมาชิก : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ::  ?  :  ?

1)  นายกเทศมนตรี  :  นายอำเภอ

2)  ประธานกรรมการสุขาภิบาล : สมาชิกสภาจังหวัด

3)  ผู้ว่าราชการจังหวัด :  ผู้ใหญ่บ้าน

4)  ปลัดกระทรวง  :  อธิบดี

ตอบ   4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017