ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
ข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น

ข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น

 1. “หลักธรรมาภิบาล” มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
 • “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             ค. บรรษัทภิบาล
 • หลักธรรมรัฐ                                               ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลมีกี่ข้อ
 • 4 ข้อ                                                              ค. 6  ข้อ
 • 5 ข้อ ง. 7  ข้อ

ตอบ  ค. 6  ประการ

 1. การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
 • หลักคุณธรรม ค. หลักความโปร่งใส
 • หลักนิติธรรม                                              ง. หลักความรับผิดชอบ

ตอบ   ข. หลักนิติธรรม

 1. การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
 • หลักความโปร่งใส                                     ค. หลักคุณธรรม
 • หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ค. หลักคุณธรรม

 1. การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คือหลักธรรมมาภิบาลใด
 • หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่า
 • หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ก. หลักความโปร่งใส             

 1. การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
 • หลักความโปร่งใส ค. หลักความคุ้มค่า
 • หลักความคุ้มค่า ง. หลักความมีส่วนร่วม

ตอบ   ง. หลักความมีส่วนร่วม

 1. ข้อใดกล่าวผิด
 • เศรษฐกิจพอพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาท
 • เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
 • เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี
 • ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

ตอบ   ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

 1. ข้อใด ไม่เป็น ความหมายของคำว่า ความพอเพียง
 • ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผล
 • ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ข. ความพออยู่ พอกิน

 1. ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นความหมายของคำว่าอะไร
 • ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผล
 • ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ง. ความพอประมาณ

 1. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ เป็นความหมายของคำว่าอะไร
 • ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผล
 • ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณ

ตอบ  ค. ความมีเหตุผล

 1. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เป็นความหมายของคำว่าอะไร
 • ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ค. ความมีเหตุผล
 • ความพออยู่ พอกิน ง. ความพอประมาณ

ตอบ   ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

 1. เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีพื้นฐานตามข้อใด
 • ความรู้ และคุณธรรม ค. ความรู้ และความมีภูมิคุ้มกัน
 • ความรู้ และเหตุผล ง. ความรู้ และความประมาณ

ตอบ   ก. ความรู้ และคุณธรรม

 1. หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนกี่แบบ
 • 2 แบบ คือ แบบขั้นต้น กับ แบบขั้นสูง
 • 2 แบบ คือ แบบขั้นต้น กับ แบบก้าวหน้า
 • 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบขั้นสูง
 • 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า

ตอบ   ง. 2 แบบ  คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า

 1. ทฤษฎีใหม่มีกี่ขั้นตอน
 • 5 ขั้นตอน                                                    ค. 3  ขั้นตอน
 • 4 ขั้นตอน                                                    ง. 2  ขั้นตอน

ตอบ   ค. 3  ขั้นตอน

 1. หลักการทรงงานลักษณะทางสายกลาง คือข้อใด
 • การพัฒนาต้องเอาคนเป็นตัวตั้ง
 • ยึดหลัก ภูมิสังคม
 • การพัฒนาต้องเริ่มจาก การพึ่งตนเองให้ได้ก่อน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017