ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กปน.
แนวข้อสอบ 	หลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กปน.

แนวข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กปน.

 1. หลักธรรมาภิบาลของ กปน. มีกี่หลักการ
 • 3 หลักการ                                                                   ค. 5  หลักการ
 • 4 หลักการ ง. 6 หลักการ

ตอบ   ง. 6 หลักการ    ประกอบด้วย

การมีส่วนร่วม (Participation)

หลักนิติธรรม (Rule of Law)

ความโปร่งใส (Transparency)

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountability)

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption)

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)

 1. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่อย่างไร
 • จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการกำกับดูแล
 • กำกับดูแลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
 • กำหนดจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ข. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

 1. ข้อใดคือการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่สำคัญใน ปีงบประมาณ 2555 ของ กปน.
 • จัดให้มีข้อสอบด้านธรรมาภิบาล
 • จัดทำเว็บไซต์ธรรมาภิบาล กปน.
 • จัดทำคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง และพิมพ์เผยแพร่ให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. MWA Good Governance Policy คืออะไร
 • โครงการ จอด จ่าย จร
 • โครงการ”ยุวทูตสันติภาพ
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตอบ    ค.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 1. ข้อใดคือกิจกรรมที่ กปน. ได้จัดทำขึ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จัดทำคู่มือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • จัดการบรรยายเรื่อง”การสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล”  ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
 • ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมะ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

ตัวอย่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่การประปานครหลวงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้

 • จัดทำคู่มือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
 • จัดตั้งหน่วยงานCompliance Unit เพื่อทำการศึกษากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แล้วนำมาประมวลและกำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติในทุกส่วนองค์กร
 • จัดการบรรยายเรื่อง”การสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล”  ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
 • จัดให้มีการอบรมทางด้านธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมะ
 1. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • วางนโยบาย ค. กำกับดูแล
 • ชี้แนะแนวทาง ง. ติดตาม

ตอบ   ก. วางนโยบาย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ได้แก่

– ชี้แนะแนวทาง (Direct)                                 – กำกับดูแล (Supervise)

– ควบคุม (Control)                                            – ติดตาม (Monitor)

– ประเมินผล (Evaluate)

 1. ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ดำเนินการ
 • รายงานผล
 • จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน.
 • ดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทีได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ
 • เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการดำเนินกิจการ
 • ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กปน. แต่งตั้ง
 • ดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทีได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ
 • รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ กปน.
 • แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) เป็นเลขานุการ
 • ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล

ตอบ    ข. รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ กปน.

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
 • พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ พัสดุและการจ้าง
 • กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และแผนปฏิบัติงานประจำปี
 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
 • กำกับดูแลการดำเนินงานของ กปน. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ตอบ   ง. กำกับดูแลการดำเนินงานของ กปน. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017