ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ นโยบาย คสช.
แนวข้อสอบ นโยบาย คสช.

แนวข้อสอบ นโยบาย คสช.

 1. ข้อใดคือเจตนารมณ์ของ คสช.
 • ยุติความขัดแย้งของคนในชาติ
 • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

เจตนารมณ์ ของ คสช. : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อำนาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

 1. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด
 • 10 กันยายน  2557                                           ค. 12   กันยายน  2557
 • 11 กันยายน  2557                                           ง. 13   กันยายน  2557

ตอบ   ค. 12   กันยายน  2557

 1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชามีกี่ด้านอะไรบ้าง
 • 11 ด้าน                                                                 ค. 10  ด้าน
 • 15 ด้าน                                                                 ง. 14  ด้าน

ตอบ   ก. 11  ด้าน

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ

1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาข้อแรกคืออะไร
 • การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
 • การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

ตอบ   ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 1. นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาแบ่งออกเป็นกี่ระยะ
 • 2 ระยะ                                                                 ค. 4  ระยะ
 • 3 ระยะ                                                                 ง. ระยะเดียว

ตอบ   ข. 3  ระยะ   ได้แก่

ระยะเร่งด่วน     –  ดำเนินการภายใน  1  เดือน  เช่น ปัญหาชายแดนภาคใต้

ระยะกลาง  – ดำเนินการภายใน  1 ปี  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายรองรับ

ระยะยาว  – ดำเนินการภายใน 5-10 ปี ที่รัฐบาลจะวางรากฐาน เพื่อส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรับไปสานต่อ อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่

 1. ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                      ค. 12  ข้อ
 • 10 ข้อ                                                                   ง. 15  ข้อ

ตอบ  ค. 12  ข้อ     ได้แก่

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ข้อแรก ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ คืออะไร
 • กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ตอบ   ข. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
 • ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ตอบ   ก. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ฉบับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 13. นโยบายของ คสช.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่นโยบาย
 • 12 นโยบาย                                         ค. 10  นโยบาย
 • 11 นโยบาย                                         ง. 9  นโยบาย

ตอบ  ง. 9  นโยบาย

9 นโยบายของ คสช.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ   ได้แก่

1) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความสามัคคี
2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม
3) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ
4) ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5) ปฏิรูปครู โดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ และให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
6) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม และการกระจายอำนาจ
7) พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8) เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9) พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย

 1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนเท่าใด
 • 10 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ                                 ค.  5 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ
 • 9 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ                                    ง.  8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ

ตอบ   ง. 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ   ได้แก่

1) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017