ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ ความรู้ทั่วไป (เก่า)
ถาม – ตอบ ความรู้ทั่วไป (เก่า)

ถาม – ตอบ ความรู้ทั่วไป (เก่า)

 1. ประทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง เมื่อใด

ตอบ    19  กันยายน  2549

 1. การปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจโดยใคร

ตอบ   คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ คือใคร

ตอบ   พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน

 1. การปฏิรูปการปกครองได้ยุบศาลใด

ตอบ  ศาลรัฐธรรมนูญ

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่เท่าใด

ตอบ  ฉบับที่ 17  มีทั้งหมด  39 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่  1 ตุลาคม 2549   เป็นปีที่ 61                    ในรัชกาลปัจจุบัน

 1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด

ตอบ   จำนวนไม่เกิน 250 คน  อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ฯ   โดยทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร   วุฒิสภา และรัฐสภา

 1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนเท่าใด มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียพ้นจากสมาชิกภาพ โดยมติที่ประชุม 2 ใน 3

ตอบ   ไม่น้อยกว่า 20 คน

 1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนเท่าใด มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติอภิปรายซักถามคณะรัฐมนตรีได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่ได้

ตอบ    ไม่น้อยกว่า 100 คน

 1. ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) คณะองคมนตรี ประกอบด้วย

ตอบ   ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี  ประธานองคมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี    การพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

 1. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย

ตอบ    นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก จำนวนไม่เกิน 35 คน

 1. ใครคือผู้ลงนามในการแต่งตั้งและให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

ตอบ    ประธาน คมช. เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

 1. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในเวลากี่ปี

ตอบ    ภายในเวลา  2  ปี   ก่อนวันได้รับการคัดเลือก และต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติในขณะเดียวกัน

 1. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย อายุเท่าใด

ตอบ    ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

 1. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้คนละไม่เกินกี่รายชื่อ

ตอบ     3 รายชื่อ และให้ผู้ได้คะแนนเสียงสุงสุด  เรียงลำดับจนครบ 200 คน และเสนอ คมช.คัดเลือกให้เหลือ 100 คน นำทูลเกล้าแต่งตั้ง

 1. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ได้แก่

ตอบ     นายนรนิติ  เศรษฐบุตร

รองประธาน   สสร.  คนที่  1  ได้แก่  นายเสรี            สุวรรณภานนท์

รองประธาน   สสร.  คนที่  2  ได้แก่  นายเดโช          สวนานนท์

 1. ในการร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งใคร

ตอบ     คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง จำนวน 25 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมติสภา  และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญตามมติสภา  และผู้ทรงคุณวุฒิตามลักษณะดังกล่าว ตามคำแนะนำของ คมช. อีก  10 คน  รวม  35  คน

 1. ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือใคร

ตอบ   นายประสงค์  สุ่มศิริ

 1. การสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ดำเนินการอย่างไร

ตอบ   1. เริ่มโดยการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากในแต่ละจังหวัด รวม 3  ประเภท  6  กลุ่ม ได้แก่  (จำนวน  2,000  คน)

1.1 ประเภทผู้แทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม   รวม  4  กลุ่ม

1) ผู้แทนองค์กรด้านการเกษตร                             2) ผู้แทนองค์กรด้านการอุตสาหกรรม

3) ผู้แทนองค์กรด้านการบริการ            4) ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิจดทะเบียน

1.2 ประเภทผู้แทนภาครัฐ  ได้แก่  กลุ่มกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

1.3  ประเภทผู้แทนภาคการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

 1.   การสรรหาสมาชิกแห่งชาติ  โดยผู้แทน ให้เหลือ  200   คน
 2.   เสนอ คมช.  พิจารณาแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  100  คน
 3. สภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องจัดทำและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ตอบ   180 วัน

 1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ตอบ    45 วัน นับแต่วันที่ได้รับจากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017