ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ เวชกรรมไทย
ถาม – ตอบ เวชกรรมไทย

ถาม – ตอบ เวชกรรมไทย

 1. เวชกรรมไทย หมายถึง

ตอบ   การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกันโรค ด้วยกรรมวิธี การแพทย์แผนไทย     

 1. ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ด้านเวชกรรมไทย จึงจะประกอบวิชาชีพรักษาผู้ป่วยได้ โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักความรู้ใด

ตอบ   หลักความรู้ ๔ ประการ ได้แก่ รู้สาเหตุของโรค รู้ชื่อโรค รู้ยาสำหรับแก้โรค และรู้ว่ายาใดสำหรับแก้โรคใด

 1. แพทย์แผนไทยต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค ซึ่งในตำราการแพทย์แผนไทยเรียกว่าอะไร

ตอบ   “สมุฏฐานแห่งโรค”

 1. “สมุฏฐานแห่งโรค”  หมายถึง

ตอบ   คำว่า สมุฏฐาน แปลว่า ที่แรกตั้งหรือที่แรกเกิด ดังนั้น “สมุฏฐานแห่งโรค” จึงหมายถึง ที่แรกเกิดแห่งโรค หรือสาเหตุของโรค

 1. ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ความเจ็บป่วยนั้น เกิดจากสาเหตุกี่ประการ อะไรบ้าง

ตอบ   ๕ ประการ ได้แก่ ธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน และประเทศสมุฏฐาน

 1. หลักวิชาการแพทย์แผนไทยระบุว่าธาตุทั้ง ๔ เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของมนุษย์ และเป็นสาเหตุของโรคธาตุทั้ง 4  นี้ คือธาตุใด

ตอบ  1.ธาตุดิน (หรือปถวีธาตุ)  2. ธาตุน้ำ (หรืออาโปธาตุ)  3. ธาตุลม (หรือวาโยธาตุ) และ 4. ธาตุไฟ (หรือเตโชธาตุ)

 1. แพทย์แผนไทยแบ่งอวัยวะของร่างกาย ที่อยู่ในประเภทธาตุดินออกเป็นกี่อย่าง อะไรบ้าง

ตอบ   ๒๐ อย่าง   อาทิ ผม ขน  เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด

 1. ธาตุน้ำในร่างกายแบ่งออกเป็นกี่อย่าง อะไรบ้าง

ตอบ   ๑๒ อย่าง อาทิ น้ำดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย น้ำมูก น้ำปัสสาวะ

 1. ธาตุลมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ  ประเภท ได้แก่  1. ลมพัดขึ้น (คือ ลมที่พัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดถึงศีรษะ และจากกระเพาะอาหารตลอดลำคอ เช่น ลมหาว ลมเรอ)   2.  ลมพัดลง (เป็นลมที่พัดตั้งแต่ ศีรษะตลอดปลายเท้า และตั้งแต่ลำไส้เล็กลงไปถึงทวารหนัก เช่น ลมผาย)   3. ลมในท้อง (เป็นลมที่พัดอยู่ภายในช่องท้อง นอกลำไส้)  4. ลมในลำไส้ (เป็นลมที่พัดอยู่ในกระเพาะอาหาร และในลำไส้)  5. ลมหายใจเข้า และ  6.  ลมหายใจออก

 1. ธาตุใดเป็นพลังที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น เกิดพลังความร้อนและการเผาไหม้

ตอบ   ธาตุไฟ

 1. ธาตุไฟแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ    ๔ ประเภท ได้แก่   1. ไฟสำหรับอบอุ่นร่างกาย (เป็นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นปกติ)   2.  ไฟร้อนระส่ำระสาย (เป็นกำลังความร้อนของอากาศภายนอกที่ทำให้เราต้องอาบน้ำ และต้องพัดวี)  3. ไฟสำหรับเผาผลาญร่างกายให้แก่เฒ่า (เป็นไฟที่ทำให้ร่างกายและผิวหนัง ซูบซีดเหี่ยวแห้ง ทรุดโทรม ทุพพลภาพไป) และ  4. ไฟสำหรับย่อยอาหาร (เป็นไฟที่ทำให้อาหารที่กลืนลงไปแหลกละเอียด)

 1. แพทย์แผนไทยเรียกภาวะ ที่ธาตุน้อยไป และ  มากไป ว่า อะไร

ตอบ  แพทย์แผนไทยเรียกภาวะ ที่ธาตุน้อยไปว่า “หย่อน” เรียกภาวะที่ธาตุมากไปว่า “กำเริบ”  ภาวะที่

 1. ธาตุผิดปกติไปเรียกว่าอะไร

ตอบ    “พิการ”

14.      ธาตุสมุฏฐาน    ได่แก่

ตอบ    1. ธาตุดิน (หรือปถวีธาตุ)   2. ธาตุน้ำ (หรืออาโปธาตุ)   3. ธาตุลม (หรือวาโยธาตุ) และ  4. ธาตุไฟ (หรือเตโชธาตุ)

15.สมุฏฐานธาตุ 3  กอง  ได้แก่

ตอบ  ปิตตะสมุฏฐานาอาพาธา อาพาธด้วย ดี

วาตะสมุฏฐานอาพาธา อาพาธด้วย ลม

เสมหะสมุฏฐานาอาพาธา อาพาธด้วย เสลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017