ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ การบริหารงานก่อสร้าง
ถาม – ตอบ การบริหารงานก่อสร้าง

ถาม – ตอบ การบริหารงานก่อสร้าง

 1. การบริหารงานก่อสร้างมีความสำคัญอย่างไร

ตอบ   1.เพื่อควบคุมให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา

2.เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไม่สูงกว่าที่ประเมินหรือมีกำไร

3.เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆให้มีน้อยที่สุด

5.เพื่อให้งานก่อสร้างมีความปลอดภัย

6.เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดที่วางไว้

 1. บทบาทของงานบริหารงานก่อสร้าง แบ่งเป็นกี่ช่วง

ตอบ   6  ช่วง  คือ

 1. ก่อนออกแบบ 2. ระหว่างออกแบบ
 2. ระหว่างประกวดราคา 4. ระหว่างก่อสร้าง
 3. เวลารับมอบงาน 6. หลังรับมอบงาน
 4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้างคือ

ตอบ  ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Project Supervisor)

ผู้รับจ้าง (Contractor)

ผู้ประสานงาน (Coordinator)

 1. ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ  ช่วยเจ้าของโครงการบริหารงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ คือ

(1) ศึกษาโครงการด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เช่น แผนงาน ราคา ผลตอบแทนฯลฯ

(2) ทำแผนด้านการใช้เงิน

(3) ช่วยดำเนินการด้านการอนุญาตต่าง ๆ และภาษีประกันภัย

(4) ช่วยกำหนดขอบเขตและคัดเลือกผู้ออกแบบ

(5) แบ่งงานและทำข้อกำหนดเอกสารการว่าจ้างการซื้อของ อุปกรณ์

(6) ตรวจสอบแบบ รายละเอียด

(7) พิจารณาการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ ในช่วงการออกแบบและติดตามงานจนกระทั่งเสร็จงาน

(8) ช่วยเจ้าของโครงการในการประกวดราคา(Bidding) และตรวจรับงาน (Commissioning)

 1. ผู้บริหารงานก่อสร้าง มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ  (1) ช่วยงานผู้บริหารโครงการในช่วงการออกแบบ

(2) รับผิดชอบงานช่วงประกวดราคาจนกระทั่งก่อสร้างเสร็จ

(3) รับผิดชอบหาแหล่งซื้อและจ้างและพิจารณาเอกสาร เจรจาต่อรองราคาทั้งหมด

(4) ดำเนินการด้านเอกสารสัญญาทั้งหมด

(5) ควบคุมงานด้านเทคนิค และคุณภาพงานระหว่างก่อสร้าง

(6) รับผิดชอบในการประสานงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน จัดทำขั้นตอน ติดตามงานของแต่ละฝ่าย จัดการประชุมประสานงาน และทำบันทึกประชุม สรุปให้เจ้าของโครงการทราบ

(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญา

(8) พิจารณาเรื่อง Claim ต่าง ๆ และยุติข้อโต้แย้ง

(9) ติดตามให้มีผู้แก้ไขงานที่บกพร่องในระยะค้ำประกัน

 1. ผู้รับจ้างงานหลัก มีหน้าที่อย่างไร

ตอบ  (1) เสนอราคาประมูล และทำสัญญากับเจ้าของโครงการ

(2) ดำเนินการก่อสร้าง หรือส่งของ หรือติดตั้งอุปกรณ์ ตามสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด

(3) ส่งมอบงานและเบิกเงินตามที่กำหนด

(4) ให้ความร่วมมือฝ่ายต่าง ๆ ตามสัญญา

(5) ออกแบบรายละเอียด ออกแบบเพื่อก่อสร้าง (Shop Drawing) และทำแบบ Ds Built ถ้ามีกำหนดในสัญญา

(6) ควบคุมคุณภาพและเวลาตามสัญญา

(7) ทำประกันงาน อุปกรณ์และอุบัติเหตุคนทำงานและยานพาหนะที่ใช้

(8) รักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง

(9) เสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบและสัญญาเมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้าง

 1. การประมาณราคา หมายถึง

ตอบ  การประมาณหรือการวิเคราะห์หา ปริมาณวัสดุ ค่าแรงและค่าดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ ซึ่งในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของการทำงาน เมื่อทำการแยกงานออกเป็นหมวดหมู่เสร็จแล้ว ก็จะสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยของต้นทุนก่อสร้างได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะคลาดเคลื่อนไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 5 %

 1. ความหมายของการประมาณราคาก่อสร้าง คือ

ตอบ  เป็นการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องใช้เพื่อทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบ และผลงานมีคุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง (Specification)

 1. องค์ประกอบของราคา ได้แก่

ตอบ      1. วัสดุ   ได้แก่   o วัสดุธรรมชาติ

o แหล่งวัสดุ
o วัสดุจากการผลิต
o แรงงานในการผลิต
o เครื่องจักรในการผลิต
o แรงงานในการลำเลียง
o ค่าขนส่ง
o ความสูญเสีย

 1. ค่าแรง ได้แก่ o แรงงานคน

o เครื่องมือ
o เครื่องจักร

 1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Factor F) ได้แก่

o ค่าดำเนินการ
o กำไร
o ภาษี
o ดอกเบี้ย
o ฯลฯ

 1. เวลา
 2. คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา คือ

ตอบ  1. ต้องมีความรู้ทางด้านรูปแบบรายการที่จะแยกวัสดุ

 1. มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
 2. ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
 3. มีความรู้ความชำนาญในงานที่ประมาณราคาเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ในเรื่องแบบรูปแบบรายการที่ประมาณราคาที่สามารถแยกรายละเอียดของานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆ ได้ละเอียดมากขึ้น
 5. มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประมาณราคาเป็นอย่างดี
 6. มีความละเอียดรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ และมีปฏฺภาณไหวพริบในการประยุกต์โดยการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้ประมาณราคาได้รวดเร็วและถูกต้อง
 7. มีหลักการในการวินิจฉัย ช่างสังเกตที่ดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้าง
 8. มีความรู้และความเข้าใจที่สามารถศึกษาเอกสาร สัญญา รายการประกอบแบบก่อสร้าง ที่จะมีผลกับรายการก่อสร้างในด้านงานที่จะต้องเสร็จตามกำหนดเวลา ถ้างานไม่สร็จตามกำหนดเวลาจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ค่าปรับ เป็นต้น
 9. ประโยชน์ของการประมาณราคาก่อสร้าง คือ

ตอบ  เพื่อทราบราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้นก่อนลงมือก่อสร้างจริง,เพื่อจัดเตรียมงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้าง และ เพื่อตรวจสอบราคาค่าก่อสร้าง
ที่จัดทำโดยผู้รับเหมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017