ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ถาม – ตอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ถาม – ตอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร

ตอบ  ขบวนการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้น ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และเกิดการพัฒนาความคิดหรือโอกาสนั้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และจบลงด้วยการผลิต การขายและการส่งผลิตภัณฑ์นั้นสู่ผู้บริโภค

 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

ตอบ  เพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้นโดยพื้นฐานมนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะในด้านใด ต้องการความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ต้องการความแตกต่าง ความเร็ว ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความน่าสนใจ น่าซื้อ

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จทางการค้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ตอบ  4P   คือ

P ที่ 1 หมายถึง Product หรือ ผลิตภัณฑ์ คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ แข็งแรงทนทาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

P ที่ 2 หมายถึง Price หรือ ราคาของผลิตภัณฑ์ ควรเป็นราคาที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายรวมถึงราคาผลิต ราคาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ มีผลโดยตรงกับกำไร ราคาขายมีผลโดยตรงกับส่วนแบ่งในตลาด

P ที่ 3 หมายถึง Promotion หรือ การส่งเสริมการขาย การนำเสนอสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารภายนอกถึงลูกค้าการขาย การประชาสัมพันธ์ นำเสนอสู่ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์รูปแบบ สื่อ โฆษณา

P ที่ 4 หมายถึง Place หรือ สถานที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ แหล่งจำหน่ายสินค้าเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์

 1. ขบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้าง

ตอบ  1. จะทำผลิตภัณฑ์อะไร

 1. จะขายให้ใคร ใครคือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก
 2. จะขายอย่างไร
 1. การออกแบบประกอบด้วยการวิเคราะห์ในปัจจัยสำคัญใดบ้าง

ตอบ  1. สินค้าหรือบริการที่จะขาย

 1. กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง
 2. จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะทำ
 3. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายด้านราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้า
 4. วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้
 5. ตัวเลขทางการเงิน นับตั้งแต่รายได้ที่คาดว่าจะได้มา ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน จำนวนเงินลงทุนทุนที่ต้องการ แหล่งเงินทุน

และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้มาหรือใช้ไป

 1. พฤติกรรมที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรมีความเข้าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ

ตอบ  1. พฤติกรรมการซื้อ        2. พฤติกรรมการใช้

 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง

ตอบ               การพัฒนาและควบคุมคุณภาพภายในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถวางใจในการเลือกใช้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยไม่เกิดอันตราย

การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ทั้งในเชิงวัสดุ กรรมวิธีการผลิต การมีผลต่อสิ่งแวดล้อม การเก็บรักษา การบรรจุ รวมไปถึงการขนส่ง เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เหมาะสม ส่วนใหญ่มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะถูกบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นหรือตรวจสอบขบวนการผลิตได้ เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีประโยชน์ มีการตรวจและให้เลขทะเบียน อย. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนในหลายๆระดับ เช่น  ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้มั่นใจในตัวสินค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด และผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการระดับคุณภาพ

 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดขึ้นเพื่ออะไร

ตอบ   เพื่อเป็นการกำหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้ และไม่เป็นอันตราย

 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ตอบ   อย./มอก./ มผช./ ฮาลาล

 1. หน่วยงานใดกำกับดูแลการให้ใช้ตราและเลขทะเบียน อย.

ตอบ   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017