ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. สาธารณภัยคือ….

ตอบ….อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิด…. 2.เจ้าพนักงานตาม พรบ.นี้เป็นเจ้าพนักงานตาม กม.ใด…. ตอบ…ตาม พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 4

 1. การค้นหาบุคคลต้องหาจากจุดใดของห้อง

ตอบ…ผนังข้างห้อง หรือ มุมห้อง

 1. สถานีดับเพลิงควรตั้งอยู่ห่างจากที่ชุมชนหรือศูนย์การค้า กี่ ก.ม.

ตอบ… 2.4 กม.

 1. เมื่อเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่นาที

ตอบ…8 นาที

 1. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของพนักงานดับเพลิง ปัจจุบันใช้รหัสวิทยุแบบใด

ตอบ ใช้โค้ดและรหัสวิทยุสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อ

รหัสวิทยุที่ควรทราบ
ว.00 ให้รอ
ว.0 คำสั่ง
01 ที่ทำงาน
02 ที่พัก
ว.1 ที่ไหน
ว.2 รับทราบข้อความ , ได้ยินหรือไม่
ว.3 ทวนข้อความ
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่
ว.5 ความลับ
ว.6 ติดต่อโดยตรง
ว.7 ขอความช่วยเหลือ , ขอการสนับสนุน
ว.8 รายงานเป็นข้อความยาว
ว.9 สัญญาณไฟวับวาบ
ว.10 หยุดรถปฏิบัติหน้าที่
ว.11 หยุดรถไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ว.12 หยุดรถไม่ปฏิบัติหน้าที่ ติดต่อไม่ได้
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพทื
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่
ว.15 ให้ไปพบ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยู
16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง รับสัญญาณไม่ได้
16-2 รับฟังไม่ชัดเจน สัญญาณขาดหาย
16-3 รับฟังพอได้
16-4 รับฟังได้ชัดเจน
16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
ว.17 มีเหตุอันตราย , ห้ามผ่าน
ว.18 ระบบเครื่องยนตืขัดข้อง
ว.19 สถานีวิทยุถูกรบกวน
ว.20 จับกุม , ตรวจค้น
ว.21 ออกจาก…..
ว.22 ถึง……
ว.23 ผ่าน…….
ว.24 เวลา
ว.25 ไปที่……
ว.26 ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 ประชุม
ว.29 ธุระ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่อง 1
ว.32 ความถี่ช่อง 2
ว.33 ความถี่ช่อง 3
ว.34 ความถี่ช่อง 4
ว.35 เตรียมพร้อมปฏบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 การรจราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชน
ว.41 สัญาณไฟจราจรขัดข้อง
ว.42 ขบวน
ว.43 จุดสกัด , ตั้งด่าน
ว.44 ติดต่อทาง Fax
ว.50 รับประทานอาหาร
ว.55 อำนวยความสะดวก
ว.60 ญาติ
ว.61 ขอบคุณ
ว.62 สิ่งของ
ว.63 บ้าน
ว.64 ธุรกิจส่วนตัว
ว.73 สวัสดี
ว.601 เครื่องวิทยุ รับ-ส่ง
ว.602 สายอากาศวิทยุ
ว.603 รถยนต์
ว.604 ดูโทรทัศน์
ว.605 รับประทานอาหารา
ว.606 พูดเท็จ
ว.607 กิจธุระส่วนตัว
ว.608 ก่อกวน
ว.609 คลื่นรบกวน
ว.610 คิดถึง
ว.621 เงิน
ว.100 ขอโทษ

รหัสการแจ้งเหตุ

เหตุ 100 ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 141 ชิงทรัพย์
เหตุ 200 ทำร้ายร่างกาย
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 241 ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกัยระเบิด
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 600 นักเรียนจะก่อการทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มน่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุแล้วหลบหนี
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุทำร้ายกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุทำร้ายกันจนถึงแก่ชีวิต
เหตุ 605 นักเรียนก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด

 1. ไฟเกิดจากอะไร

ตอบ  เชื้อไฟ + ความร้อน + ออกซิเจน

 1. อุบัติเหตุไฟไหม้เกิดจาก

ตอบ   ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ๆ เกิดจากความประมาท และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ทำหน้าที่ และประมาทร่วมกับเจ้าของตึก อาคารนั้นด้วยทั้งๆที่รู้อยู่แล้ว

 1. ไฟไหม้ อัคคีภัย หมายถึง

ตอบ   ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
สาเหตุของอัคคีภัย    สาเหตุของอัคคีภัยจนทำให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่ คือ

 1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการตั้งใจ และสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้ตั้งใจ
 2. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซึ่งเกิดจากการจูงใจอันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่องมาจากเป็นพวกโรคจิต

สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้พอจะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 2 ประเด็นคือ

 • ขาดความระมัดระวังทำให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดจากการทำให้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้แพร่กระจายเมื่อไปสัมผัสกับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น ในบริเวณที่มีไอของตัวทำละลาย หรือน้ำมันเชื้อเพลิงแพร่กระจาย เมื่อไปสัมผัสกับแหล่งความร้อน เช่น บริเวณที่มีจุดสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
 • ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวนี้ก็เช่นกันทำให้แหล่งความร้อนซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การเชื่อมตัด เตาเผา เป็นต้น ทำให้แหล่งกำเนิดความร้อนนั้นไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัยได้ ตัวอย่างเช่น การที่สะเก็ดไฟจากการเชื่อมติดด้วยไฟฟ้า หรือก๊าซไปตกลงในบริเวณที่มีกองเศษไม้หรือผ้าทำให้เกิดการคุกรุ่นลุกไหม้เกิดอัคคีภัย
 1. แหล่งกำเนิดอัคคีภัย

ตอบ   แหล่งกำเนิดอัคคีภัยเป็นสาเหตุของการจุดติดไฟมีสาเหตุและแหล่งกำเนิดแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ
 • ความเสียดทานของประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์
 • วัตถุที่มีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กที่ถูกเผา ท่อไอน้ำ
 • เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
 • การเชื่อมและตัดโลหะ
 • การลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ
 • เกิดจากการวางเพลิง
 • ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง
 • โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว
 • ไฟฟ้าสถิต
 • ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
  สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการระเบิดได้
  จากสาเหตุอื่น ๆ
 1. ผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัย
  ตอบ ผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยโดยตรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อน เกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง เมื่อไฟไหม้ จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหาย เครื่องจักรถูกทำลายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างขึ้นมาใหม่หรือจัดหาเครื่องจักรใหม่มาทดแทนของเก่า
 2. การป้องกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัย
 • การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง

ตอบ   การป้องกันการติดต่อลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บรักษา สารสมบัติที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เรียบร้อย โดยไม่สะสมเชื้อเพลิงไว้เกินประมาณที่กำหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ย่อมทำให้เกิดการติดต่อลุกลามขึ้นได้

 • การตรวจตราซ่อมบำรุงดี หมายถึง

ตอบ    การกำจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความร้อน เช่น การตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงต่าง ๆ พร้อมทั้งการควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนของเครื่องทำความร้อน

–     การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง

ตอบ   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น สถานที่ใดที่ให้มีไว้ซึ่งเครื่องดับเพลิง ความร่วมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้

 1. เครื่องดับเพลิงทำงาน แบบใด

ตอบ   สารที่บรรจุในถังดับเพลิงก็มีทั้งชนิดผงเคมีแห้ง ,คาร์บอนได ออกไซด์ หรือ น้ำซึ่งนอกจากในถังดับเพลิงจะบรรจุสารดับเพลิงแล้ว ก็ยังมีที่เก็บแก๊สแรงดันสูงอยู่ด้วย
การทำงานน่าจะเกี่ยวข้องกับการกำจัดออกซิเจนค่ะ เพราะออกซิเจนจะทำให้เกิดการลุกไหม้ ทำให้ใช้แก๊สที่อยู่ในถังเป็นตัวไล่ออกซิเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017