ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400

กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะทางวิชาการในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
(2) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาแนวทาง เครื่องมือ และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(3) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม แกสวนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ไดความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บฐานข้อมูลและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ทักษะ/สมรรถนะ : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
– กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
– กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
– กระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://deqp.job.thai.com/
 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 7 ชื่อตำแหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017