Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400

กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะทางวิชาการในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
(2) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบพัฒนาแนวทาง เครื่องมือ และเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(3) ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม และกระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
(4) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม แกสวนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ไดความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(2) จัดเก็บฐานข้อมูลและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
ทักษะ/สมรรถนะ : – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
– กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
– การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
– กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
– กระบวนการจัดการกรณีเกิดข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://deqp.job.thai.com/
 ดาวโหลดแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 7 ชื่อตำแหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top