ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน

แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน

 1. อัลเบียนมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
  คำตอบ เป็นผู้อธิบายลักษณะความแตกต่างระหว่างกฏหมายเอกชนกับกฏหมายมหาชนไว้อย่างชัดเจน
 2. กฏหมายมหาชนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคคลาสสิคและเสื่อมลงเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียนต่อมากฏหมายมหาชนกลับไปเจริญรุ่งเรืองมากในฝรั่งเศสเนื่องมาจากสาเหตุใด
  คำตอบ อิทธิพลของกฎหมายโรมันแพร่หลายเข้าไปในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
 3. เพราะเหตุใดประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์จึงพัฒนากฏหมายมหาชนให้ก้าวหน้าไปช้ากว่าที่ควร
  คำตอบ ไดชีย์นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้วิจารณ์โจมตีการแบ่งสาขากฏหมายในฝรั่งเศสและคัดค้านการจัดตั้งศาลปกครองในอังกฤษอย่างรุนแรง
 4. การพัฒนากฏหมายมหาชนของไทยก้าวหน้าไปช้ากว่าประเทศอื่นเนื่องมาจากสาเหตุใด
  คำตอบ อิทธิของกฎหมายคอมมอนลอว์ที่นักกฎหมายไทยได้ศึกษามา ทำให้ไม่เห็นความจำเป็นของการแบ่ง แยกกฎหมาย
 5. กฎหมายมหาชนมีลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือ
  คำตอบ มีบทบัญญัติที่เคร่งครัดเป็นการบังคับจะหลีกเลี่ยงหรือยกเว้นได้ยากหรือยกเว้นไม่ได้เลย
 6. กฏหมายใดมีลักษณะเป็นกฏหมายมหาชนโดยแท้ตามความหมายที่ถือกันมาแต่ดั้งเดิม
  คำตอบ กฎหมายมหาชน
 7. แหล่งใดที่ไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  คำตอบ ทฤษฎีการเมือง ( แหล่งที่เป็นบ่อเกิด ได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณี คำพิพากษาของศาล หลักกฎหมายทั่วไป)
 8. กฎหมายมหาชนแตกต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไร
  คำตอบ ยึดถือหลักที่ว่ารัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชนเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชน
 9. นักปรัชญามีบทบาทต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
  คำตอบ กฎหมายมหาชนไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะ
  หากแต่พัฒนาไปตามความคิดของนักปรัชญากฎหมายในแต่ละสมัย
 1. ” เมื่อใดที่อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารรวมอยู่ที่คนคนเดียวหรือองค์กรหรือเจ้าหน้าทีเดียว อิสรภาพย่อมไม่อาจมีได้เพราะจะเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากกษัตริย์หรือสภาเดียวนั้นอาจออกกฏหมายมากดขี่ข่มเหงราษฎรได้ “ แนวคิดนี้เป็นของใคร
  คำตอบ มองเตสกิเออ
 2. อริสโตเติ้ลได้สร้างปรัชญาว่าด้วยกำเนิดของรัฐจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันถือว่ารัฐเกิดจากแหล่งใด
  คำตอบ วิวัฒนาการทางการเมืองของมนุษย์
 3. คำที่มีความหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรมมีความผูกพันกันทางสายโลหิต เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการมีประสบการณ์ร่วมกันทางประวัติศาสตร์หรือมีวิวัฒนาการทางการเมืองร่วมกัน คือ
  คำตอบ ชาติ
 4. การดำรงอยู่หรือสิ้นไปของรัฐขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  คำตอบ อำนาจอธิปไตย
 5. ความหมายของ นิติรัฐคือ อะไร
  คำตอบ รัฐที่ยอมเคารพกฎหมายและถือว่ากฎหมายมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
 6. แม้ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทยจะไม่กำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใดแต่ก็เข้าใจกันดีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพระาเหตุใด
  คำตอบ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 7. ในปัจจุบันการแบ่งแยกอำนาจไม่มีลักษณะเด็ดขาดในทางปฏิบัติแต่ได้ยึดถือหลักการอย่างไร
  คำตอบ การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในการปกครอง
 8. กฏหมายที่กำหนดกฏเกณฑ์ในการปกครองประเทศและการใช้อำนาจอธิปไตยเรียกชื่ออย่างไร
  คำตอบ รัฐธรรมนูญ
 9. รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เป็นแม่แบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งประเทศประชาธิปไตยถือเป็นตัวอย่างในการร่างรัฐธรรมนูญได้แก่รัฐธรรมนูญของประเทศอะไร
  คำตอบ สหรัฐอเมริกา
 10. ประเทศทั้งหลายจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองประเทศเนื่องจากสาเหตุใด
  คำตอบ การเป็นที่ยอมรับในสังคมนานาชาติ
 11. ข้อความที่ว่า คณะปฏิวัติจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสมัยปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่
  คำตอบ ไม่ถูกต้อง
 12. รัฐธรรมนูญชั่วคราวมักมีชื่อเรียกอย่างไร
  คำตอบ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
 13. ข้อความที่นำหน้าบทบัญญัติมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญเรียกชื่อว่าอะไร
  คำตอบ คำปรารภ
 14. ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวได้แก่
  คำตอบ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์
 15. การสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายใด
  คำตอบ รัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล
 16. การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกำเนิดในนครรัฐเอเธนส์แห่งกรีกโบราณแต่ได้ขยายทั่วไปต่อมาในศตวรรษที่14ได้ไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกในอังกฤษ เนื่องมาจากสาเหตุใด
  คำตอบ พวกขุนนางเจ้าของที่ดินต้องการมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างรวดเร็ว
 17. ความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
  คำตอบ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักความถูกต้องแห่งกฏหมาย
 18. การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบรวมเขตสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดหนึ่งมีความแตกต่างกันมากที่สุดในเรื่องใด
  คำตอบ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้สำหรับในจังหวัด
 19. ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของรูปแบบรัฐบาลในระบอบประธานาธิบดีได้แก่
  คำตอบ ประชาชนมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้
 20. ระบอบปกครองแบบเผด็จการหมายความอย่างไร
  คำตอบ ระบอบการปกครองที่อำนาจการปกครองของรัฐบาลมิได้มาจากการเลือกตั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017