Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่าอย่างไร
 2. การศึกษาก่อนระดับปฐมวัย 2. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
 3. การศึกษาก่อนระดับมัธยมศึกษา
 4. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาü

ตอบ       4. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

 1. การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
 2. การศึกษาในระบบและนอกระบบ
 3. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ü
 4. การศึกษาในระบบ กึ่งระบบ และนอกระบบ
 5. การศึกษาในระบบ กึ่งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ตอบ       2. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย คือข้อใด
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ü
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2543

ตอบ       3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 แก้ไขในปี พ.ศ. ใด
 2. พ.ศ.2542 2. พ.ศ.2545
 3. พ.ศ.2550 4. พ.ศ.2553

ตอบ       4. พ.ศ.2553 ü

 1. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันจะยึดหลักใดเป็นสำคัญ
 2. ความรู้คู่คุณธรรมและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ü
 5. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตอบ       3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงข้อใด
 2. การศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 3. การศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ü

ตอบ       4. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 1. ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับ E.Q. ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้แก่เด็กมากกว่า I.Q. คำว่า

E.Q. นี้หมายถึงอะไร

 1. ความสามารถในการที่จะวางแผน และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้สำเร็จ
 2. ความสามารถในการจัดการ และพัฒนาชีวิตให้บรรจุเป้าหมายที่วางไว้ได้
 3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และสติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
 4. ความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาอารมณ์ให้เป็นปกติสุขü

ตอบ       4. ความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาอารมณ์ให้เป็นปกติสุข

 1. การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย

กว่ากี่ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 1. 6 ปี                                                             2. 9 ปี
 2. 12 ปี  ü                                                  4. 18 ปี

ตอบ       3. 12 ปี

 1. จากพระราชบัญญัติการศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นข้อใด
 2. การสนับสนุนการจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร
 3. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับของบุตรตามศักยภาพ  ü
 4. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร
 5. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

ตอบ       2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับของบุตรตามศักยภาพ

10.ข้อใดหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต

 1. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ü

 1. การศึกษาที่เกิดขึ้นเองจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน
 2. การเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 3. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบใน

ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตอบ       1. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ณ ปี 2556
 2. ฉบับที่ 1                                   2.  ฉบับที่ 2
 3. ฉบับที่ 3 ü                            4. ฉบับที่ 4

ตอบ       3. ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2553

 1. ข้อใดไม่ใช่หลักการในการจัดการศึกษา
 2. เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ü
 3. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
 4. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตอบ       1. เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 1. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
 2. ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม
 3. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
 4. ให้คนไทยมีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย เป็นชาติไทย ü
 5. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตอบ       3. ให้คนไทยมีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย เป็นชาติไทย

 1. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
 2. การศึกษาในระบบ                         2. การศึกษานอกระบบ
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 4. การศึกษาตามลำพังü

ตอบ       4. การศึกษาตามลำพัง

 1. เด็กชายเอก ทิ้งกระดาษที่โคนต้นไม้ในโรงเรียนอยู่เสมอ บางครั้งก็ทิ้งตามถนน ท่านมีความคิดเห็น

ตามข้อใดมากที่สุด

 1. เอก น่าจะรู้ว่าต้องทิ้งขยะให้ถูกที่                           2. ถ้าเราเป็นเอกเราจะแก้ไขนิสัยมักง่ายนี้ ü
 2. ถ้าเอกเห็นคนอื่นทำบ้างก็คงไม่ชอบ                     4. เอกควรสร้างนิสัยที่ดีโรงเรียนจะได้น่าอยู่

ตอบ       2. ถ้าเราเป็นเอกเราจะแก้ไขนิสัยมักง่ายนี้

 1. ระหว่างพักกลางวัน นางสาวอำพรนักเรียนชั้น ม.5 มาขอคำปรึกษากับครูลัดดา เพราะมีเรื่องสำคัญ

มากคือตนเองตั้งครรภ์ การกระทำของครูลัดดาข้อใดเหมาะสมที่สุด

 1. พานักเรียนไปตรวจเพื่อจะได้ทราบผลที่แน่นอน และมาปรึกษากันหลายๆ ฝ่ายว่าจะช่วย

อย่างไรดี ü

 1. รีบพานักเรียนไปทำแท้ง เพื่อจะไม่ให้ใครทราบได้
 2. แจ้งผู้ปกครองทราบ แล้วประชุมปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไร
 3. ไม่ปรึกษาครูคนอื่นก่อนดีกว่า แล้วพอไปหาครูฝ่ายปกครองเพื่อจะพักการเรียนไปดูแลครรภ์

ตอบ       1. พานักเรียนไปตรวจเพื่อจะได้ทราบผลที่แน่นอน และมาปรึกษากันหลายๆ ฝ่ายว่าจะช่วยอย่างไรดี

 1. เด็กหญิงปลา และเด็กหญิงไก่ กำลังลอกการบ้านเพื่อนคนหนึ่งอยู่ เด็กหญิงกลิ่นมาเห็นมาเห็นเข้า

พอดี ถ้าท่านเป็นเด็กหญิงกลิ่นจะทำอย่างไร

 1. ขอร้องให้ปลาและไก่หยุดลอกเพราะไม่เกิดประโยชน์ ü
 2. เตือนปลาและไก่ว่าจะทำให้ติดนิสัยไม่ดี
 3. นึกในใจว่า ถ้าเราทำไม่เสร็จก็คงลอกเช่นกัน
 4. เฉยๆ ไว้เพราะเราทำเสร็จแล้ว

ตอบ       1. ขอร้องให้ปลาและไก่หยุดลอกเพราะไม่เกิดประโยชน์

 1. ใหญ่ไม่ค่อยชอบต้น จึงมักพูดถึงต้นในทางไม่ดีเสมอ วันหนึ่งศักดิ์ได้ยินใหญ่ว่าต้นไม่เคยทำเวร

ประจำวันกับเพื่อนๆ เลยถ้าท่านเป็นศักดิ์ท่านจะทำตามข้อใด

 1. นำคำพูดของใหญ่ไปเล่าให้ต้นฟัง
 2. เฉยไว้เพราะรู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง
 3. พูดกับใหญ่ว่า “ไม่ควรพูดให้ร้ายคนอื่นนะ” ü
 4. พูดกับใหญ่ว่า “คงเข้าในผิดแล้วละมั้ง”

ตอบ       3. พูดกับใหญ่ว่า “ไม่ควรพูดให้ร้ายคนอื่นนะ”

 1. อ้อยไปโรงเรียนสายเพราะคุณแม่ไม่สบายจึงต้องช่วยทำงานบ้านหลายอย่าง ก้อยอยู่บ้านใกล้กันทราบ

เรื่องดี วันหนึ่งอ้อยไปไม่ทันทำเวร เพื่อนจึงฟ้องครู ท่านคิดว่าก้อยควรจะทำอย่างไร

 1. แนะนำให้อ้อยพูดเหตุผลกับครู
 2. เฉย เพราะไม่ใช่เรื่องของตน
 3. พูดแทนอ้อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถูกต้อง ü
 4. โต้แย้งแทนอ้อย เพื่อหวังลอกการบ้าน

ตอบ       3. พูดแทนอ้อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถูกต้อง

 1. ข้อใดเป็นข้อที่ครูควรปฏิบัติในการมองนักเรียน
 2. มองนักเรียนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. มองนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้เท่ากัน
 4. มองนักเรียนในฐานะทุกคนแตกต่างกันเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละคน ü
 5. มองนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันหมดทั้งสติปัญหาและความรู้พื้นฐาน

ตอบ       3. มองนักเรียนในฐานะทุกคนแตกต่างกันเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top