ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่าอย่างไร
 2. การศึกษาก่อนระดับปฐมวัย 2. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา
 3. การศึกษาก่อนระดับมัธยมศึกษา
 4. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาü

ตอบ       4. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

 1. การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
 2. การศึกษาในระบบและนอกระบบ
 3. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ü
 4. การศึกษาในระบบ กึ่งระบบ และนอกระบบ
 5. การศึกษาในระบบ กึ่งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ตอบ       2. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทย คือข้อใด
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2540
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ü
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2543

ตอบ       3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 แก้ไขในปี พ.ศ. ใด
 2. พ.ศ.2542 2. พ.ศ.2545
 3. พ.ศ.2550 4. พ.ศ.2553

ตอบ       4. พ.ศ.2553 ü

 1. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันจะยึดหลักใดเป็นสำคัญ
 2. ความรู้คู่คุณธรรมและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ü
 5. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตอบ       3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 1. การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงข้อใด
 2. การศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 3. การศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 5. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ü

ตอบ       4. การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 1. ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับ E.Q. ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้แก่เด็กมากกว่า I.Q. คำว่า

E.Q. นี้หมายถึงอะไร

 1. ความสามารถในการที่จะวางแผน และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้สำเร็จ
 2. ความสามารถในการจัดการ และพัฒนาชีวิตให้บรรจุเป้าหมายที่วางไว้ได้
 3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และสติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
 4. ความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาอารมณ์ให้เป็นปกติสุขü

ตอบ       4. ความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาอารมณ์ให้เป็นปกติสุข

 1. การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย

กว่ากี่ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 1. 6 ปี                                                             2. 9 ปี
 2. 12 ปี  ü                                                  4. 18 ปี

ตอบ       3. 12 ปี

 1. จากพระราชบัญญัติการศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นข้อใด
 2. การสนับสนุนการจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร
 3. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับของบุตรตามศักยภาพ  ü
 4. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร
 5. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

ตอบ       2. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับของบุตรตามศักยภาพ

10.ข้อใดหมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต

 1. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ü

 1. การศึกษาที่เกิดขึ้นเองจากการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน
 2. การเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 3. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบใน

ชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ตอบ       1. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด ณ ปี 2556
 2. ฉบับที่ 1                                   2.  ฉบับที่ 2
 3. ฉบับที่ 3 ü                            4. ฉบับที่ 4

ตอบ       3. ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2553

 1. ข้อใดไม่ใช่หลักการในการจัดการศึกษา
 2. เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ü
 3. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
 4. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 5. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตอบ       1. เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 1. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย
 2. ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม
 3. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
 4. ให้คนไทยมีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย เป็นชาติไทย ü
 5. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตอบ       3. ให้คนไทยมีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย เป็นชาติไทย

 1. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
 2. การศึกษาในระบบ                         2. การศึกษานอกระบบ
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 4. การศึกษาตามลำพังü

ตอบ       4. การศึกษาตามลำพัง

 1. เด็กชายเอก ทิ้งกระดาษที่โคนต้นไม้ในโรงเรียนอยู่เสมอ บางครั้งก็ทิ้งตามถนน ท่านมีความคิดเห็น

ตามข้อใดมากที่สุด

 1. เอก น่าจะรู้ว่าต้องทิ้งขยะให้ถูกที่                           2. ถ้าเราเป็นเอกเราจะแก้ไขนิสัยมักง่ายนี้ ü
 2. ถ้าเอกเห็นคนอื่นทำบ้างก็คงไม่ชอบ                     4. เอกควรสร้างนิสัยที่ดีโรงเรียนจะได้น่าอยู่

ตอบ       2. ถ้าเราเป็นเอกเราจะแก้ไขนิสัยมักง่ายนี้

 1. ระหว่างพักกลางวัน นางสาวอำพรนักเรียนชั้น ม.5 มาขอคำปรึกษากับครูลัดดา เพราะมีเรื่องสำคัญ

มากคือตนเองตั้งครรภ์ การกระทำของครูลัดดาข้อใดเหมาะสมที่สุด

 1. พานักเรียนไปตรวจเพื่อจะได้ทราบผลที่แน่นอน และมาปรึกษากันหลายๆ ฝ่ายว่าจะช่วย

อย่างไรดี ü

 1. รีบพานักเรียนไปทำแท้ง เพื่อจะไม่ให้ใครทราบได้
 2. แจ้งผู้ปกครองทราบ แล้วประชุมปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไร
 3. ไม่ปรึกษาครูคนอื่นก่อนดีกว่า แล้วพอไปหาครูฝ่ายปกครองเพื่อจะพักการเรียนไปดูแลครรภ์

ตอบ       1. พานักเรียนไปตรวจเพื่อจะได้ทราบผลที่แน่นอน และมาปรึกษากันหลายๆ ฝ่ายว่าจะช่วยอย่างไรดี

 1. เด็กหญิงปลา และเด็กหญิงไก่ กำลังลอกการบ้านเพื่อนคนหนึ่งอยู่ เด็กหญิงกลิ่นมาเห็นมาเห็นเข้า

พอดี ถ้าท่านเป็นเด็กหญิงกลิ่นจะทำอย่างไร

 1. ขอร้องให้ปลาและไก่หยุดลอกเพราะไม่เกิดประโยชน์ ü
 2. เตือนปลาและไก่ว่าจะทำให้ติดนิสัยไม่ดี
 3. นึกในใจว่า ถ้าเราทำไม่เสร็จก็คงลอกเช่นกัน
 4. เฉยๆ ไว้เพราะเราทำเสร็จแล้ว

ตอบ       1. ขอร้องให้ปลาและไก่หยุดลอกเพราะไม่เกิดประโยชน์

 1. ใหญ่ไม่ค่อยชอบต้น จึงมักพูดถึงต้นในทางไม่ดีเสมอ วันหนึ่งศักดิ์ได้ยินใหญ่ว่าต้นไม่เคยทำเวร

ประจำวันกับเพื่อนๆ เลยถ้าท่านเป็นศักดิ์ท่านจะทำตามข้อใด

 1. นำคำพูดของใหญ่ไปเล่าให้ต้นฟัง
 2. เฉยไว้เพราะรู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง
 3. พูดกับใหญ่ว่า “ไม่ควรพูดให้ร้ายคนอื่นนะ” ü
 4. พูดกับใหญ่ว่า “คงเข้าในผิดแล้วละมั้ง”

ตอบ       3. พูดกับใหญ่ว่า “ไม่ควรพูดให้ร้ายคนอื่นนะ”

 1. อ้อยไปโรงเรียนสายเพราะคุณแม่ไม่สบายจึงต้องช่วยทำงานบ้านหลายอย่าง ก้อยอยู่บ้านใกล้กันทราบ

เรื่องดี วันหนึ่งอ้อยไปไม่ทันทำเวร เพื่อนจึงฟ้องครู ท่านคิดว่าก้อยควรจะทำอย่างไร

 1. แนะนำให้อ้อยพูดเหตุผลกับครู
 2. เฉย เพราะไม่ใช่เรื่องของตน
 3. พูดแทนอ้อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถูกต้อง ü
 4. โต้แย้งแทนอ้อย เพื่อหวังลอกการบ้าน

ตอบ       3. พูดแทนอ้อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถูกต้อง

 1. ข้อใดเป็นข้อที่ครูควรปฏิบัติในการมองนักเรียน
 2. มองนักเรียนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. มองนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้เท่ากัน
 4. มองนักเรียนในฐานะทุกคนแตกต่างกันเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละคน ü
 5. มองนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันหมดทั้งสติปัญหาและความรู้พื้นฐาน

ตอบ       3. มองนักเรียนในฐานะทุกคนแตกต่างกันเพื่อที่จะจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017