ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย  ชุดที่ 2

แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย ชุดที่ 2

 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการพัฒนาเด็กไว้เท่าใด
  ก. 3 – 5 ปี ข. 4 – 6 ปี
  ค. แรกเกิด – 5 ปี                                                               ง. 0 – 6 ปี

ตอบ  ค. แรกเกิด – 5 ปี

 1. พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อใด
  ก. สภาพแวดล้อม ข. การอบรมเลี้ยงดู
  ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ                                             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย คำนึงถึง
  ก. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ

ข. อายุ
ค. สิ่งแวดล้อม

ง. สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ตอบ  ข. อายุ

 1. สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบด้วยกี่ส่วนอะไรบ้าง
  ก. 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้
  ข. 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญและพัฒนาการของเด็กทุกด้าน
  ค. ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์สำคัญ
  ง. ส่วนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู้

ตอบ  ก. 2 ส่วน คือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้

 1. ข้อใดไม่ใช่ สาระที่ควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
  ก. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
  ข. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  ค. ธรรมชาติรอบตัว
  ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

ตอบ  ง. สิ่งมีชีวิตบนโลก

 1. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อว่า….?
  ก. เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการเลียนแบบ
  ข. การสอนภาษาให้กับเด็กต้องเป็นการสอนภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก
  ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้ไผ่อ่อนๆ ที่ดัดได้
  ง. เด็กจะสืบค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของตนเอง

ตอบ  ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้ไผ่อ่อนๆ ที่ดัดได้

 1. ข้อใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 4 ปี
  ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที
  ค. ประมาณ 12 นาที                                         ง. ประมาณ 15 นาที

ตอบ  ค. ประมาณ 12 นาที

 1. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
  ก. ประมาณ 20 นาที ข. ประมาณ 20 – 30 นาที
  ค. ประมาณ 30 – 40 นาที                               ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

ตอบ  ง. ประมาณ 40 – 60 นาที

 1. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  ก. เล่านิทาน ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ
  ค. การศึกษานอกสถานที่                                 ง. การวาดภาพระบายสี

ตอบ  ง. การวาดภาพระบายสี

 1. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
  ก. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
  ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ค. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
  ง. กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
  ตอบ ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สามารถทำได้ 3 วิธี ข้อใดไม่ใช่
  ก. ผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด ข. ผู้สอนเป็นผู้กำหนด
  ค. ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด             ง. เด็กเป็นผู้กำหนด

ตอบ  ค. ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด

 1. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ก. จุดประสงค์, สาระการเรียนรู้ ข. กิจกรรม, สื่อ
  ค. การประเมินผล                                             ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือการจัดมุมประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด
  ก. มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ ข. มุมบล็อกอยู่ติดกับมุมหนังสือ
  ค. มุมหนังสืออยู่ใกล้มุมบทบาทสมมุติ         ง. มุมบล็อกอยู่ห่างมุมบทบาทสมมุติ

ตอบ  ก. มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะ

 1. ข้อใดคือคุณสมบัติข้อแรกของครูผู้สอนปฐมวัย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึง
  ก. มีความเป็นระเบียบ สะอาด รู้จักประหยัด
  ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น
  ค. มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย
ง. พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้

ตอบ  ค. มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 1. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
  ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
  ข. นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ
  ค. เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
  ง. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ตอบ  ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 1. ข้อใดคือ ความหมาย ของคำว่า “เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”
  ก. เด็กพิการ
  ข. เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
  ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  ง. เด็กด้อยโอกาส

ตอบ  ข. เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป

 1. ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1
  ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ข. ครูผู้สอน
  ค. ตัวเด็กเอง                                                       ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอบ  ก. ผู้บริหารสถานศึกษา

 1. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  ก. 0 – 1 ปี ข. 0 – 3 ปี
  ค. 1 – 3 ปี                                                           ง. 3 – 5 ปี

ตอบ  ข. 0 – 3 ปี

 1. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดลักษณะรูปแบบใด
  ก. กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น ข. จัดเป็นรายวิชา
  ค. จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้                        ง. จัดตามประสบการณ์ของครูผู้สอน

ตอบ  ก. กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

 1. ข้อใดคือประสบการณ์ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
  ก. การคิด, การใช้ภาษา
  ข. ดนตรี, การเล่น
  ค. การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภัย
  ง. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่

ตอบ  ก. การคิด, การใช้ภาษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017