ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์
แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์

แนวข้อสอบเทคนิคการแพทย์

 1. สิ่งส่งตรวจที่นิยมนำมาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับของสารมากที่สุด คืออะไร
 • Urine ค. celebro spinal fluid
 • synovial fluid ง. whole blood

ตอบ   ง. whole blood

 1. เลือดดำ เป็นเลือดที่นิยมส่งตรวจวัดปริมาณสารทั่ว ๆ ไปทางเคมีคลินิกเพราะอะไร
 • การเจาะเส้นเลือดดำค่อนข้างยาก และมีอันตราย
 • การเจาะเลือดดำทำได้ยาก แต่มีความปลอดภัย
 • การเจาะเลือดดำทำได้ง่ายกว่ากว่าการเจาะเส้นเลือดแดงซึ่งมีอันตราย
 • สารในเลือดดำจะสะท้อนให้เห็นถึงสารอาหารต่างๆ ที่นำไปเลี้ยงเซลล์

ตอบ    ค. การเจาะเลือดดำทำได้ง่ายกว่ากว่าการเจาะเส้นเลือดแดงซึ่งมีอันตราย

 1. เลือดดำถูกนำมาวิเคราะห์หาค่าของสารต่างๆ ได้กี่รูปแบบ
 • 2 แบบ                                       ค.  4   แบบ
 • 3 แบบ                                       ง.  แบบเดียว

ตอบ    ข. 3   แบบ    

 1. สิ่งส่งตรวจที่ได้จากการปล่อยให้เลือดรวมแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องแล้วจึงนำไปปั่นแยกเม็ดเลือดแดงออก คือสิ่งส่งตรวจชนิดใด
 • serum ค. capillary blood
 • plasma ง. venous blood

ตอบ   ก. serum      

 1. กรณีใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างที่เป็นเลือดจากเส้นเลือดแดง
 • การตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด ค. การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่ว
 • การตรวจหาไซยาไนด์ ง. การตรวจหาอัลกอฮอล์

ตอบ  ก. การตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด

 1. น้ำไขสันหลัง เป็นสิ่งส่งตรวจที่นิยมส่งหลังตรวจวัดปริมาณสารใด
 • ไขมัน โปรตีน                               ค. โปรตีน  น้ำตาล
 • น้ำตาล ไขมัน                                                   ง. วิตามิน    น้ำตาล

ตอบ   ค. โปรตีน  น้ำตาล

 1. ปัสสาวะที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอาจแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
 • ลักษณะเดียว ค. 3  ลักษณะ
 • 2 ลักษณะ                                                           ง. 4  ลักษณะ

ตอบ   ข.2   ลักษณะ

 1. ของเหลวที่ได้จากการกรองพลาสมาผ่านเซลล์โดยอาศัยปัจจัยทางกลศาสตร์ คืออะไร
 • น้ำไขข้อ ค. Transudate และ exudate Transudate
 • น้ำไขสันหลัง ง. synovial fluid

ตอบ   ค. Transudate และ exudate Transudate

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าในสิ่งส่งตรวจ
 • เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ค. อายุ
 • การรับประทานอาหาร ง. เพศ

ตอบ   ง. เพศ

 1. สิ่งที่ผู้เก็บตัวอย่างเลือดมีความจำเป็นต้องทราบก่อนลงมือปฏิบัติงาน คืออะไร
 • เทคนิคการเจาะเลือด ค. ปริมาณเลือดที่ต้องการ
 • ตำแหน่งที่เจาะ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การเจาะเส้นเลือดดำควรให้ผู้ที่จะถูกกเจาะเลือดอดอาหารอย่างน้อยกี่ชั่วโมง
 • 10 ชั่วโมง                                    ค. 6  ชั่วโมง
 • 8 ชั่วโมง                                    ง.  3  ชั่วโมง

ตอบ    ค. 6  ชั่วโมง

 1. การเจาะผิวหนังเพื่อเก็บเลือดจากเส้นเลือดฝอยนิยมใช้ในกรณีใด
 • ใช้เลือดจำนวนน้อยในการตรวจวิเคราะห์
 • ใช้เลือดจำนวนมากในการตรวจวิเคราะห์
 • ใช้เมื่อจำเป็นที่สุด
 • ใช้เมื่อแพทย์เห็นสมควร

ตอบ   ก. ใช้เลือดจำนวนน้อยในการตรวจวิเคราะห์

 1. ข้อควรระวังในการเจาะผิวหนัง คืออะไร
 • ควรนวดบริเวณผิวหนังที่จะเจาะก่อนเพื่อให้เลือดไหลออกได้ดี
 • เลือกใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมและไม่รบกวนการตรวจวิเคราะห์
 • ควรปล่อยให้สารฆ่าเชื้อแห้งสนิทก่อนเจาะผิวหนังด้วยใบมีดเจาะ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ เพื่อเป็นการรักษาค่าของสารในซีรัมไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปก่อนการวิเคราะห์ ควรแยกซีรัมออกจากเม็ดเลือดแดงภายในเวลากี่ชั่วโมง
 • 1 ชั่วโมง                                     ค. 3  ชั่วโมง
 • 2 ชั่วโมง                                     ง. 4  ชั่วโมง

ตอบ    ข. 2  ชั่วโมง

 1. สิ่งที่ควรทราบจากการเก็บปัสสาวะแบบกำหนดเวลาคือข้อใด
 • เลือกใช้ชนิดสารกันเสียที่ถูกต้องในปริมาณที่พอเพียง
 • ควบคุมการเก็บปัสสาวะให้ตรงเวลาและครบปริมาตร
 • ต้องเลือกใช้ภาชนะเก็บที่สะอาดและมีขนาดพอเพียงที่จะบรรจุปัสสาวะ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017