ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างโยธา

แนวข้อสอบนายช่างโยธา

 1. ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
  ก. 3 ประเภท ค. 5 ประเภท
  ข. 4 ประเภท                                                       ง. 6 ประเภท
  ตอบ ง. 6 ประเภท
 2. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร หนักเท่าไหร่
  ก. 1000 กก. ค. 2400 กก.
  ข. 1500 กก.                                                         ง. 2300 กก.
  ตอบ ค. 2400 กก.
 3. การถอดปริมาณงานเหล็ก คิดหน่วยเป็นอะไร
  ก. เส้น ค. ตารางเมตร
  ข. ตัน                                                                     ง. ลบ.ม
  ตอบ ข. ตัน
 4. เสาเข็มขนาด 30×0.30 เมตร ยาว 10 เมตร จะต้องใช้ไม้แบบกี่ตารางเมตร
  ก. 12.15 ตร.ม. ค. 13.50 ตร.ม.
  ข. 12.00 ตร.ม.                                                    ง. 10.00 ตร.ม.
  ตอบ ข. 12.00 ตร.ม.
5.             กล้องสำรวจชนิดใดที่สามารถวัดได้ทั้งมุมและระยะทาง
ก.กล้องทีโอโดไลท์
ข.กล้องระดับค.กล้องโอโตเมติก
ง………..(จำไม่ได้)
ตอบ ค.กล้องโอโตเมติก
 1. ปูนชิเมตร์ตามมาตรฐาน ASTM มีกี่ประเภท
  ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
  ข. 3 ประเภท                                                        ง. 5 ประเภท
  ตอบ ง. 5 ประเภท
7.             เมื่อท่านต้องไปสร้างสะพาน บริเวณใกล้น้ำทะเล ท่านจะเลือกใช้ปูนประเภทไหน
ก.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง
ข.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตปานกลาง
ค.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนความร้อนต่ำ
ง.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนความดันสูง
ตอบ ก.ปูนปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง
 1. จงเรียงลำดับ ชั้นทาง
  ก.ผิวทาง พื้นทาง วัสดุคัดเลือก รองพื้นทาง ดินคันทาง
  ข.พื้นทาง ผิวทาง รองพื้นทาง วัสดุคัดเลือก ดินคันทาง
  ค.ผิวทาง พื้นทาง รองพื้นทาง วัสดุคัดเลือก ดินคันทาง
  ง.พื้นทาง ผิวทาง วัสดุคัดเลือก รองพื้นทาง ดินคันทาง
  ตอบ ค.ผิวทาง พื้นทาง รองพื้นทาง วัสดุคัดเลือก ดินคันทาง
 2. ในกรณีพื้นดินเป็นดินเหนียว ผู้ควบคุมงานจะใช้รถ ชนิดใดในการบดอัด
  ก. Tendem Steel Wheeled ค. Sheepsfoot Roller
  ข. 3-Axle Tandem                                                             ง. 3-Wheel Roller
  ตอบ  ค. Sheepsfoot Roller
 3. หากมีการก่อสร้างถนน ป้ายเตือนที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง มีพื้นเป็นสีอะไร
  ก. สีแสด                                                                               ค. สีแดง
  ข. สีขาว                                                                                 ง. สีเหลือง
  ตอบ ก. สีแสด
 4. กรมทางหลวงกำหนดให้ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม.  เพื่ออะไร
  ก. ใช้แบ่งทิศทางการจราจร                                              ค. ห้ามจอด
  ข. แบ่งช่องจราจร                                                               ง. สำหรับเกาะกลางถนน
  ตอบ ก. ใช้แบ่งทิศทางการจราจร
 5. แอสฟัลท์ซีเมนต์ ใช้ทำอะไร
  ก. ทำผิวทาง                                                                         ค. ทำยางรถยนต์
  ข. อุดผิวทาง                                                                         ง. ………….(จำไม่ได้)
  ตอบ ก. ทำผิวทาง
 6. Survey Party มีหน้าที่ทำอะไร
  ก. เก็บค่าระดับ ดินตัด ดินถม                                           ค. เก็บหมุด BM
  ข. วางแนวหลัก                                                                   ง. ทำวงรอบ
  ตอบ ข. วางแนวหลัก
 7. วิธีการจำแนกดินโดยระบบของ AASHTO Classification ใช้ข้อใดในการพิจารณา
  ก. ค่า Liquid limit                                                              ค. ผล Sieve Analysis
  ข. ค่า Plasticity index                                                        ง. ถูกทั้ง ก ข ค
  คำตอบ ง. ถูกทั้ง ก ข ค
 8. ข้อใดไม่ได้เป็นปัจจัยในการบริหารงานก่อสร้าง
  ก. คน แรงงาน                                                                    ค. เงินทุน
  ข. เครื่องจักร                                                                        ง. ขันตอนและวิธีการทำงาน
  ตอบ ง. ขันตอนและวิธีการทำงาน
 9. รูปขยายในการก่อสร้าง ควรใช้สเกลในการเขียนเท่าไหร่
  ก. 1:125 , 1:100 , 1:75                                                     ค. 1:75 , 1:50 , 1:100
  ข. 1:5 , 1:10 , 1:25                                                            ง. 1:125 , 1:20 , 1:50
  ตอบ ข. 1:5 , 1:10 , 1:25
 10. สเกลใดไม่เหมาะสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมสำรวจ
  ก. 1:100                                                                                                ค. 1:2500
  ข. 1:1000                                                                              ง. 1:5000
  ตอบ ก. 1:100
 11. ผู้ควบคุมงานทาง ต้องมีเอกสารใด
  ก. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร                                           ค. ผ่านการอบรมควบคุมงานก่อสร้าง
  ข. บัตรเจ้าพนักงานหรือข้าราชการทางหลวง               ง. ……………..(จำไม่ได้)
  ตอบ ข. บัตรเจ้าพนักงานหรือข้าราชการทางหลวง
 12. คำสั่ง Trim ในโปรแกรมเขียบแบบ Auto Cad ใช้ทำอะไร
  ก.ตัดเส้น                                                                               ค.ต่อเส้น
  ข.ลบเส้น                                                                               ง.ย้ายเส้น
  ตอบ ก.ตัดเส้น
 13. คำสั่ง Extend ในโปรแกรมเขียบแบบ Auto Cad ใช้ทำอะไร
  ก.ตัดเส้น                                                                               ค.ต่อเส้น
  ข.ลบเส้น                                                                               ง.ย้ายเส้น
  ตอบ ค.ต่อเส้น
 14. เทปเส้นหนึ่งยาว 20 เมตร นำไปเทียบกับเทปมาตรฐาน ปรากฏว่ายาว 05 เมตร ถ้าวัดระยะ AB ด้วยเทปเส้นนี้ได้ระยะทางเท่ากับ 131.35 เมตร จงหาความยาวจริงของระยะ AB
  ก. 131.08 เมตร ค. 132.60 เมตร
  ข. 130.35 เมตร                                                                   ง. 131.68 เมตร
  ตอบ ง. 131.68 เมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017