ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบทหารแบบสรุป
แนวข้อสอบทหารแบบสรุป

แนวข้อสอบทหารแบบสรุป

 1. หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่ 6  มีอะไรบ้าง

ตอบ  หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่  6  ได้แก่   1. สามารถ        2. เพียร           3. ไหวพริบ                          4. รู้เท่าถึงการ             5. ซื่อตรงต่อหน้าที่       6. ซื่อตรงต่อคนทั่วไป       7. รู้จักนิสัยคน     8. รู้จักผ่อนผัน                       9. มีหลักฐาน              10. จงรักภักดี

 1. ธุรการกำลังพล คือ
  ตอบ  – เหล่าทหารบกที่อยู่นอกความรับผิดชอบของ ทบ. คือ เหล่า ผท. และ เหล่า ธน.
 2. ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร แบ่งตามพื้นฐานความรู้ หรือแหล่งกำเนิดได้กี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ     4 ประเภท   ได้แก่      1. สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.หลักสูตรประจำ (นร.)  วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ (นพท.) รร.ทหารต่างประเทศที่ กห.รับรองหลักสูตร (นรต.)
2. จากการผลิตด้วยวิธีพิเศษเร่งด่วน ได้แก่ นายร้อยสำรอง (นรส.) นายร้อยพิเศษ (นรพ.)
3. จากนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ (นป.)
4. จากพลเรือนสอบบรรจุ (พ.)

 1. การเลื่อนยศ ตามเกณฑ์ทั่วไปพิจารณาจากปีรับราชการใดบ้าง
  ตอบ                     – 3 ปี เป็น ร.ท.                    – 7 ปี เป็น ร.อ.

– 10 ปี เป็น พ.ต.                 – 13 ปี เป็น พ.ท.

– 16 ปี เป็น พ.อ.                 – 19 ปี เป็น พ.อ.พิเศษ

– 21 ปี เป็น พล.ต.

 1. การศึกษา

ตอบ  – ชั้นนายร้อย ต้องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 7 ขึ้นไป ยกเว้น กำเนิด จปร.เรียนได้เลย
– ชั้นนายพัน ต้องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 11 ขึ้นไป
– เสธ.ทบ. ต้องมีเวลารับราชการครบ 7 ปี ยศและเงินเดือนอยู่ระหว่าง ร.อ.เงินเดือน น.1 ชั้น 14 – พ.ต. เงินเดือน น.2 ชั้น 5
– วทบ. พ.อ. – พ.อ.พิเศษ

 1. การทดสอบร่างกายของทหารต้องทดสอบกี่ครั้งต่อปี

ตอบ   ปีละ 2 ครั้ง เดือน ก.พ. และ ส.ค.ของทุกปี รายงาน ทบ.(ผ่าน สบ.ทบ.) ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

–  บุคคลที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 75%
– นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 70%
– นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ไม่ต่ำกว่า 80% (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตาม

ความเห็นแพทย์)
– นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา ไม่ต่ำกว่า 60%(ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์)
– นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์) หากไม่ผ่านการ

ทดสอบ 2 ครั้งติดต่อกัน ให้ถือว่าหย่อนสมรรถภาพให้ปรับย้ายเข้าประจำและหากยังไม่ผ่านใน

การทดสอบครั้งต่อมาหลังจากได้ปรับย้ายเข้าประจำแล้ว 1 ปี ให้ปลดเป็นกองหนุน

 1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ.2539 หน่วยส่วนกลาง ประกอบไปด้วย

ตอบ      – สำนักงานเลขานุการ ทบ. – กรมฝ่ายเสนาธิการ

– กรมฝ่ายกิจการพิเศษ – กรมฝ่ายยุทธบริการ

– หน่วยข่าวกรองทางทหาร

 1. หน่วยส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ตอบ       – ส่วนภูมิภาค

– ส่วนกำลังรบ

– ส่วนสนับสนุนการรบ (เว้นหน่วยข่าวกรอง)

 1. ส่วนการศึกษา ประกอบด้วบ

ตอบ       – ยศ.ทบ. – กรมรักษาดินแดน – รร.จปร.

– สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง – ศสพ. – ศบบ.

– ศร. – ศม. – ศป.

 1. การทำประวัติ ในแบบประวัติรับราชการ ทบ.100-010 และผนวก ก.คำชี้แจง

ตอบ       – นักเรียนทหารในประเทศ ทำ 2 ชุด ให้สถานศึกษาจัดทำส่งให้ สบ.ทบ. 1 ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. เจ้าของพื้นที่หน่วยต้นสังกัดของเจ้าของประวัติผู้นั้นสังกัดอยู่

– นักเรียนทหารต่างประเทศ ทำ 2 ชุด ให้ สบ.ทบ.จัดทำและเก็บไว้ที่ สบ.ทบ. 1 ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. 1 ชุด

– นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ผู้ที่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยจัดทำประวัติเพิ่ม 1 ชุด และสำเนาจากฉบับเดิมที่ทำเพิ่ม 1 ชุด รวมเป็น 3 ชุด และให้ หน.แผนก หรือเทียบเท่าลงลายมือชื่อตรวจถูกต้อง และรับรองสำเนา แล้วส่งชุดที่ทำสำเนาแนบเรื่องขอเลื่อนฐานะให้ สบ.ทบ. ส่วนชุดที่จัดทำขึ้นใหม่ให้ส่งหน่วยต้นสังกัดใหม่หรือหน่วยที่ไปบรรจุ ผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้ มทบ.หรือ จทบ.จัดทำประวัติเพิ่ม 1ชุด และสำเนาชุดที่ทำเพิ่ม รวมเป็น 3 ชุด ส่งชุดเดิมและสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดที่เลื่อนฐานะ ส่วนที่ทำใหม่ให้ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ.หน่วยต้นสังกัดที่ไปบรรจุ

– การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้รายงาน ผบช.ภายใน 30 วัน และต้องแจ้งให้ สบ.ทบ.ทราบ

– เจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบประวัติของตนเองไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

– การบันทึกข้อความในแบบประวัติรับราชการปกติ ให้บันทึกด้วยหมึกน้ำเงิน หรือดำ ยกเว้นยศ ตำแหน่งในหน้าแรก และในหน้าติดรูปถ่าย ให้บันทึกด้วยดินสอดำ

– การบันทึกความสามารถและผลงานดีเด่น ข้อบกพร่อง นายทหารสัญญาบัตรต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ.หรือผู้รับมอบอำนาจ นายทหารประทวนต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก

 1. เอกสารประกอบประวัติ

ตอบ       – บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (ตัวจริง) ต้องให้ หน.แผนกประวัติเป็นผู้รับรองสำเนาเท่านั้น
– สำเนามรณบัตรของทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของทายาท
– สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดามารดา
– สำเนาทะเบียนสมรสของเจ้าของประวัติ
– สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
– สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
– สำเนาทะเบียนการหย่าของบิดามารดา
– สำเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ
– สำเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
– หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
– บันทึกรับรองเวลาราชการที่ กห.ตรวจสอบไม่ได้
– ใบรับรองการเป็นทายาท
– สำเนา สด.43
– สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก
– สำเนาใบสมาชิกฌาปกิจ ทบ.

 1. โครงสร้างหมาเลข ชกท.

ตอบ   หมายเลข ชกท.สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว

– ตัวแรก ประเภทงานใน ทบ. มี 10 ประเภท ( 0 – 9 )

– 0 ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง

– 1 การบังคับบัญชาและการรบ

– 2 ธุรการ การบริการและการฝึก

– 3 การแพทย์ และสุขาภิบาล

– 4 จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง

– 5 สวัสดิภาพและสวัสดิการ

– 6 การเงิน การบัญชีและการงบประมาณ

– 7 งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม

– 8 งานวิชาชีพ งานด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

– 9 การป้องกันอันตราย การข่าวกรอง และการสืบสวน

– ตัวเลข 3 ตัวหลังแสดงถึงขีดความชำนาญของงานแต่ละประเภทงานนั้น ๆ

– นอกจากตัวเลข 4 ตัวดังกล่าว ยังกำหนดให้มีตัวเลขเพิ่มเติมสำหรับงานบางตำแหน่ง ซึ่งต้องบรรจุผู้มีคุณวุฒิพิเศษ

– 1 จนท.สงครามจิตวิทยา                                 – 2 จนท.ข่าวกรองทางเทคนิค

– 3 จนท.การรบพิเศษ                                         – 4 จนท.วิจัยและพัฒนาการรบ

– 5 จนท.อาวุธปรมณู                                          – 6 จนท.ปฏิบัติการบนเครื่องบิน

– 7 พลร่ม                                                              – 8 ครู

 1. ตัวอย่าง ผู้บังคับหน่วยทหารราบ ชกท.1542

ตอบ     นักบิน ชกท.6-1981

 1. การให้หมายเลข ชกท. กระทำได้ 2 วิธี

ตอบ       1. เข้ารับการศึกษาอบรม

 1. การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ชกท.ใหม่ ผบ.หน่วยตั้งแต่ชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ และให้มีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อย 3 เดือน
 2. กำลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใน ชกท.ที่ได้รับติดต่อกันกี่ปี จึงจะหมดสภาพหมายเลข ชกท.

ตอบ    ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใดสามารถปฏิบัติงานได้ทุก ชกท.

ตอบ     รร.สธ.ทบ.และ วทบ.สามารถปฏิบัติงานได้ทุก ชกท.

 1. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
  การบรรจุ และปลด

ตอบ       – ต่ำกว่าสัญญาบัตร ผบ.พล หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง

– ชั้นสัญญาบัตร รมว.กห.เป็นผู้สั่ง เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ถ้าเป็นการลาออกหรือเกษียณ รมว.กห.เป็นผู้สั่ง
การย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง

ตอบ        – ต่ำกว่าสัญญาบัตร ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพรรคเหล่า จำพวก หรือวิทยาการ ในหน้าที่ ต้องได้รับอนุมัติจาก เลขา รมว.กห. ปลัด กห. สมุหราชองครักษ์ ผบ.สส. ผบ.ทบ.หรือเทียบเท่าก่อน

– ชั้นสัญญาบัตร

– ตั้งแต่ ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าลงไป ให้ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง (ยกเว้นเปลี่ยนเหล่า)

– ตั้งแต่ชั้น ผบ.กรม หรือเทียบเท่าลงไป และการเปลี่ยนพรรคเหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือการเลื่อนหรือลดตำแหน่งตั้งแต่ ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าลงไป ให้ ปลัด กห. สมุหราชองค์รักษ์ ผบ.สส. ผบ.ทบ. เป็นผู้สั่ง

– ตั้งแต่ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

– การย้ายระหว่างกำลังศึกษาอยู่ ให้ผู้นั้นศึกษาให้จบหลักสูตรก่อนแล้วจึงเดินทางไปรับตำแหน่ง

– นายทหารประทวนจะทำหน้าที่นายทหารได้ ต้องผ่านการคัดเลือก และเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ ทบ.กำหนด เว้นบางกรณี หน่วยอาจสั่งให้ทำหน้าที่ฯ ก่อนได้แต่ผู้นั้นต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องเป็น จ.ส.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 1. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการลา พ.ศ.2536

ตอบ   – การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลาให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับลากิจ และวันพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ

– ลาป่วย

– ลาได้ไม่เกิน 90 วัน

– เจ็บป่วยเนื่องจากไปราชการในที่กันดาร ในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม หรือประสบอันตรายจากการปฏิบัติราชการ ลาได้ 180 วัน

– เจ็บป่วยเนื่องจากการกระทำการตามหน้าที่อันเนื่องจากไอพิษวัตถุธาตุที่เป็นพิษ วัตถุระเบิด เชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ลาได้ 270 วัน

– เจ็บป่วยเนื่องจากการกระทำการตามหน้าที่ในอากาศ ใต้น้ำ ใต้ดิน กระทำหน้าที่พิเศษฝ่าอันตรายตามที่ได้รับอนุมัติหรือมอบหมายจาก รมว.กห. กระทำหน้าที่การรบการสงคราม การปราบจลาจล หรือหน้าที่ตามกฎอัยการศึก ลาได้ 365 วัน

– ผู้ป่วยต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะให้ผู้อื่นทำใบลาเสนอแทนก็ได้ ถ้าลาเกิน 3 วัน ต้องมีใบความเห็นแพทย์แนบมาด้วย

– ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลของทหารไม่ต้องทำใบลา ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลทำหลักฐานการส่งผู้ป่วย และหลักฐานการส่งคืนหน่วยต้นสังกัดให้ไว้ต่อกัน

– ลาคลอดบุตร

– ลาได้ไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

– ผู้ลาให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ผบ.กรม ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

– ลากิจ

– ลาได้ไม่เกิน 45 วันทำการ

– ลาพักผ่อนประจำปี

– ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

– ผู้ลาให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ผบ.กรม ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

– ผู้ใดมิได้ลา หรือลาแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 20 วันทำการ

– ผู้ใดรับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการ

– ลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจย์

– ลาได้ไม่เกิน 120 วัน

– ผู้ลาต้องรับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันอุปสมบท

– นายทหารสัญญาบัตร ต้องเสนอใบลาอุปสมบทตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ. เพื่อวินิจฉัยอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ รมว.กห. ก่อนถึงกำหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน

– นายทหารประทวน ต้องเสนอใบลาอุปสมบทตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.พัน. เพื่อวินิจฉัยอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ ผบ.พล. เป็นผู้อนุญาตก่อนถึงกำหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน

– ผู้ได้ลาอุปสมบทต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา ลาสิกขาเมื่อใดต้องรายงานให้ ผบช.โดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน

– หากไม่สามารถอุปสมบทได้ตามที่ลา ให้ถือว่าวันที่หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ

– ผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ.เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นสมควรจะอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอ รมว.กห. ก่อนถึงกำหนดวันลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

 1. ตารางกำหนดอำนาจให้ลา

ผู้บังคับบัญชาชั้น ลาป่วย ลากิจ

ตอบ     รมว.กห.    365 วัน             ตามที่เห็นควร

ผบ.ทบ.    180 วัน              ตามที่เห็นควร

แม่ทัพ       90  วัน     60 วันทำการ

ผบ.พล.      60 วัน     45 วันทำการ

ผบ.กรม.     45 วัน     30 วันทำการ

ผบ.พัน.      21 วัน      15                วันทำการ

ผบ.ร้อย.       7 วัน       3 วันทำการ

ผบ.มว.        3 วัน        1 วันทำการ

 1. ข้อบังคับว่าด้วยการเคารพ

ทหารกำลังเดินให้หยุดทำความเคารพ

ตอบ       – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี รัชทายาท พระเจ้าแผ่นดิน และพระราชินีต่างประเทศ พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ เจ้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

– นายกรัฐมนตรี ผู้บังคับบัญชาของคนทุกชั้น

– สอบ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์ ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ

– ธงประจำกองทหาร และกองยุวชนทหาร ธงชาติ ธงราชนาวี ธงมหาราช ธงราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราชและธงราชวงศ์ในขณะชักขึ้นลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017