ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการปี  2555 มีผลใช้บังคับเมื่อใด

ก.   23   มกราคม   2555                                            ข.   24    มกราคม   2555
ค.   25   มกราคม  2555                                              ง.   26    มกราคม    2555

ตอบ   ค.   25    มกราคม   2555         

 1. การลาของข้าราชการมีทั้งหมดกี่ประเภท

ก.      11 ประเภท                                                      ข.    10 ประเภท

ข.      9 ประเภท                                                        ง.      5 ประเภท

ตอบ   ก. 11 ประเภท

ประเภทการลา

การลาแบ่งออกเป็น  11  ประเภท  ดังต่อไปนี้

(1) การลาป่วย

(2) การลาคลอดบุตร

(3) การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

(4) การลากิจส่วนตัว

(5) การลาพักผ่อน

(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(8) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน

(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

(10) การลาติดตามคู่สมรส

(11) การลาไปฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพ

 1. หัวหน้าส่วนราชการหมายความว่าอย่างไร

ก.    ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข.    อธิการบดี

ค.     เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี

ง.     ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง.     ถูกทุกข้อ

หัวหน้าส่วนราชการ  หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี

ฐานะเป็นกรม หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด

และให้ หมายความ รวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี

 1. เข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่าอย่างไร

ก.      การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

ข.      การเข้ารับการคัดเลือกให้ทำงานในหน่วยงานราชการ

ค.      การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม

ง.       การสอบชิงทุนศึกษาต่างประเทศ

ตอบ   ก. การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกกหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

 1. “เข้ารับการเตรียมพล”หมายความว่าอย่างไร

ก.      การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

ข.      การเข้ารับการคัดเลือกให้ทำงานในหน่วยงานราชการ

ค.      เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร

ง.       การเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

ตอบ  ค.   เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร

“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

 1. ข้าราชการตามข้อใดต่อไปนี้มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ก.      ข้าราชการที่เกษียนอายุราชการแล้ว

ข.      ข้าราชการที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

ค.      ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ง.       ข้าราชการทีปฏิบัติหน้าที่ในประเทศที่กำลังพัฒนา

ตอบ  ข.  ข้าราชการที่ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ

ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผูทุพพลภาพหรือพิการหากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์ แต่ไม่เกิน 12  เดือน

 1. การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

ก.       15 วันขึ้นไป                                                               ข.  20 วันขึ้นไป

ข.       30 วันขึ้นไป                                                               ง.  45 วันขึ้นไป

ตอบ    ข. 30 วันขึ้นไป

 1. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นหากประสงค์ลาจะต้องลากับหน่วยงานใด

ก.      ต้นสังกัด                                                                    ข. หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

ค. กระทรวงศึกษาธิการ                                         ง.  สำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ข. หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

 1. ข้าราชการมีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้กี่วัน

ก.      5 วัน                                                                         ข.  10 วัน

ค. 15 วัน                                                                          ง. 20 วัน

ตอบ    ข.  10 วัน

ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้   10  วันทําการ  เว้นแต่ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ไม่มีสีทธิ ลาพักผ่อนประจำปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน

 1. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
 2. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
 3. ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ

 1. ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรรีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
 2. ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาผักผ่อนไม่ครบ10 วันทำการสามรถนำมา

สะสมกับปีต่อๆไปได้ไม่เกินกี่วัน

ก.      ไม่เกิน 12 วันทำการ                                       ข. ไม่เกิน 15 วันทำการ

ค. ไม่เกิน 20 วัน ทำการ                                        ง. ไม่เกิน 25 วันทำการ

ตอบ   ค. ไม่เกิน 20 วันทำการ

ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากัปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันทำการ

 1. ในการลาคลอดบุตรจำนวนวันที่ลาต้องไม่เกินกี่วัน

ก.   ไม่เกิน 30 วัน                                                                 ข. ไม่เกิน 45 วัน

ค.  ไม่เกิน 60 วัน                                                                               ง.ไม่เกิน 90 วัน

 ตอบ    ง.ไม่เกิน 90 วัน

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่รวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน

 1.  ข้าราชการที่ประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตรมีสิทธิ์ลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้กี่วัน

ก. ไม่เกิน   15 วัน                                                ข.ไม่เกิน 30 วัน

ค.ไม่เกิน  60                                                                                      ง.ไม่เกิน 90 วัน

ตอบ     ก. ไม่เกิน   15 วัน

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฏหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาติก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร และมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

 1. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจเพิ่มเติม เพื่อเลี้ยงดูบุตรสามารถลาต่อเนื่องได้ไม่เกินกี่วัน

ก.ไม่เกิน120 วัน                                           ข. ไม่เกิน 150 วัน

ค. ไม่เกิน 180 วัน                                           ง. ไม่เกิน  190 วัน

ตอบ   ข. ไม่เกิน 150 วัน       

ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ

 1. การลาอุปสมทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ในศาสนาอิสลามต้องยื่นใบลาไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก.      ไม่น้อยกว่า  30 วัน

ข.      ไม่น้อยกว่า 45 วัน

ค.      ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ง.       ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ตอบ   ค.ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทสซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน

 1. ในกรณีที่มีอุปสรรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือประกอบพิธีธีฮัจน์ได้ตามปกติและขอยกเลิกวันลาจะถือว่าเป็นวันลาประเภทใด

ก.      การลากิจส่วนตัว

ข.      การลาพักผ่อน

ค.      การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

ง.       การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

ตอบ   ก.  การลากิจส่วนตัว

หากปรากฏว่ามีอุปสรรคทำให้ไม่สามรถอุปสมทหรือเข้าประกปบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลาให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017