ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
 • dpt.go.th                                                 ค. www.ipthailand.go.th
 • dgr.go.th                                 ง. www.itl.go.th

ตอบ   ค. www.ipthailand.go.th

 1. อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ คนปัจจุบันคือใคร
 • นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ค. นางมาลี   โชคล้ำเลิศ
 • นายสมชาย เจริญอำนวยสุข                                    ง. นายทศพล ทังสุบุตร

ตอบ   ค. นางมาลี   โชคล้ำเลิศ

 1. ใครคืออธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ คนแรก
 • นายพิพรรธน์    อินทรศัพท์                                    ค. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี
 • นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์                                             ง. ร้อยโทสุชาย  เชาว์วิศิษฐ

ตอบ   ก.  นายพิพรรธน์     อินทรศัพท์

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Intellectual  Property
 • Department of Property   Intellectual
 • Department of Public Works and Town & Country Planning

ตอบ    ข.  Department of Intellectual  Property

 1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ ตั้งอยู่ที่ใด
 • กรุงเทพมหานคร ค. ปทุมธานี
 • อยุธยา ง. นนทบุรี

ตอบ    ง. นนทบุรี

 1. สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา  คือหมายเลขใด
 • 1368 ค. 1538
 • 1138 ง. 1360

ตอบ   ก.   1368

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
 • ให้บริการที่เป็นเลิศมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
 • เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
 • เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
 • เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 ตอบ    ข. เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
 • ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
 • จดทะเบียน คุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ตอบ   ข.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

 1. ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ มีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ง.  2 ข้อ

 1. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา‏
 • พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
 • สนับสุนนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนากลไกการทำงานทางการค้า
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ    ง.   ถูกทั้ง  ก  และ  ข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017