ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • sso.go.th                                                 ค. www.dmcr.go.th
 • forest.go.th                                 ง. www. customs.go.th

ตอบ  ค. www.dmcr.go.th

 1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนแรกคือใคร
 • นายนพพล ศรีสุข                                                      ค.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
 • นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์                                 ง.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

ตอบ    ง.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

 1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนปัจจุบันคือใคร
 • นายนพพล ศรีสุข                                                      ค. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
 • นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน                 ง. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

ตอบ    ก. นายนพพล ศรีสุข 

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ข. 2  คน   คือ

 1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน                 รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด
 • พ.ศ. 2439                                 ค. พ.ศ. 2548
 • พ.ศ. 2543                                 ง. พ.ศ. 2545                       

ตอบ   ค. พ.ศ. 2548 

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Fisheries
 • Department of Marine and Coastal Resources
 • Department of Livestock  Development

ตอบ    ค. Department of Marine and Coastal Resources

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กทช. ค. ทฝ.
 • ทช. ง. ททช.

ตอบ    ข. ทช.       

 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • มีนบุรี                 ค. คลองเตย
 • ลาดพร้าว ง. หลักสี่

ตอบ   ง. หลักสี่

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
 • เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์
 • เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
 • เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ตอบ     ค. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดม

สมบูรณ์และยั่งยืน

 1. ข้อใดคือคือพันธกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ป้องกันรักษาป่า
 • ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
 • กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตอบ    ง. กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ ค. ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

ตอบ   ง. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

 1. ค่านิยม Democracy หมายถึงสิ่งใด
  • ใส่ใจกับความเป็นมนุษย์ ค. จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ
  • ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์ ง. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

ตอบ   ง. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017