ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท
ข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท

ข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทางหลวงชนบท

ตอบ    ค.  http:// www.drr.go.th

 1. กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานประเภทใด
 • รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ
 • เอกชน ง. มหาชน

ตอบ  ก.  รัฐ

 1. อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบันคือใคร
 • นายพงษ์เดช  หวังสิทธิเกช                                     ค. นายกฤชเทพ    สิมลี
 • นายดรุณ      แสงฉาย                                               ง. นายชาติชาย   ทิพย์สุนาวี

ตอบ    ง. นายชาติชาย    ทิพย์สุนาวี    

 1. รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทปัจจุบันมีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่

1.นายกฤชเทพ  สิมลี                           รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

2.นายดรุณ       แสงฉาย                     รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน            รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
 1. ใครคือที่ปรึกษากรมทางหลวงชนบท
 • นายพงษ์เดช  หวังสิทธิเกช                                     ค. นายชาติชาย   ทิพย์สุนาวี
 • นายดรุณ      แสงฉาย                                               ง. นายสมยศ     อุบลสถิต

ตอบ  ก.นายพงษ์เดช   หวังสิทธิเกช

 1. กรมทางหลวงชนบทก่อตั้งขึ้นเมื่อ่ปี พ.ศ. ใด

ตอบ    ข. 3  ตุลาคม   พ.ศ. 2545

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมทางหลวงชนบท
 • Department Of  Rural Roads
 • Department of Health
 • Department of Disease Control
 • Department of Social  Development and Welfare

ตอบ    ก. Department  Of  Rural Roads

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมทางหลวงชนบท
 • ทชบ. ค. กทช.
 • ทบ. ง. ทช.

ตอบ    ง. ทช.

 1. กรมทางหลวงชนบทตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • มีนบุรี                 ค. จตุจักร
 • บางเขน ง. ปทุมวัน

ตอบ   ข.บางเขน

 1. หมายเลขสายด่วน  คือ
 • 1690 ค. 1146
 • 1156 ง. 1030

ตอบ   ค. 1146

 1. ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท เป็นรูปอะไร

ก.พระพิรุณทรงนาค                                                           ค. บัวแก้ว

ข. พระวิษณุหรือพระนารายณ์                                         ง. งูพันคบเพลิง

ตอบ  ข. พระวิษณุหรือพระนารายณ์

 1. ข้อใดคือคำขวัญของ ทช.
 • ทางหลวงชนบท
 • ทางหลวงชนบท  ของคนไทย เพื่อไทยทุกคน
 • ทางหลวงชนบท  เชื่อมโยงทั่วไทย  เชื่อมใจคนทั้งชาติ
 • ทางหลวงชนบท  เชื่อมใจทุกคน เชื่อมโยงทั้งประเทศ

ตอบ   ค.ทางหลวงชนบท  เชื่อมโยงทั่วไทย  เชื่อมใจคนทั้งชาติ

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมทางหลวงชนบท
 • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท
 • มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน
 • พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • ใส่ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตอบ    ค. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 1. ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกรมทางหลวงชนบท
 • พัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง
 • แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut)
 • เร่งรัด กำกับดูแล และส่งเสริมการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

ตอบ  ง. เร่งรัด กำกับดูแล และส่งเสริมการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

 1. ข้อใดคือค่านิยมของ ทช.
 • มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน
 • ใส่ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
 • พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

ตอบ    ข.ใส่ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 1. ข้อใดคือวัฒนธรรมของ ทช.
 • เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
 • มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน
 • โครงข่ายทางและสะพานมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดีตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ข.มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ของ ทช.
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านวิชาการงานทางที่จะพัฒนา และบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
 • โครงข่ายทางและสะพานมีการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นสนองตอบโลจิสติกส์
 • เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
 • เป็นเป้าประสงค์ของ ทช. ทุกข้อ

ตอบ   ง.เป็นเป้าประสงค์ของ ทช. ทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบทมีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2  ข้อ

ตอบ   ข.4  ข้อ     

 1. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ข้อแรกของ ทช.
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานทางและบริการด้านคมนาคมอย่างมีบูรณาการ
 • ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจำเป็นต้องได้รับ การพัฒนาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • การบำรุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน
 • ความเข้มแข็งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

ตอบ   ข. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจำเป็นต้องได้รับ  การพัฒนาเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 1. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
 • วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
 • ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกำกับและตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017