Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • sso.go.th                                                 ค.www.disaster.go.th
 • mol.go.th                                 ง. www.disaster.or.th

ตอบ   ค. www.disaster.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ปภ. ค. ปบภ.
 • กปภ. ง. บภ.

ตอบ  ก. ปภ.         

 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คนปัจจุบันคือใคร
 • นายประสงค์ พูนธเนศ ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
 • นางโสมสุดา ลียะวณิช                                         ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

ตอบ    ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ค. 3  คน  ได้แก่

 1. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ    ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนนิรภัย
 • 1664 ค. 1784
 • 1785 ง. 1968

ตอบ   ค. 1784

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากกี่หน่วยงาน
 • 5 หน่วยงาน                                                                ค. 3  หน่วยงาน
 • 4 หน่วยงาน                                                                                ง. 2  หน่วยงาน

ตอบ  ก. 5  หน่วยงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ

 • กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
 • กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)
 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Disaster Prevention and Mitigation
 • Department of Fisheries
 • Department The Customs

ตอบ    ข. Department of Disaster Prevention and  Mitigation

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • ดุสิต                 ค. พระนคร
 • ลาดพร้าว ง. บางนา

ตอบ   ก. ดุสิต

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

ตอบ   ง.เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
 • บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 • จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ

ตอบ   ก. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 

 1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น
 • การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง
 • ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ข. 4  ข้อ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่สู่ประชาชน
 • การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน
 • การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับประเทศ

ตอบ   ก. การพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่สู่ประชาชน

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช.เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
 • จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
 • แนะนำ ให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top