ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • sso.go.th                                                 ค.www.disaster.go.th
 • mol.go.th                                 ง. www.disaster.or.th

ตอบ   ค. www.disaster.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ปภ. ค. ปบภ.
 • กปภ. ง. บภ.

ตอบ  ก. ปภ.         

 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คนปัจจุบันคือใคร
 • นายประสงค์ พูนธเนศ ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
 • นางโสมสุดา ลียะวณิช                                         ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

ตอบ    ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ค. 3  คน  ได้แก่

 1. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ    ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนนิรภัย
 • 1664 ค. 1784
 • 1785 ง. 1968

ตอบ   ค. 1784

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากกี่หน่วยงาน
 • 5 หน่วยงาน                                                                ค. 3  หน่วยงาน
 • 4 หน่วยงาน                                                                                ง. 2  หน่วยงาน

ตอบ  ก. 5  หน่วยงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ

 • กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
 • กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)
 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Disaster Prevention and Mitigation
 • Department of Fisheries
 • Department The Customs

ตอบ    ข. Department of Disaster Prevention and  Mitigation

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • ดุสิต                 ค. พระนคร
 • ลาดพร้าว ง. บางนา

ตอบ   ก. ดุสิต

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

ตอบ   ง.เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
 • บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนา ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
 • จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ

ตอบ   ก. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 

 1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น
 • การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง
 • ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ข. 4  ข้อ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่สู่ประชาชน
 • การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน
 • การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับประเทศ

ตอบ   ก. การพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเผยแพร่สู่ประชาชน

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช.เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
 • จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
 • แนะนำ ให้คำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017