ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีชื่อย่อว่าอย่างไร
 • กพ.ร. ค. กฝร.
 • กพร. ง. กฝง.

ตอบ   ข.กพร.

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • http://sso.go.th                 ค. http:// www. pacc.go.th
 • http://www.mol.go.th                 ง. http:// dsd.go.th

ตอบ   ง. http:// www. dsd.go.th

 1. ตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นรูปอะไร
 • เทพบดีสามองค์                 ค. พระสุริยมณฑล
 • พระคเณศ                 ง. ตราชูบนพาน

ตอบ   ก. เทพบดีสามองค์

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Skill Development
 • Department of Employment
 • Department of Lands

ตอบ    ข. Department of Skill Development

 1.  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • หลักสี่                 ค. ปทุมวัน
 • บางนา ง. สายไหม

ตอบ   ค. ปทุมวัน

ที่ตั้ง   เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กำลังแรงงานไทยมีทักษะและพัฒนาฝีมือได้มาตรฐาน
 • กำลังแรงงานไทยมีทักษะและพัฒนาฝีมือได้มาตรฐานสากล
 • กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล
 • กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานแรงงาน

ตอบ    ค. กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
 • สร้างค่านิยมในด้านมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแรงงาน
 • พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
 • พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีการขนส่ง

ตอบ  ข. สร้างค่านิยมในด้านมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแรงงาน

พันธกิจ ( Mission ) ได้แก่

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
2.พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
3.พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีการขนส่ง

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   มีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ก. 5  ข้อ

 1. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรฝึกฝีมือแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

ยุทธศาสตร์ที่  1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่  2 ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรฝึกฝีมือแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  3 กำหนดและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆให้ทัดเทียม

มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่  4 เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน

ภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่  5 เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดำเนินการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
 • ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และการเป็นผู้ประกอบการ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง และสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 1. ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง                                                          ค. กระทรวงแรงงาน

ข.  กระทรวงมหาดไทย                                                     ง. กระทรวงยุติธรรม

ตอบ    ค. กระทรวงแรงงาน

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงแรงงาน

ตอบ  ค. http:// www.mol.go.th

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนปัจจุบันคือใคร

ก.  นายเผดิมชัย     สะสมทรัพย์                                     ค.นายธีระ   สลักเพชร

ข.  นางสุกุมล     คุณปลื้ม                                                 ง. พล.ต.อ. ประชา    พรหมนอก

ตอบ    ก. นายเผดิมชัย     สะสมทรัพย์

 1. ปลัดกระทรวงแรงงาน คนปัจจุบันคือใคร
 • นายสุวณา สุวรรณจูฑะ                                        ค. นายชาติชาย สุทธิกรม
 • นาย สมเกียรติ    ฉายะศรีวงศ์                                   ง. นายสุรีย์ประภา   ตรัยเวช

ตอบ    ข. นายสมเกียรติ    ฉายะศรีวงศ์

สมเกียรติ   ฉายะศรีวงศ์, ปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่งศรี        บุญบา, รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผจงสิน     วรรณโกวิท, รองปลัดกระทรวงแรงงาน

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวง
 • Ministry of Culture
 • Ministry of Finance
 • Ministry of Defense
 • Ministry of Labour

ตอบ   ง. Ministry of Labour

 1. กระทรวงแรงงาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ใด

ตอบ   ค. 23 กันยายน พ.ศ. 2536

 1. ตราสัญลักษณ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นรูปอะไร
 • พระพิรุณทรงนาค                                                 ค. พระรามทรงรถ
 • เทพบดีสามองค์ ง. ตราพระดุลพ่าห์

ตอบ   ข.  เทพบดีสามองค์

 1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนของ  กพร.
 • 1206                                                                             ค. 1556
 • 1695                                                                             ง. 1625

ตอบ   ข. 1695

 1. ใครคืออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คนปัจจุบัน
 •  พันตำรวจเอกดุษฎี   อารยวุฒิ                                ค.นายประยงค์   ปรียาจิตต์
 • นายประพันธ์    มนทการติวงศ์                             ง.นายกิตติพงษ์    กิตยารักษ์

ตอบ    ข. นายประพันธ์    มนทการติวงศ์

 1. รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3 คน
 • 2 คน ง. 4  คน

ตอบ   ค. 3 คน   ได้แก่

1.หม่อมหลวงปุณฑริก   สมิติ          รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.นายวิษณุ   ปาณวร                          รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.นายแพทย์สุรเดช   วลีอิทธิกุล      รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017