ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กรมอนามัย
ข้อสอบ กรมอนามัย

ข้อสอบ กรมอนามัย

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมอนามัย

ก. http://www.anamai.co.th                                            ค. http://www.anamai.moph.go.th

ข. http://www.anamai.go.th                                            ง. http://www.anamai.moph.co.th

ตอบ    ค. http://www.anamai.moph.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมกรมอนามัย

ก.                                                                                            ค.

ข.                                                                                            ง.

ตอบ  

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมอนามัย
 • Department of Health
 • Department of Disease Control
 • Department of Mental Health
 • Department of Social  Development and Welfare

ตอบ  ก.  Department of Health

 1. เดิม กรมอนามัย มีชื่อว่าอย่างไร
 • กรมการสาธารณสุข ค. กรมสุขภาพและอนามัย
 • กรมสาธารณสุข ง. กรมอนามัย

ตอบ   ข. กรมสาธารณสุข

 1. วันสถาปนากรมอนามัย ตรงกับวันใด
 • 12 มีนาคม 2495 ค. 12  กุมภาพันธ์ 2495
 • 15 มีนาคม 2495                                                        ง.  15  กุมภาพันธ์  2495

ตอบ  ก.  12 มีนาคม 2495

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
 • เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
 • เป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

ตอบ     ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 1. ข้อใด ไม่ใช่  พันธกิจของกรมอนามัย
 • มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ”
 • พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

ตอบ  ก. มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ”

 1. ข้อใดคือค่านิยมของกรมอนามัย
 • Health Model ค. Achievement
 • Ethics ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง.ถูกทุกข้อ          ค่านิยมองค์การ   ได้แก่

 • Health Model –  Ethics
 • Achievement –  Learning
 • Trust –  Harmony
 1. Health Model  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
 • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ตอบ   ก. ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

 1. Achievement   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
 • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
 • มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตอบ   ง. มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 1. Trust      ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
 • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ  ก.  มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

 1. Ethics  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
 • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ  ค. มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 1. Learning  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
 • มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
 • มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ตอบ   ก. มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

 1. Harmony   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
 • มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
 • มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
 • มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตอบ   ข. มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน

 1. แผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัยเป็นแผนระยะกี่ปี
 • 3 ปี                                                                                                ค. 5  ปี
 • 4 ปี                                                                                                ง.  6  ปี

ตอบ   ข. 4  ปี       

 1. แผนปฏิบัติราชการของกรมอนามัยเป็นแผนที่อยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
 • พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
 • พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559

ตอบ  ค. พ.ศ.2555-2558

 1. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมอนามัย
 • พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 • การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 • ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอื้อด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ตอบ   ง. ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอื้อด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของกรมอนามัย มีกี่ยุทธศาสตร์
 • 7 ยุทธศาสตร์                                                             ค.  6  ยุทธศาสตร์
 • 3 ยุทธศาสตร์                                                             ง.  5   ยุทธศาสตร์

ตอบ  ก.  7   ยุทธศาสตร์

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยของกรมอนามัย
 • พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ค. พัฒนาสุขภาพของวัยรุ่น
 • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ง. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

ตอบ   ค. พัฒนาสุขภาพของวัยรุ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย    ได้แก่

 1. พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2. ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 2. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย 4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
 4. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 1. ข้อใดคือ เป้าประสงค์ ของกรมอนามัย
 • ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสม
 • ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพ แวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
 • ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาโรคอ้วน
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ข. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพ แวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

 1. ข้อใดคือกลยุทธ์ของกรมอนามัย
 • พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย และสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • พัฒนากระบวนการกำหนด/บริหารนโยบายสาธารณะ/กฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา/วิถีชีวิตคนไทย ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
 • สร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017