ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อสอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อสอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก. http:// www.mos.go.th                                                                ค. http:// www.moc.go.th

ข. http:// www.mots.go.th                                               ง. http:// www.mof.go.th

ตอบ    ข. http:// www.mots.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตอบ    ก. Ministry of Tourism and Sports 

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาพัฒนา และการท่องเที่ยว
 • เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้การท่องเที่ยวของประเทศชาติ มีคุณภาพเท่าเที่ยมโลก
 • เป็นองค์กรหลักที่มุ่งบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 • เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ตอบ     ง. เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 1. ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
 • บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีระยะกี่ปี
 • 3 ปี                                                                                                ค. 5  ปี
 • 4 ปี                                                                                                ง.  6  ปี

ตอบ   ข. 4  ปี

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างปีพ.ศ.ใด
 • พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
 • พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559

ตอบ  ง. พ.ศ.2555-2559

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนปัจจุบันคือใคร

นายอนุสรณ์   ไกรวัตนุสสรณ์                                    ค. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร              

ข.  นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์                                             ง. นายชุมพล ศิลปอาชา

ตอบ     ง. นายชุมพล ศิลปอาชา

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนแรกคือใคร

ก.  นายสนธยา      คุณปลื้ม                                             ค. พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์               

ข.  นายสง่า   ธนสงวนวงศ์                                              ง. นายวิทยา บุรณศิริ

ตอบ   ก. นายสนธยา      คุณปลื้ม

 1. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน คือใคร

ก.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์                                                   ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ

ข.  นายสมบัติ   คุรุพันธ์                                                    ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร

ตอบ    ค. นายสุวัตร    สิทธิหล่อ

 1. ประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คนปัจจุบันคือใคร
 • นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ค.  นายสุวัตร สิทธิหล่อ
 • พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์ ง.   ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร

ตอบ   ข. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์

 1. ตราสัญลักษณณ์ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือรูปอะไร
 • รูปบัวแก้ว                                                                    ค. รูปปักษา วายุภักษ์
 • พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์                      ง. เสมาธรรมจักร

ตอบ   ข. พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
 • ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
 • ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ
 • ปฏิบัติ ภารกิจในการจัด หาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
 • ปฏิบัติ ภารกิจในการจัด หาพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตอบ    ข. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา  ด้านกีฬา นันทนาการ

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ตอบ   ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ในหมวดและมาตราใด
 • หมวด 4  มาตรา  14                                                                ค. หมวด   4  มาตรา  15
 • หมวด 5  มาตรา  14                                                                ง. หมวด   6  มาตรา   14

ตอบ   ข. หมวด   5  มาตรา  14

 1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
 • 3 ตุลาคม 2545                 ค. 29 มิถุนายน 2545
 • 24 กันยายน 2545                 ง. 5 ตุลาคม 2545

ตอบ    ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 1. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  จัดทำขึ้นในปีใด
 • พ.ศ.2554-2557 ค. พ.ศ.2555-2558
 • พ.ศ.2553-2556 ง. พ.ศ.2555-2559

ตอบ  ง. พ.ศ.2555-2559

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จัดทำขึ้นเพื่ออะไร
 • ให้ทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • สอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ เกิดการบูรณาการทั้งกิจกรรมและงบประมาณ
 • ลดความซ้ำซ้อนและให้เกิดความครอบคลุมการท่องเที่ยวและการกีฬา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีจำนวนยุทธศาสตร์
 • 4 ยุทธศาสตร์                                                              ค. 6  ยุทธศาสตร์
 • 5 ยุทธศาสตร์                                                              ง. 7  ยุทธศาสตร์

ตอบ   ค. 6  ยุทธศาสตร์   ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ด้านการพลศึกษานันทนาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเพื่อการอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  มีจำนวนกี่ข้อ
 • 6 ข้อ                                                                              ค. 4  ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ง.  3  ข้อ

ตอบ   ข . 5  ข้อ

 1. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากใครเป็นสำคัญ
 • เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร
 • เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชน
 • เน้นการมีส่วนร่วมจากนักวิชาการ
 • เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตอบ   ง. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017