ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   ( ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 )
ประกาศรับสมัคร :  14 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :   สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและพัสดุ การบริหาร
การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การดำเนินงานการบริหารงานด้านอื่น ๆ
2. ช่วยติดตามผลการตรวจสอบ ตามที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
พิจารณาจาก ความรู้ความสามารถ เช่น ความรู้ในเรื่องการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ สมรรถนะ เช่น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี ฯลฯ บุคลิกภาพ ทัศนคติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ฯลฯ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=20864
เว็บไซต์ :

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 ระเบียบงานสารบรรณ

 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017