ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบ กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสอบ กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กศธ.                                                                    ค. ศธ.
 • ศธก. ง.  ศก.

ตอบ  ค. ศธ.

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. www.moe.go.th                                                    ค. www.moc.go.th

ข. www. industry.go.th                                            ง. www.mof.go.th

ตอบ    ก. www.moe.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ   ง.  Ministry of Education

 1. หมายเลข Call Center  กระทรวงศึกษาธิการ  คือหมายเลขใด
 • 1658 ค. 1576
 • 1679 ง. 1579

ตอบ   ง. 1579

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

ตอบ   ง.  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

 1. ข้อใดคือ ไม่ใช่ พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
 • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 • เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

ตอบ    ก. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

 1. ข้อใดคือค่านิยมของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา
 • บริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม
 • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
 • สร้างสรรค์ ห่วงใย  บริหารจัดการเป็นเลิศ

ตอบ    ค. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้

 1. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
 • การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
 • การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบันคือใคร

ก.  นายจาตุรนต์ ฉายแสง                                        ค. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

ข.  นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา                               ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ตอบ   ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ( 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  รอดูตามข่าว )

 1. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่คน
 • 1 คน                                                                    ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                    ง. 4  คน

ตอบ   ค. 3  คน

 1. ใครไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายศุภกร วงศ์ปราชญ์                                    ค. นางจุไรรัตน์   แสงบุญนำ
 • ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร                                 ง. นายผานิตย์  มีสุนทร

ตอบ   ข. ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร

 1. ผานิตย์ มีสุนทร รองปลัด
 2. ศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัด
 3. จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัด
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนแรกคือใคร

ตอบ    ข.  เจ้าพระยาภาสกรวงศ์

 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน คือใคร

ก.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์                                           ค.ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

ข.  ดร.วิฑูรย์        สิมะโชคดี                                 ง. ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร

ตอบ   ค.  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน             

 1. กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ   ง.  1 เมษายน พ.ศ. 2435

 1. เดิมกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อว่าอะไร
 • กระทรวงเศรษฐการ ค.กระทรวงธรรมการ
 • กระทรวงการอุตสาหกรรม ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ    ค. กระทรวงธรรมการ

 1. กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลใด
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตอบ   ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. กระทรวงศึกษาธิการในระยะแรกมีหน้าที่อะไร
 • จัดการพระศาสนา ค. จัดการการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์
 • จัดการการศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. กระทรวงศึกษาธิการในระยะแรกมีจำนวนกี่กรม
 • 5 กรม                                                                  ค. 10  กรม
 • 4 กรม                                                                  ง.  7  กรม

ตอบ   ก. 5   กรม

กระทรวงศึกษาธิการในระยะแรกมีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี

 1. กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีหน้าที่หลักในด้านใด
 • การศึกษา ค. จัดการการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์
 • การศาสนา และวัฒนธรรม ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในช่วงปีใด
 • พ.ศ. 2555-2558                 ค. พ.ศ. 2557-2560
 • พ.ศ. 2556-2559                 ง. พ.ศ. 2558-2561

ตอบ   ข. พ.ศ. 2556-2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017