ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ก. http:// www.tat.or.th                                                    ค. http:// www.moc.go.th

ข. http://www. energy.co.th                                           ง. http:// www.mof.go.th

ตอบ    ก. http:// www.tat.or.th

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตอบ    ค. Tourism Authority of Thailand

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีชื่อย่อว่าอะไร
 • ททท. ค. กหท.
 • กทท. ง. ทหท.

ตอบ   ก. ททท.

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งอยู่เขตใดในกรุงเทพมหานคร
 • เขตปทุมวัน                 ค. เขตราชเทวี
 • เขตบางนา                 ง. เขตจตุจักร

ตอบ  ค. เขตราชเทวี          

600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 1. ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร
 • นายพงศธร เกษสําลี                                              ค.นายธวัชชัย     อรัญญิก
 • นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ                                    ง.นายสุรพล      เศวตเศรนี

ตอบ  ง.นายสุรพล      เศวตเศรนี

 1. รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกี่คน
 • 2  คน                                                                            ค. 3  คน
 • 7  คน                                                                            ง.  5  คน

ตอบ   ข.7  คน

1.นายพงศธร  เกษสําลี                     รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน

2.นายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ            รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด

3.นางจุฑาพร  เริงรณอาษา        รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา

4.นายสรรเสริญ เงารังษี                    รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้

5.นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี                  รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว

6.นายธวัชชัย  อรัญญิก                     รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

7.นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์      รองผู้ว่าการด้านบริหาร

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ  ก. 10 สิงหาคม พ.ศ. 2492

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ตอบ   ง.รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยพระดำริของใคร

ตอบ   ก. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

 1. อ.ส.ท. คือ
 • องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • สำนักงานท่องเที่ยว
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ก. องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาด
 • เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการท่องเที่ยวและการตลาด
 • เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่
 • เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตอบ   ง. เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“ททท. เป็นองค์กรชั้นเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผลักดันให้ ททท. เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดอย่างแท้จริง โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และให้ ททท. ทำหน้าที่เป็นผู้นําและผู้ประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจและองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้านการท่องเที่ยว”

12.      แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  อยู่ในช่วงปี พ.ศ.ใด

ก.       พ.ศ. 2554-2558                                                          ค. พ.ศ. 2555-2560

ข.       พ.ศ. 2555-2559                                                          ง. พ.ศ. 2556-2561

ตอบ  ข. พ.ศ. 2555-2559

 1. ข้อใดคือพันธกิจของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

 • เตรียมความพร้อมของภาคบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความพร้อม

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

 • สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
 • ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก
 • ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก
 • ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน
 • ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน

ตอบ   ค.ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน

 1. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นกี่ข้อ
 • 3 ข้อ                                                                              ค. 5  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง. 6  ข้อ

ตอบ  ค. 5  ข้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

เพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

16.      กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. อยู่ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.ใด

 • พ.ศ.2550-2554 ค. พ.ศ.2551-2554
 • พ.ศ.2550-2555                                 ง. พ.ศ.2551-2555

ตอบ  ก. พ.ศ.2550-2554

 1. ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายของคณะกรรมการ ททท.
 • ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย
 • มุ่งพัฒนาองค์กร ระบบบริหารจัดการ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะและขีดความสามารถทางการตลาดท่องเที่ยว
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกี่คน
 • 12 คน                                                                           ค. 17  คน
 • 15 คน ง. 21   คน

ตอบ   ค. 17  คน

 1. ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือใคร
 • นายรังสรรค์   ศรีวรศาสตร์                                      ค. นายสุวัตร    สิทธิหล่อ
 • นายธานี   ทองภักดี                                                   ง. นางสาวเพ็ญสุดา    ไพรอร่าม

ตอบ  ง. นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม

 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงใด
 •  กระทรวงพลังงาน                                                    ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                             ง. กระทรวงพาณิชย์

ตอบ   ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017