ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อสอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อสอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานประเภทใด
 • รัฐ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • เอกชน
 • นิติบุคคลภายใต้กำกับของนายกรัฐมนตรี

ตอบ  ง.นิติบุคคลภายใต้กำกับของนายกรัฐมนตรี

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีชื่อย่อว่าอะไร
 • ศอ.ชต. ค. กพต.
 • ศอ.บต. ง. ศอต.

ตอบ   ข.ศอ.บต.

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบ    ค. http:// www.sbpac.go.th

 1. เลขาธการ  ศอ.บต. คนปัจจุบันคือใคร

ตอบ   ก. พ.ต.อ.ทวี  สอดส่อง          

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด
 • พ.ศ. 2467                                 ค. พ.ศ. 2524
 • พ.ศ. 2417                                 ง. พ.ศ. 2494

ตอบ   ค. พ.ศ. 2524

 1. ปัจจุบัน (ปี 2555)  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอายุครบรอบกี่ปี
 • 31 ปี                                                                              ค. 16  ปี
 • 20 ปี                                                                              ง. 25   ปี

ตอบ   ก.31  ปี

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไร

ตอบ    ข. แก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต.และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน ศอ.บต.
 • เลขาธิการ ศอ.บต. ค. นายกรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการ ศอ.บต. ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ   ก. เลขาธิการ ศอ.บต.

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • Port Authority of Thailand
 • Southern Border Provinces Administration Centre
 • Provinces Administration Centre Southern Border
 • Administration Centre Southern Border Provinces

ตอบ    ข. Southern Border Provinces Administration Centre

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
 • นราธิวาส                 ค. สตูล
 • ยะลา ง. สงขลา

ตอบ   ข. ยะลา

 1. ข้อใด ไม่ใช่ 5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
 • นครศรีธรรมราช ค. สตูล
 • สงขลา ง. ปัตตานี

ตอบ  ก.นครศรีธรรมราช

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มุ่งสู่นำความสงบและความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนสู่ประชาชนภาคใต้
 • มุ่งมั่นนำความสงบและความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มุ่งมั่นนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่ประชาชนภาคใต้
 • มุ่งมั่นนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบ    ง.มุ่งมั่นนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอ

ภาค และความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกี่ประเด็นยุทธศาสตร์
 • 3  ยุทธศาสตร์                                             ค.   6   ยุทธศาสตร์
 • 9  ยุทธศาสตร์                                             ง.   5   ยุทธศาสตร์

ตอบ  ข. 9   ยุทธศาสตร์

 1. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ข้อแรกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข
 • การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ
 • การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน

ตอบ    ค. การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ

 1. ข้อใดคือภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ระดมส่วนราชการและหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจมาดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สนองตอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ให้ความสำคัญกับข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นกลไกของรัฐในการดำเนินนโยบาย
 • ดำเนินภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับสังคมจิตวิทยา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง                                                          ค. กระทรวงมหาดไทย

ข.  กระทรวงคมนาคม                                                       ง. นายกรัฐมนตรี

ตอบ  ง. นายกรัฐมนตรี

 1. กพต.  คืออะไร
 • คณะกรรมการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบ    ข. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 1. ประธานใน  กพต. คือใคร
 • นายกรัฐมนตรี                 ค. รองนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ ศอ.บต.                 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ   ก. นายกรัฐมนตรี

 1. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กพต.
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต. เสนอ
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และการจัดตั้งงบประมาณ
  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทาง
  การบริหารและการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษที่ ศอ.บต. เสนอ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ผู้แทนภาคประชาชนใน กพต.  จังหวัดยะลาคือใคร
 • นายสมรรถ วาหลง                                                  ค. นายอับดุลอายี   สาแม็ง
 • นายมุข สุไลมาน                                                        ง. นายบัญญัติ   จันทน์เสนะ

ตอบ   ค. นายอับดุลอายี   สาแม็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017