ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 )
เปิดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ( ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 )

เปิดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 )

เรื่อง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    ( ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2558 )
ประกาศรับสมัคร :  20 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ กรณีจ่ายเงินตรงจากระบบ GFMIS
๒. ตัดรายการจ่ายเงินในระบบ ERP และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๓. จัดทำรายงานการจ่ายตรงให้ผู้ขายส่งและรวบรวมเอกสารที่เรียบร้อยแล้ว ให้งานบัญชี
๔. จัดทำเอกสารการจ่ายตรงให้ผู้ขาย และทะเบียนคุมการขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินมัดจำประกันสัญญา เงินค้ำประกันซอง และหนังสือค้ำประกันซอง
๕. นำข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินจากการจ่ายตรง ขึ้น Facebook : งานการเงิน กองคลัง ของมหาวิทยาลัย
๖. จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยแล้ว
๗. จัดทำหนังสือแจ้งกรมสรรพากร (กรณีผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินแล้ว ไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินภายในกำหนด)
๘. รับเงินรายได้ทุกประเภทจากระบบ ERP สรุปการรับเงินพร้อมจัดทำรายงาน และนำส่งเงินทุกสิ้นวัน
๙. ส่งคืนหนังสือค้ำประกันซองให้แก่ผู้มีสิทธิ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๑๔๐คะแนน )
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงิน และการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำ บัญชีเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๑
การติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ( Word , Excel )

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=20889
เว็บไซต์ :

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 ระเบียบงานสารบรรณ

 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017