ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  มีชื่อย่อว่าอย่างไร
 • ป.ป.ร. ค. ป.ป.ท.
 • ปป.ท. ง. ค.ป.ท.

ตอบ   ค. ป.ป.ท.

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ ป.ป.ท.
 • http://sso.go.th                 ค. http:// www. pacc.go.th
 • http://www.mol.go.th                 ง. http://finearts.go.th

ตอบ   ค. http:// www. pacc.go.th

 1. ตราสัญลักษณ์  ป.ปท.  เป็นรูปอะไร
 • ตราพระพิรุณทรงนาค ค.ตราพระสุริยมณฑล
 • ตราพระคเณศ ง. ตราชูบนพาน

ตอบ   ง. ตราชูบนพาน

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของ  สำนักงาน ป.ป.ท.
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • The Public Sector Anti-Corruption of Commission Office
 • Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
 • Office of Anti-Corruption Commission Public Sector

ตอบ    ค. Office of Public Sector Anti-Corruption  Commission

 1. สำนักงาน ป.ป.ท.  ตั้งอยู่ที่ใด
 • กรุงเทพมหานคร ค. นนทบุรี
 • นครปฐม ง. สระบุรี

ตอบ   ค. นนทบุรี

99  หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ  ป.ป.ท.
 • เป็นองค์กรในการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ
 • เป็นองค์กรในการสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ
 • เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • เป็นองค์กรในการสร้างคุณภาพมาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตอบ    ค. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของ  ป.ป.ท.
 • ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
 • สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ
 • กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตอบ  ง. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

พันธกิจ  ป.ป.ท. ได้แก่

 1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
 3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ
 4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ
 5. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรและองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของ  ป.ป.ท.  มีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ข.4  ข้อ

 1. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของ ป.ป.ท.
 • สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต
 • สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ ป.ป.ท.  ได้แก่

 1. สร้างค่านิยมใหม่ ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต
 2. สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ  ป.ป.ท.
 • รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 • จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

อำนาจหน้าที่ของ  ป.ป.ท.  ได้แก่

 1. รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตลอดทั้งการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
 4. จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 1. บทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของ ป.ป.ท. คือ
 • เป็นศูนย์กลางด้านการป้องกัน การปราบปราม และการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • กำหนดมาตรการเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ถูกทั้ง ก และ  ข
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค.ถูกทั้ง  ก และ  ข

 1. ปัจจุบัน ป.ป.ท.  สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง                                                          ค. กระทรวงศึกษาธิการ

ข.  กระทรวงมหาดไทย                                                     ง. กระทรวงยุติธรรม

ตอบ    ง. กระทรวงยุติธรรม

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงยุติธรรม

ตอบ  ก. http://www. moj.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017