ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
แนวข้อสอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

แนวข้อสอบ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีชื่อย่อว่าอย่างไร
 • อตก.                 ค. อ.ต.ก.
 • อ.ต.                 ง. อ.ก.ก.

ตอบ   ค. อ.ต.ก.

 1. ข้อใดคือชื่อขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • Marketing Organization for Farmers
 • Marketing for Farmers Organization
 • Marketing Organization to Farmers
 • Marketing to Farmers Organization

ตอบ  ก. Marketing Organization for Farmers

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นหน่วยงานประเภทใด
 • รัฐ ค. มหาชน
 • เอกชน ง. รัฐวิสาหกิจ

ตอบ   ง. รัฐวิสาหกิจ

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสังกัดกระทรวงอะไร
 • กระทรวงการคลัง                                                 ค. กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบ   ข.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ. 2527 ค. พ.ศ. 2530
 • พ.ศ. 2517 ง. พ.ศ. 2520

ตอบ   ข. พ.ศ. 2517

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ตอบ   ค. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ก. ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตอบ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตอบ   ค. ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.           

 1. จำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรในคณะกรรมการบริหารงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีจำนวนกี่คน
 • 2 คน                                                                             ค. 3  คน
 • ไม่น้อยกว่า 2 คน ง. ไม่น้อยกว่า  3  คน

ตอบ   ข. ไม่น้อยกว่า 2 คน               

 1. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด

ตอบ   ก. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 

 1. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร
 • จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
 • ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ตอบ    ง. ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อ
 • เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร
 • สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค
 • เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

ตอบ   ข. เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง / คลังสินค้า
 • จัดหา / จำหน่าย ปัจจัยการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
 • ปรับปรุงพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

ตอบ   ง. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร
 • เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. “ความพอประมาณ ความมีเหตุผลในแนวทางที่มีผลต่อการมีเสถียรภาพ และการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคม” คือ
 • วิสัยทัศน์ ค. ปรัชญา
 • พันธกิจ ง. คุณค่าร่วม

ตอบ   ค. ปรัชญา

 1. “ส่งเสริมให้เกษตรกร มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก” คือ
 • วิสัยทัศน์ ค. ปรัชญา
 • พันธกิจ ง. คุณค่าร่วม

ตอบ   ง. คุณค่าร่วม

 1. ข้อใดคือเป้าหมายขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ในปี 2550และเพิ่มขึ้นไนปี 2554
 • จัดหาและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ในปี 2550 และเพิ่มขึ้นมูลค่าในปี 2554
 • จัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.ในพื้นที่สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด โดยในปี 2551 จะจัดตั้งร้านค้า อ.ต.ก.จำนวน 7 แห่งและเพิ่มขึ้นให้ครบ 29 แห่งในปี 2554
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ตราประจำ อ.ต.ก. เป็นรูปอะไร
 • ดวงตรารูปวงกลม ค. เปลวไฟ
 • ดวงตรารูปสามเหลี่ยม ง. เรือนไทย

ตอบ   ก.ดวงตรารูปวงกลม

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตราประจำ อ.ต.ก.
 • ลายเมฆ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์
 • รูปพระวรุณทรงนาค หมายถึง องค์การสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พระหัตถ์ขวาถือถุงเงิน หมายถึง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017