ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ข้อสอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อสอบ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • dpt.go.th                                                 ค. www. wof.go.th
 • dgr.go.th                                 ง. www.owf.go.th

ตอบ   ง. www.owf.go.th

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  คนปัจจุบันคือใคร
 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์                                               ค. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
 • นายสมชาย เจริญอำนวยสุข                                    ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

ตอบ   ข. นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

 1. ปัจจุบันรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มีกี่คน
 • 1 คน                                                                             ค. 3  คน
 • 2 คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ   ข. 2  คน  ได้แก่

 1. นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
 2. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
 1. ใครคือผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   คนแรก
 • นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์                                         ค. นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี
 • นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์                                             ง. นางสีน้อย   เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ตอบ   ง. นางสีน้อย   เกษมสันต์ ณ อยุธยา  

 1. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยกฎหมายฉบับใด
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17
 • พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1)
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • Department of Labour  Protection and Welfare
 • Department of Public Works and Town & Country Planning
 • Office of Women’s Affairs and Family Development
 • Office of Affairs Women’s and Family Development

ตอบ    ค. Office of Women’s Affairs and Family Development

 1. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
 • มีนบุรี                 ค. เขตราชเทวี
 • ลาดพร้าว ง. พญาไท

ตอบ    ค. เขตราชเทวี

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ให้บริการที่เป็นเลิศมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ
 • เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • เป็นองค์กรหลักของประเทศในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ตอบ    ข. เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

 1. ข้อใดคือพันธกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ยุทธศาสตร์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  มีกี่ข้อ
 • 5 ข้อ                                                                              ค. 3  ข้อ
 • 4 ข้อ                                                                              ง.  2 ข้อ

ตอบ   ค. 3  ข้อ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • การเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 • การพัฒนากลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว
 • พัฒนาและบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชนด้วยสารสนเทศที่ทันสมัย

ตอบ    ง. พัฒนาและบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชนด้วยสารสนเทศที่ทันสมัย

 1. ข้อใดคือพันธกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นต้นแบบการบริการ
 • บูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมอาเซียน

 ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือชื่อย่อภาษาไทยของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สค.                 ค. สก.
 • สกช. ง. สสค.

ตอบ   ก. สค.

 1. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการด้านข้อมูล
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายกรัฐมนตรี

ตอบ    ก. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 1. คณะกรรมการด้านข้อมูล มีกี่คน
 • 20 คน                                                                           ค. 14  คน
 • 25 คน                                                                           ง.  15  คน

ตอบ  ข. 25  คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017