ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ

 1. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด
 • แบบปิด ค. แบบถดถอย
 • แบบเปิด ง. แบบก้าวหน้า

ตอบ   ข.แบบเปิด

 1. เมื่อเริ่มต้นการค้าระหว่างประเทศใช้อะไรในการแลกเปลี่ยนสินค้า
 • Barter System ค. ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
 • การนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

 1. เงินที่ใช้ในยุคเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนสินค้าคืออะไร
 • เงินกระดาษ ค. เช็ค
 • เหรียญ ง. ทองคำ

ตอบ   ง. ทองคำ

 1. รูปแบบและลักษณะการค้าระหว่างประเทศได้รับแนวความคิดมาจากที่ใด
 • นักเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
 • อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละช่วง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ประเทศจะร่ำรวยมั่งคั่งได้ต้องมีดุลการค้าเกินดุล เป็นความเชื่อของกลุ่มใด
 • ลัทธิพาณิชยนิยม ค. ภูมิภาคนิยม
 • ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค ง. นโยบายการค้าแบบกีดกัน

ตอบ   ก. ลัทธิพาณิชยนิยม

 1. ทฤษฎีการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ อยู่ในกลุ่มใด
 • ลัทธิพาณิชยนิยม ค. ภูมิภาคนิยม
 • ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค ง. นโยบายการค้าแบบกีดกัน

ตอบ  ข. ทฤษฎีการค้าของสำนักคลาสิค

 1. ข้อใดเป็นนโยบายการค้าแบบกีดกันที่ประเทศต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อทำให้มีความได้เปรียบทางการค้า
 • การตั้งกำแพงภาษีให้สูง ๆ ค. กำหนดโควต้าการนำเข้า
 • ให้การสนับสนุนการส่งออก ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การเจรจาที่ยาวนานและครอบคลุมประเทศทั่วโลกทั้งสิ้น 117 ประเทศเป็นผลทำให้ประเทศต่างๆ ไม่มั่นใจในผลการเจรจา คือข้อใด
 • NAFTA ค. AFTA
 • GATT ง. APEC

ตอบ  ข. GATT

 1. การเจรจาทำความตกลงการค้า GATT  ได้เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด
 • พ.ศ. 2490 ค. พ.ศ. 2459
 • พ.ศ. 2491 ง. พ.ศ. 2495

ตอบ   ข. พ.ศ. 2491

 1. การเจรจาในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 • ปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า
 • เพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจา
 • สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิก
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. รูปแบบการค้าในยุคปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยมคืออะไร
 • การแลกเปลี่ยนสินค้า ค. การค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • E-Commerce ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

 1. ปัจจุบันGATT มีสมาชิก ทั้งสิ้นกี่ประเทศ
 • 135  ประเทศ                                                      ค. 120 ประเทศ
 • 150 ประเทศ ง.  147 ประเทศ

ตอบ   ค. 120 ประเทศ

 1. ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกอันดับที่เท่าใดใน GATT
 • อันดับที่ 115                                                        ค. อันดับที่  87
 • อันดับที่  93                                                         ง. อันดับที่  80

ตอบ   ค. อันดับที่  87

 1. ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี GATT มีบทบาทที่สำคัญอย่างไร
 • เป็นเวทีเพื่อการเจรจาระหว่างประเทศในการลดข้อกีดกันทางการค้า
 • เป็นเวทีให้ประเทศคู่กรณีระงับข้อพิพาททางการค้า
 • ถูกทั้ง ก และ  ข
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. ถูกทั้ง  ก และ  ข

 1. การประชุมเจรจาการค้าภายใต้ GATT รอบสุดท้ายเรียกว่าอะไร
 • Tokyo ค. Kennedy
 • Uruguay ง. Geneva

ตอบ   ข. Uruguay

 1. WTO หรือองค์การการค้าโลก ยกฐานะมาจากอะไร
 • GATT ค. NAFTA
 • AFTA ง. APEC

ตอบ   ก. GATT

 1. ประเทศที่ก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEC มีกี่ประเทศ
 • 10 ประเทศ                                                          ค. 4  ประเทศ
 • 8 ประเทศ                                                            ง. 6  ประเทศ

ตอบ  ง. 6  ประเทศ

 1. EU คืออะไร
 • ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ค. องค์การการค้าโลก
 • สหภาพศุลกากร ง. สหภาพยุโรป

ตอบ   ง. สหภาพยุโรป

 1. ในปัจจุบัน สหภาพยุโรป มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ
 • 20 ประเทศ                                                          ค.  27  ประเทศ
 • 35 ประเทศ                                                          ง.  21   ประเทศ

ตอบ   ค.  27  ประเทศ

 1. AFTA คืออะไร
 • ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ค. องค์การการค้าโลก
 • เขตการค้าเสรีอาเซียน ง. สหภาพยุโรป

ตอบ   ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017