ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

 1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
 • ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                 ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑                                                ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ตอบ    ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • นายกรัฐมนตรี ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 1. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
 • 5 หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                  ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
 • 5 หมวด 65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                   ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

ตอบ   ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

 1. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                                              ค. นายสมัคร  สุนทรเวช
 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                                            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ตอบ  ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

 1. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
 • ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
 • กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
 • กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
 • กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
 • รูปแบบเดียว ค. 3  รูปแบบ
 • 2 รูปแบบ                                                                     ง. 4 รูปแบบ

ตอบ   ค. 3  รูปแบบ  ได้แก่  1. การศึกษาในระบบ   2. การศึกษานอกระบบ  3. การศึกษาระบบทวิภาคี

 1. การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • มาตรา 6                                                                       ค. มาตรา  12
 • มาตรา 10 ง. มาตรา  7

ตอบ   ก. มาตรา  6

 1. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษานอกระบบ                                                 ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

ตอบ   ค. การศึกษาตลอดชีวิต

 1. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน คือ
 • การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษานอกระบบ                                                 ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

ตอบ  ก. การศึกษาในระบบ  

 1. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  คือ
 • การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษานอกระบบ                                                 ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

ตอบ  ข.การศึกษานอกระบบ 

 1. การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  คือ
 • การศึกษาในระบบ                                                    ค. การศึกษาตลอดชีวิต
 • การศึกษานอกระบบ                                                 ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

ตอบ   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี

 1. ข้อใดคือหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
 • การศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
 • การศึกษาที่มีความแน่นอน และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ตอบ   ค. การศึกษาที่มีความแน่นอน  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(ที่ถูก  คือ การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบประสบการณ์การทำงานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)

 1. คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที่อย่างไร
 • พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี
 • กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ
 • ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๑ นอกจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพต่อรัฐมนตรี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔

(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแลสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ

(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕

(๘) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการกำหนดนโยบายในการระดมทุนทรัพยากร รายได้ หรือการจัดตั้งกองทุนอื่นต่อรัฐมนตรี

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(๑๑) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 1. สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ อยู่ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • มาตรา 6                                                       ค. มาตรา  12
 • มาตรา 13                                                     ง. มาตรา  18

ตอบ  ข. มาตรา  13            

 1. การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันให้กระทำได้อย่างไร
 • โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • โดยคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
 • โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตอบ   ง. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1. การจัดตั้งสถาบันเพื่อดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กระทำได้โดยใช้กฎหมายใด
 • กฎกระทรวง ค. พระราชบัญญัติ
 • ประกาศกระทรวง ง. พระราชกฤษฎีกา

ตอบ  ก. กฎกระทรวง

 1. ข้อใด ไม่ใช่ การแบ่งส่วนราชการในสถาบัน
 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน ค. ศูนย์
 • สำนัก                 ง. กอง

ตอบ   ง. กอง

มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

(๒) วิทยาลัย

(๓) สำนัก

(๔) ศูนย์

สถาบันอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๑๖ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย

วิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหรือภาควิชา

สำนัก หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก

 1. การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย สำนัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทำเป็นกฎหมายใด
 • ประกาศกระทรวง
 • กฏกระทรวง
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ   ง.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017