ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Uncategorized / ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

 1. ข้อใดคือความหมายของแร่  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 • ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน
 • ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน
 • ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน
 • ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน

ตอบ   ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน

*”แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก           โลหกรรม

 1. ข้อใดคือความหมายของ น้ำเกลือใต้ดิน ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 • น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณเท่ากับที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

*”น้ำเกลือใต้ดิน” หมายความว่า น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

 1. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด   คือความหมายของอะไร
 • ทำเหมือง ค. สำรวจแร่
 • ร่อนแร่ ง. แต่งแร่

ตอบ  ค. สำรวจแร่

 1. ข้อใดคือความหมายของการ “ทำเหมือง” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 • การกระทำแก่พื้นที่เฉพาะที่เป็นบกเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี
 • การกระทำแก่พื้นที่เฉพาะที่เป็นน้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี
 • การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี
 • การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำเกลือใต้ดิน

ตอบ  ค. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี

*”ทำเหมือง” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดินตามหมวด ๕ ทวิ และการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 1. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ คือความหมายของอะไร
 • ทำเหมือง ค. ขุดหาแร่รายย่อย
 • ร่อนแร่                                 ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

“ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการขุดหาแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการร่อนแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 1. ข้อใดคือความหมายของ  “แต่งแร่” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 • การกระทำอย่างใดๆ เพื่อทำแร่ให้สะอาด
 • การกระทำอย่างใดๆ เพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน
 • การบดแร่ หรือคัดขนาดแร่
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

“แต่งแร่” หมายความว่า การกระทำอย่างใด ๆ เพื่อทำแร่ให้สะอาด หรือเพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกันและหมายความรวมตลอดถึงบดแร่ หรือคัดขนาดแร่

 1. “ซื้อแร่” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หมายความว่าอย่างไร
 • การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น
 • การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก
 • การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ ทั้งนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก

 1. “ขายแร่ ” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หมายความว่าอย่างไร
 • การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น
 • การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก
 • การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ ทั้งนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น

 1. ข้อใด คือความหมาย ของ “โลหกรรม” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
 • การถลุงแร่ ค.  การทำโลหะให้บริสุทธิ์
 • การทำแร่ให้เป็นโลหะ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

“โลหกรรม” หมายความว่า การถลุงแร่หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะด้วยวิธีอื่นใดและหมายความรวมตลอดถึงการทำโลหะให้บริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น  คือ
 • อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่                 ค. ประทานบัตรชั่วคราว
 • อาชญาบัตรพิเศษ ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ  ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น คือ
 • อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ค. ประทานบัตรชั่วคราว
 • อาชญาบัตรพิเศษ ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ ก. อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่            

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น คือ
 • อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ค. ประทานบัตรชั่วคราว
 • อาชญาบัตรพิเศษ ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ  ข. อาชญาบัตรพิเศษ

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองก่อนได้รับประทานบัตรภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น คือ
 • ประทานบัตรชั่วคราว ค. อาชญาบัตรสำรวจแร่
 • ประทานบัตร ง. ถูกทั้ง  ก และ ข

ตอบ  ก. ประทานบัตรชั่วคราว

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น
 • ประทานบัตรชั่วคราว                 ค. อาชญาบัตรสำรวจแร่
 • ประทานบัตร ง. ถูกทั้ง  ก และ ข

ตอบ  ข. ประทานบัตร       

 1. การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอโดยจะให้มีเขตอำนาจตลอดเขตใด ให้กำหนดโดยใช้อะไร
 • ประกาศกระทรวง ค. พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง ง. พระราชบัญญัติ

ตอบ  ข. กฎกระทรวง        

มาตรา ๕ การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอโดยจะให้มีเขตอำนาจตลอดเขตใด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

 1. ถ้าอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรหรือใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายให้ผู้ถืออาชญาบัตร ผู้ถือประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ภายในกำหนดกี่วัน
 • 3 วัน ข. 10 วัน
 • 5 วัน ง. 15 วัน

ตอบ  ง. 15 วัน

 1. ในกรณีที่เขตควบคุมแร่ใดมีพื้นที่ครอบคลุมเกินหนึ่งจังหวัด ให้ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนได้เขตละเท่าใด
 • ไม่เกิน 2  คน                                                              ค. ไม่เกิน 3 คน
 • 2 คน                                                                             ง.  3 คน

ตอบ  ก. ไม่เกิน  2  คน

 1. คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจำเขต มีอำนาจตามข้อใด
 • ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ
 • ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้อำนวยกาในการปฏิบัติหน้าที่อื่นในเขตควบคุมแร่
 • ถูกทั้ง ก และ ข
 • ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ค. ถูกทั้ง ก และ ข

มาตรา ๙ ฉ* ให้คณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจำเขตมีอำนาจให้ความเห็นชอบในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการตามมาตรา ๙ อัฏฐ ตลอดจนให้คำปรึกษาหรือ

คำแนะนำแก่ผู้อำนวยกาในการปฏิบัติหน้าที่อื่นในเขตควบคุมแร่

 1. ผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตควบคุมแร่ คือใคร
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ค. รัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการ ง. คณะรัฐมนตรี

ตอบ  ข. ผู้อำนวยการ        

มาตรา ๙ สัตต* ในเขตควบคุมแร่แต่ละเขต ให้รัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานเขตควบคุมแร่ขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อำนวยการคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๙ อัฏฐ และมาตรา ๙ นว เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตควบคุมแร่ ในการนี้ จะให้มีรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งเมื่อได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเขตควบคุมแร่ประจำเขตแล้ว เพื่อช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายก็ได้

 1. ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน
 • รองผู้อำนวยการ ค. รองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสสูง
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ง. แล้วแต่ผู้อำนวยการจะมอบหมาย

ตอบ  ค. รองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสสูง

ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสสูงตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน และให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อำนวยการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017