ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
 • ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ค. ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ง. ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ตอบ   ก. ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             

 1. มาตรา 3 การประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติใด
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘
 • พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๓๘

ตอบ    ข. พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีฐานะเป็นอะไร
 • นิคิบุคคล
 • นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ถูกทั้ง ก   และ  ค

ตอบ    ง.ถูกทั้ง   ก   และ  ค

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีกี่หมวด  กี่บทเฉพาะกาล
 • 4 หมวด   1  บทเฉพาะกาล                                    ค. 6   หมวด   1  บทเฉพาะกาล
 • 5 หมวด   1  บทเฉพาะกาล                                    ง. 7   หมวด   1  บทเฉพาะกาล

ตอบ   ง. 7   หมวด   1  บทเฉพาะกาล

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มีกี่มาตรา
 • 68 มาตรา                                                                   ค. 70  มาตรา
 • 69 มาตรา                                                                   ง. 71  มาตรา

ตอบ   ค. 70  มาตรา

 1. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
 • ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย
 • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
 • ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
 • แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
 • เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผู้สมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือยุติ หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใดด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้ อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • มาตรา 9                                                                     ค. มาตรา   7
 • มาตรา 11                                                                   ง. มาตรา    12

ตอบ   ก. มาตรา   9

 1. ข้อใด ไม่ใช่ การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
 • คณะ ค. กอง
 • สำนักงานอธิการบดี ง. สำนัก

ตอบ  ค.กอง

มาตรา ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

(๑) สำนักงานอธิการบดี

(๒) สำนักงานวิทยาเขต

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย

(๔) คณะ

(๕) สถาบัน

(๖) สำนัก

(๗) วิทยาลัย

 1. การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎหมายใด
 • กฎกระทรวง ค. พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศกระทรวง ง. พระราชบัญญัติ

ตอบ  ก. กฎกระทรวง        

 1. การแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ และกอง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ทำเป็นกฎหมายใด
 • ประกาศกระทรวง
 • ประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • ค.กฏกระทรวง
 • พระราชกฤษฎีกา

ตอบ   ข. ประกาศกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้ทำเป็นกฎหมายใด
 • ประกาศกระทรวง ค.พระราชกฤษฎีกา
 • กฎกระทรวง ง. ประกาศมหาวิทยาลัย

ตอบ   ง. ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได้ และมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เข้าสมทบนั้นได้ อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • มาตรา 8                                                                      ค. มาตรา   7
 • มาตรา 11                                                                   ง. มาตรา    12

ตอบ   ง. มาตรา    12

 1. นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้จากที่ใด
 • เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
 • รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่กำหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้

(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(๒) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย

(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์

(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

 1. ข้อใดไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 • เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา
 • เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ
 • เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
 • ถูกทั้ง ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 1. ข้อใดไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
 • อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา
 • อสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 • ถูกทั้ง ก  และ ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง   ก  และ ข

 1. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
 • นายกสภามหาวิทยาลัย ค. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 1 ปี                                                                                                ค. 3  ปี
 • 2 ปี ง. 4  ปี

ตอบ   ค. 3  ปี

 1. ประธานสภาวิชาการในมหาวิทยาลัยคือใคร
 • รองอธิการบดี ค. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
 • อธิการบดี ง. คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตอบ   ข. อธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017