ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มีกี่มาตรา
  ก. 4 มาตรา ข. 5 มาตรา
  ค. 6 มาตรา                                                                   ง. 7 มาตรา

ตอบ   ก.4 มาตรา        

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ใด
  ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553                            ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตอบ   ก.วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เพื่อสิ่ง
  ใดต่อไปนี้
  ก. การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  ข. การพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสองระดับ
  ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง.ถูกทุกข้อ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 1. การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อยู่ในหนังสือ
  เล่มใด
  ก. อยู่ในเล่ม 125 ตอนที่ 35 ก ข. อยู่ในเล่ม 127 ตอนที่ 45 ก
  ค. อยู่ในเล่ม 129 ตอนที่ 55 ก                                  ง. อยู่ในเล่ม 131 ตอนที่ 65 ก
  ตอบ   ข.อยู่ในเล่ม 127 ตอนที่ 45  ก
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
  ก. ฉบับที่ 2                                                 ข. ฉบับที่ 3
  ค. ฉบับที่ 4                                                                   ง. ฉบับที่ 5

ตอบ   ข.ฉบับที่ 3

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ใช้เป็นปีที่เท่าไรในรัชการปัจจุบัน
  ก. เป็นปีที่ 35 ในรัชการปัจจุบัน ข. เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
  ค. เป็นปีที่ 55 ในรัชการปัจจุบัน                              ง. เป็นปีที่ 65 ในรัชการปัจจุบัน

ตอบ   ง.เป็นปีที่ 65 ในรัชการปัจจุบัน

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553                            ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตอบ   ข.วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553                            ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตอบ  ค.วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน
  • การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ
  • สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2 ปี
  • สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง
  • จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่นๆ

ตอบ   ค.  สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจำทำหลักสูตรเป็นของตนเอง

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  ก. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ
  ข. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ
  ค. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
  ง. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำของรัฐสภา

ตอบ   ค. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

 1. มาตราใดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กล่าวถึงสถานศึกษา
  เอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  ก. มาตรา 4 ข. มาตรา 3
  ค. มาตรา 2                                                                   ง. มาตรา 1

ตอบ  ก.มาตรา 4         

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ “ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

 1. อำนาจในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาไปตามข้อใด
  ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนาจประกาศกำหนด
  ข.  ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศกำหนด
  ง.  เป็นอำนาจของเลขาธิการสภาการศึกษา

ตอบ   ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศกำหนด

 1. จากมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้เพิ่มความ
  ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตราใดแห่ง พรบ.กศช. /2542 และ แก้ไข 2545
  ก. มาตรา 37 ข. มาตรา 38
  ค. มาตรา 39                                                                                                ง. มาตรา 40

ตอบ  ข.มาตรา 38

 1. ในมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และให้ใช้
  ข้อความนี้แทน “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา
  ได้ยึดอะไรเป็นสำคัญของมาตรานี้
  ก. เขตพื้นที่การศึกษา ข. ระดับของการศึกษา
  ค. จำนวนสถานศึกษา                                                                                ง. จำนวนประชากร

ตอบ   ก.เขตพื้นที่การศึกษา

 1. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

ตอบ    ก. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017