ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

 

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

  1. เพศชาย / หญิง

  2. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

  3. สามารถใช้ Computer พื้นฐานได้ดี (Microsoft Word , Excel , Power point)

  4. มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Call Center ในระดับหัวหน้างาน (Supervisor หรือ Team Leader) อย่างน้อย  3 ปีขึ้นไป

  5. มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทีม รวมถึงมีทักษะการสื่อสารที่ดี

  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

  7. มีความมุ่งมั่น กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (Team Work)      

  8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย Loan Collection จำนวน 1 อัตรา

– เพศหญิง/ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงาน  Loan Collection  ทั้ง Phone/ FCR/SMS / จดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี

– มีความรู้ความเข้าใจงานติดตามหนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งประเทศไทย

– หากมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน ( Phone & FCR ) ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง (CHIEF ENGINEER) จำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย อายุ 35 -45 ปี

-วุฒิ ปวส.  – ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม , วิศวกรรมไฟฟ้า

-มีทักษะและประสบการณ์งานบริหารอย่างน้อย5 ปี ในงานซ่อมบำรุงประเภทงานระบบโรงแรม หรือระบบอาคาร อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลัง , ระบบดับเพลิง, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำรอง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์ค, ระบบสัญญาณโทรทัศน์, ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, ระบบโทรศัพท์, ระบบเสียง/ภาพ, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ระบบการบริหารจักการ Preventive, การควบคุมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานฯลฯ

-มีทักษะการสื่อสาร ภาวะผู้นำ บริหารจัดการทีมงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา

* เพศชาย /หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป  ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน (Cash in Transit)                                                                     

   ให้กับสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

* มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ATM เป็นอย่างดี                                                                              

* หากเคยผ่านธุรกิจด้านขนส่งเงินสดและดูแลระบบATMจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง  

* มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน รปภ. แม่บ้าน และพนง.ขับรถ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

* มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี   

* หากเคยผ่านธุรกิจ Outsourcing จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

* เพศชาย / หญิง

* อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสารสนเทศ, Logistic, ด้านบริหาร หรือด้านการตลาด

* มีประสบการณ์ในการบริหารงาน Printing & Mailing. ด้าน Logistic หรือ ด้าน IT อย่างน้อย  5 ปี

* หากเคยผ่านงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา

*  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

*  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  (ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี , การเงิน ,   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

*  มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีการเงิน ระบบ Back Office ระบบ Front Office และ IT Audit

*  สามารถใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ ACL ได้ดี

*  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน/ธุรกิจ

*  สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ วางแนวการตรวจสอบได้

*  มีความละเอียดรอบคอบ ทักษะการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ตำแหน่ง บริการ (คลังเอกสาร) จำนวน 5 อัตรา

* เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3 ขึ้นไป

* พ้นภาระทางเกณฑ์ทหาร 

* ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานเดินเอกสาร / รับรองห้องประชุม จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย  / หญิง   สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน  30  ปี  วุฒิม.3  ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง Call Center Agent จำนวน 20 อัตรา

* เพศชาย / หญิง อายุ22 – 28 ปี  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

* น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

* หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง พนักงานตรวจนับ / คัดนับธนบัตร จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน   40ปี

* วุฒิการศึกษา  ปวส.ขึ้นไป

* มีความละเอียดรอบคอบ

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขนส่งทรัพย์สิน  ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน  40  ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

* ขับรถคล่องและมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรม

* ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการเข้าทำงาน

 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 10 อัตรา

* เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 10 อัตรา

*  เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ไม่จำกัดจำนวน

* เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

เปิดดูรายละเอียด :
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 27 สิงหาคม 2558
สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น   ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017