ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม‏

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันอยู่ในปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ.2536 ค. พ.ศ.2538
 • พ.ศ.2537 ง. พ.ศ.2539

ตอบ   ค. พ.ศ.2538

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
 • ฉบับที่ 3                                                               ค. ฉบับที่ 5
 • ฉบับที่ 4                                                               ง. ฉบับที่  6

ตอบ   ค. ฉบับที่ 5

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 12 ธันวาคม 2538 ค. 9 ธันวาคม 2538
 • 24 ธันวาคม 2538 ง. 6 ธันวาคม 2538

ตอบ   ง. 6 ธันวาคม 2538

 1. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
 • ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ
 • พระราชบัญญัติการท่า อากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจ สมควร
 • ปัจจุบันการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทยมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก
 • ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

ตอบ   ก. ทำให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ 

พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์จะให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการ ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ [รก.2538/50ก/1/6 ธันวาคม 2538]

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 4 มกราคม 2535                 ค. 4 พฤษภาคม 2535
 • 4 มีนาคม 2535                 ง.  8 มีนาคม 2535

ตอบ   ข. 4 มีนาคม 2535

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
 • มาตรา 46 ค. ความในวรรคสามของมาตรา 30
 • ความ ใน (4 ทวิ)                                                                ง. มาตรา  8 (10 ทวิ)

ตอบ   ก. มาตรา 46

มาตรา 46* ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ได้

(1) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินสิบล้านบาท

(2) การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินคราวละสิบล้านบาท

(3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

(4) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินหนึ่งล้านบาท

*(4 ทวิ) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามมาตรา 8 (10 ทวิ)

(5) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่ กิจการของ ทอท.

*[มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ส่วนความ ใน (4 ทวิ) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538]

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 10 พฤศจิกายน 2534                 ค. 12 พฤศจิกายน 2534
 • 11 พฤศจิกายน 2534                 ง. 13 พฤศจิกายน 2534

ตอบ   ข. 11 พฤศจิกายน 2534

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  ในมาตราใด
 • มาตรา 10                                                             ค. มาตรา  8 (10 ทวิ)
 • มาตรา 13                                                             ง. ความในวรรคสามของมาตรา 30

ตอบ   ข. มาตรา  13   

มาตรา 13* ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทน กระทรวงคมนาคมหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพบกหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพเรือหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพ อากาศหนึ่งคน ผู้แทนกรมตำรวจหนึ่งคน กรรมการอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น *[มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534]

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 19 สิงหาคม 2530 ค. 21 สิงหาคม 2530
 • 12 สิงหาคม 2530 ง. 20 สิงหาคม 2530

ตอบ  ก. 19 สิงหาคม 2530

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 24 กุมภาพันธ ์ 2522                                     ค. 2 มีนาคม 2522
 • 25 กุมภาพันธ ์ 2522                                     ง. 3 มีนาคม 2522

ตอบ   ค. 2 มีนาคม 2522

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด
 • วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
 • หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 60  วัน
 • หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 90  วัน
 • หลังจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 180  วัน

ตอบ    ก. วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

 1. พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีกี่หมวด กี่มาตรา
 • 5 หมวด 54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 6 หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 7 หมวด 54  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล
 • 7 หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

ตอบ   ง. 7  หมวด 55  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล

 1. “ท่าอากาศยาน” หมายความว่าอย่างไร
 • สนามบินอนุญาต ค.กิจการจัดตั้งสนามบิน
 • ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

“ท่าอากาศยาน” หมายความว่า สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของ อากาศยานที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

“กิจการท่าอากาศยาน” หมายความว่า กิจการจัดตั้งสนามบินหรือที่ขึ้นลง ชั่วคราวของอากาศยาน การจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการ ในลานจอดอากาศยาน การให้บริการช่างอากาศและการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน ผู้ประจำหน้าที่สินค้า พัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสาร และลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึงการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว

 1. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 คือใคร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตอบ  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยาน
 • ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง และการให้ความสะดวก และความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยานในเขตท่าอากาศยาน
 • แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยานโดยให้มีแผนที่แสดงเขต ท่าอากาศยานแนบท้ายกฎกระทรวงนั้นด้วย

(2) ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง และการให้ความสะดวก และความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศยานในเขตท่าอากาศยานกฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนด ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้นอีก ชั้นหนึ่งก็ได้

(3) แต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 1. “การท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทย” เรียกโดยย่อว่าอะไร
 • อท. ค. ทอท.
 • อทท. ง. ทอ.

ตอบ   ค. ทอท.

มาตรา 5 ให้จัดตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรียกว่า “การท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทย” เรียกโดยย่อว่า “ทอท.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Airports Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “AAT” ให้ ทอท.เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการ ท่าอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่า อากาศยาน

 1. ทอท.มีสำนักงานใหญ่ในจังหวัดใด
 • ปทุมธานี ค. อยุธยา
 • กรุงเทพมหานคร ง. สมุทรปราการ

ตอบ   ข. กรุงเทพมหานคร

มาตรา 7 ทอท.มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสำนักงานสาขา หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดในและนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสำนักงานสาขานอกราชอาณา จักร ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก่อน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ทอท.
 • กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวก ต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท.
 • ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ ทอท.
 • กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
 • ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.

ตอบ   ง. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ ทอท. และออกข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานต่าง ๆ ของ ทอท.

มาตรา 8 ให้ ทอท.มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 5 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ หรือบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน

(3) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวก ต่าง ๆ ในกิจการของ ทอท. ตลอดจนวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว

(4) กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้และรักษาท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการและความสะดวกต่าง ๆ ในกิจการท่าอากาศยาน

(5) สำรวจ วางแผน ออกแบบ สร้างและปรับปรุงท่าอากาศยาน และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยาน

(6) ควบคุม ปรับปรุง และให้ความสะดวกและความปลอดภัยแก่กิจการท่าอากาศ ยานภายในเขตท่าอากาศยาน

(7) ให้บริการและความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศในการ ใช้ท่าอากาศยาน

(8) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร

(9) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ แก่กิจการของ ทอท.

(10) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

*(10 ทวิ) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการท่าอากาศยาน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของการท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย

(11) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่ กิจการของ ทอท.

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดของ ทอท. แต่ถ้ากิจการนั้นมีรัฐวิสาหกิจใดมีอำนาจดำเนินการและคณะกรรมการเห็นว่ารัฐวิสาหกิจนั้น สามารถจะดำเนินการให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพได้ ก็ให้ว่าจ้างหรือมอบให้รัฐวิสาหกิจนั้น เป็นผู้ประกอบกิจการก่อนผู้อื่น

(13) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้าในกิจการตาม วัตถุประสงค์ของ ทอท.

(14) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของ ทอท.

 1. ข้อใดมีหน้าที่จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการท่าอากาศยาน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการของการท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย
 • ทอท.
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย
 • นายกรัฐมนตรี

ตอบ   ง.นายกรัฐมนตรี  (ดูคำอธิบายข้อ 15)

 1. คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย มีกี่คน
 • 11 คน                                                                   ค. 15  คน
 • 13 คน                                                                   ง. 17  คน

ตอบ   ค. 15  คน

มาตรา 13* ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทน กระทรวงคมนาคมหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพบกหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพเรือหนึ่งคน ผู้แทนกองทัพ อากาศหนึ่งคน ผู้แทนกรมตำรวจหนึ่งคน กรรมการอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ ให้ผู้ว่าการเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น *[มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017