ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

 1. พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551 ให้ไว้ ณ วันใด
 • 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551                                        ค. 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
 • 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ง. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ตอบ   ง. 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

 1. พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเฉพาะในฐานะใด
 • บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต
 • บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล
 • ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญ

พิเศษ

 • ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวเฉพาะในฐานะ ดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูต

(๒) บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล

(๓) ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานขององค์การสหประชาชาติและทบวงการชำนัญ

พิเศษ

(๔) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานประจำอยู่กับบุคคลตาม (๑)

หรือ (๒) หรือ (๓)

(๕) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาล

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๖) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการ

กีฬา หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

(๗) บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด

โดยจะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้

 

 1. “คนต่างด้าว” หมายความว่าอย่างไร
 • บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ค. บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
 • บุคคลพิเศษซึ่งไม่มีสัญชาติไทย                              ง. บุคคลทั่วไปที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย

ตอบ   ก. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รัฐมานตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายกรัฐมนตรี

ตอบ    ข.รัฐมานตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 1. พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551 มีกี่หมวด กี่มาตรา
 • 5 หมวด   60  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                                ค. 6  หมวด   60  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
 • 5 หมวด   65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล                                ง. 6  หมวด   65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

ตอบ   ค. 6  หมวด   60  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล

 1. งานใดที่คนต่างด้าวอาจทำได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคำนึงถึงอะไร
 • ความมั่นคงของชาติ
 • โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
 • ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานใดนอกจากงานตามมาตราใด
 • มาตรา 7                                                      ค. มาตรา  10
 • มาตรา 8                                                      ง. มาตรา  12

ตอบ   ก. มาตรา   7

มาตรา ๙ ห้ามมิให้คนต่างด้าวทำงานใดนอกจากงานตามมาตรา ๗ และได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นเเละเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะทำงานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

 1. คนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาต  ต้องมีลักษณะอย่างไร
 • ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

 1. ในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น ให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้น

ต่อใคร

 • อธิบดีกรมการจัดหางาน ค. พนักงานเจ้าหน้าที่
 • นายทะเบียน                 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ตอบ   ข. นายทะเบียน       

 1. คนต่างด้าวประเภทใดที่อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 • ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ

ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

 • เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 • เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๓ คนต่างด้าวซึ่งไม่อาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ เพราะเหตุดังต่อไปนี้อาจขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเพื่อทำงานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและผลกระทบต่อสังคม

(๑) ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

(๒) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(๓) ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

(๕) เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติประกาศตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดไว้ด้วยก็ได้

 1. คนต่างด้าวประเภทใดถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือเป็นการชั่วคราว

เฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดน

 • คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย
 • คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย
 • คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย

 • คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย

ตอบ   ง.คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับ ประเทศไทย

มาตรา ๑๔ คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว

 1. ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตราใดต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่าย

ในการส่งลูกจ้างนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

 • มาตรา 9  10  11  12                                                 ค. มาตรา  9   11   13  14
 • มาตรา 11  12  13  14                                               ง. มาตรา   9   12  14  15

ตอบ   ค. มาตรา  9   11   13  14

มาตรา ๑๕ ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒)และมาตรา ๑๔ เฉพาะงานที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างนั้นและนำส่งเข้ากองทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017