ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
 • 2 ฉบับ                                                                  ค. 4  ฉบับ
 • 3 ฉบับ                                                                  ง. 5  ฉบับ

ตอบ   ข. 3  ฉบับ

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ฉบับปัจจุบันคือปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ.2516 ค. พ.ศ.2543
 • พ.ศ.2529 ง. พ.ศ.2544

ตอบ   ค. พ.ศ.2543

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 7 มีนาคม 2543 ค. 9 มีนาคม 2543
 • 8 มีนาคม 2543 ง. 20 ธันวาคม 2543

ตอบ   ก. 7 มีนาคม 2543

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 19 ธันวาคม 2543 ค. 21 ธันวาคม 2543
 • 20 ธันวาคม 2543 ง. 22 ธันวาคม 2543

ตอบ    ข. 20 ธันวาคม 2543

 1. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 • แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ปรับปรุงถ้อยคำเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นในกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่มีใช้อยู่หลายคำซึ่งมีอยู่หลากหลาย
 • ถูกทั้ง ข  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • 2 พฤศจิกายน 2508                                           ค. 1  มกราคม 2508
 • 1 ธันวาคม 2508 ง.  1 พฤศจิกายน 2508

ตอบ  ง.  1 พฤศจิกายน 2508

 1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มีผลบังคับใช้วันใด
 • 1 พฤศจิกายน 2508 ค. 30 พฤศจิกายน 2508
 • 2 พฤศจิกายน 2508 ง. 1 มกราคม  2508

ตอบ   ข. 2 พฤศจิกายน 2508

มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ถูกทั้ง ก  และ  ค

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค

 1. “ที่ดิน”หมายความถึง
 • พื้นที่ดินที่มีโฉนด ค. บ่อน้ำของครองด่าน
 • พื้นที่บนเขาภูพาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. “เจ้าของที่ดิน”หมายความถึง
 • บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • นิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • นิติบุคคลครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนใด
 • เมษายน ค. ตุลาคม
 • มีนาคม ง. ธันวาคม

ตอบ  ก. เมษายน        

มาตรา ๓๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 1. บุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
 • นายไก่ใช้ที่เป็นสุสานและฌาปนสถานโดยรับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ
 • ที่ดินของศาลเจ้าพ่อต้นไทรรับดูดวงและรับผูกดวงให้ผู้มีจิตศรัทธา
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ข. การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ

 1. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานในเขตเทศบาลคือ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายกเทศมนตรี
 • ประธานสภาตำบล ง. นายอำเภอ

ตอบ   ค. นายกเทศมนตรี

 1. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจนอกเขตเทศบาลคือ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. นายก  อบจ.
 • นายอำเภอ ง. นายกเทศมนตรี

ตอบ   ข. นายอำเภอ

มาตรา ๙ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๑) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ

(๒) นอกเขตเทศบาล ให้นายอำเภอท้องที่มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ

 1. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของใคร
 • อบต. ค. เทศบาล
 • อำเภอ ง. อบจ.

ตอบ  ง. อบจ.

มาตรา ๑๐  ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ”การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ”
 • ให้ส่งในเวลาทำการของทางราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ
 • ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
 • ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

ตอบ   ค. ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

มาตรา ๑๒ การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ

(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้รับ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้รับให้ส่งแก่ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ ณ ภูมิลำเนา หรืออยู่ในบ้านหรือสถานที่ทำการของผู้นั้น

ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ หรือโฆษณาด้วยวิธีอื่น

 1. คณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางเสร็จแล้วจะต้องยื่นรายงานเพื่อปิดประกาศภายในกี่วัน
 • 15 วัน                                                                   ค. 45  วัน
 • 30 วัน                                                                   ง. 60  วัน

ตอบ   ข. 30  วัน          

มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปีที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ปี ตามมาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุก ๆ หน่วย และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว ้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาลสำนักงานสุขาภิบาล และที่ตำบลแห่งท้องที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
 • 2 ปี                                                                        ค. 4  ปี
 • 3 ปี                                                                        ง. 5  ปี

ตอบ   ค. 4  ปี

 1. สถานที่ใดเป็นที่ปิดประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
 • ศาลากลางจังหวัด ค. สำนักงานเทศบาล
 • ที่ว่าการอำเภอ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปีที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ปี ตามมาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุก ๆ หน่วย และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว ้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาลสำนักงานสุขาภิบาล และที่ตำบลแห่งท้องที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ

 1. คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
 • ปลัดจังหวัด ค. นายอำเภอท้องที่
 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๔  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดังต่อไปนี้

(๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒) ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนายอำเภอท้องที่ ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017