ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย ปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด
 • ฉบับที่ 2                                                               ค. ฉบับที่  4
 • ฉบับที่ 3                                                               ง. ฉบับที่  5

ตอบ   ก. ฉบับที่  2

 1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) คือปี พ.ศ.ใด
 • พ.ศ. 2530 ค. พ.ศ. 2538
 • พ.ศ. 2532 ง. พ.ศ. 2535

ตอบ   ค. พ.ศ. 2538

 1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) แก้ไขความในมาตราใดของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
 • มาตรา 5  วรรคสาม                                         ค. มาตรา   10  วรรคสาม
 • มาตรา 7  วรรคสาม                                         ง. มาตรา   11  วรรคสาม

ตอบ    ข. มาตรา   7  วรรคสาม

มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายทั้ง 2 ฉบับ
 • นายกรัฐมนตรี                                                    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2)คือข้อใด
 • ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษี การกำหนดอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 • ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษี การชำระภาษี การบังคับชำระภาษีค้าง การคืนเงินค่าภาษีอัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ์
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ

 1. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้ายภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้คือ
 • นายกรัฐมนตรี ค. อธิบดีกรมสรรพากร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย

 1. ป้ายหมายความถึงเรื่องใด
 • ยี่ห้อ ค. อักษรภาพ
 • เครื่องหมายการค้า ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้คือ
 • นายกเทศมนตรี ค. ปลัดเมืองพัทยา
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ในเขตพัทยาผู้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ค. ปลัดเมืองพัทยา
 • นายกเมืองพีทยา ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ   ค. ปลัดเมืองพัทยา

มาตรา ๑๐ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 1. เจ้าของป้ายจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนใดของปี
 • มกราคม                 ค. เมษายน
 • มีนาคม ง. ธันวาคม

ตอบ   ข. มีนาคม

 1. เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายใด
 • ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 • ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์
 • ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ผู้ใดต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีป้าย
 • วัดธรรมาภิบาลติดป้ายแสดงมหรสพหน้าวัด
 • บริษัทบรรจุไทยจำกัดติดป้ายไว้ที่ซองบรรจุสินค้า
 • อบต.บางปลาม้าติดป้ายสำนักงาน อบต.
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

 1. ป้ายประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
 • ป้ายที่เสียภาษีหลังเดือนมีนาคม
 • ป้ายที่ติดตั้งใหม่แทนป้ายเดิมแต่มีข้อความพื้นที่เหมือนป้ายเดิม
 • ป้ายที่มีข้อความภาพและเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงไปแต่มีขนาดพื้นที่ขนาดเท่าเดิม
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ    ข. ป้ายที่ติดตั้งใหม่แทนป้ายเดิมแต่มีข้อความพื้นที่เหมือนป้ายเดิม

 1. การส่งหนังสือแจ้งการประเมินมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร
 • ในเวลาทำการของผู้รับ
 • ส่ง ณ สถานประกอบกิจการของผู้รับโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
 • ถ้าผู้รับไม่อยู่ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ในที่อยู่อาศัยของผู้นั้น
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๑ การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของผู้รับ

(๒) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น

 1. เจ้าพนักงานได้แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีป้ายผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องชำระภาษีป้ายในกี่วัน
 • 7วัน ค. 30วัน
 • 15วัน ง. 45วัน

ตอบ   ข. 15วัน

มาตรา ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้าย

 1. บริษัทTRUE MOVE จำกัดมีป้ายเป็นอัษรไทยอยู่ใต้อัษรต่างประเทศโดยมีป้ายขนาด5,000 ตารางเซนติเมตรบริษัทนี้ต้องเสียภาษีป้ายเท่าใด
 • 200 บาท ค. 1,000  บาท
 • 500 บาท ง. 2,000  บาท

ตอบ  ง. 2,000 บาท

ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา ๒๐๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

วิธีคิด             500   ตารางเซนติเมตร  ต้องเสียภาษี  200  บาท

ถ้า    5,000  ตารางเซนติเมตร  ต้องเสียภาษีร้อยละเท่าใด    =   5,000 * 200 /500

=  2,000  บาท

 1. บริษัทไทยพัฒนาจำกัดมีป้ายเป็นอักษรไทยล้วนขนาด 4 ตารางเมตร บริษัทนี้จะต้องเสียภาษีป้ายในอัตราเท่าใด
 • 10 บาท ค. 100  บาท
 • 20 บาท ง. ได้รับการยกเว้น

ตอบ    ก.  10 บาท       

ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน   ให้คิดอัตรา ๑๐ บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

1  ตารางเมตร  เท่ากับ  10,000 ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น                  4  ตารางเมตร เท่ากับ  40,000  ตารางเซนติเมตร

วิธีคิด     500   ตารางเซนติเมตร  ต้องเสียภาษี  10  บาท

ถ้า  40 ,000  ตารางเซนติเมตร  ต้องเสียภาษีร้อยละเท่าใด    40,000*10 / 500 =  800  บาท

 1. นายสมปองเห็นว่าภาษีป้ายของตนที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีแล้วไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทรณ์การประเมินภายในกี่
 • 7วัน ค. 30วัน
 • 15วัน ง. 45วัน

ตอบ  ค. 30วัน

มาตรา ๓๐ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 1. ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ของนายสมปองจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
 • 15วัน ค. 60วัน
 • 30วัน ง. 90วัน

ตอบ   ค. 60วัน

มาตรา ๓๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ทำการประเมินโดยเร็ว

 1. เจ้าของป้ายกลายเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถผู้ใดจะทำหน้าที่เสียภาษีป้ายแทน
 • ทายาท ค. ผู้อนุบาล
 • ผู้จัดการทรัพย์สิน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อื่น ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒ แทนเจ้าของป้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017