ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ไว้ ณ วันใด
 • ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ค. ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ง. ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ตอบ    ข.๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
 • ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ค. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 • ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ง. ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ตอบ   ค. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

 1. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ประธานศาลฎีกา ค. รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
 • รองประธานศาลฎีกา ง. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ตอบ   ก. ประธานศาลฎีกา       

 1. ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีกี่ชั้น
 • 2 ชั้น                                                                     ค. 3  ชั้น
 • 6 ชั้น                                                                     ง. 4  ชั้น

ตอบ   ค. 3  ชั้น

มาตรา ๑ ศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญนี้มีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์

และศาลฎีกา เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
 • ศาลชั้นต้น ค. ศาลอาญา
 • ศาลอุทธรณ์ ง. ศาลฏีกา

ตอบ   ค. ศาลอาญา

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ศาลชั้นต้น
 • ศาลอุทธรณ์ภาค ค. ศาลอาญา
 • ศาลแพ่ง                 ง. ศาลแขวง

ตอบ   ก. ศาลอุทธรณ์ภาค

มาตรา ๒ ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้น

 1. ข้อใดคือศาลอุทธรณ์
 • ศาลอุทธรณ์และศาลจังหวัด ค. ศาลอุทธรณ์ภาคและศาลจังหวัด
 • ศาลอุทธรณ์และศาลแขวง ง. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

ตอบ   ง. ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

มาตรา ๓ ศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

 1. ใครมีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม เพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน
 • เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรม
 • เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ประธานศาลฎีกา
 • รองประธานศาลฎีกา

ตอบ   ค. ประธานศาลฎีกา

มาตรา ๕๒ ให้ประธานศาลฎีกามีหน้าที่วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรม เพื่อให้กิจการของศาลยุติธรรมดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน และให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง

 1. ใครมีอำนาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ
 • เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรม
 • เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ประธานศาลฎีกา
 • รองประธานศาลฎีกา

ตอบ   ข. เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

มาตรา ๖ ให้เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจำนวน สภาพ สถานที่ตั้ง และเขตอำนาจศาลตามที่จำเป็นเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปโดยเรียบร้อยตลอดราชอาณาจักร

 1. ใครเป็นผู้กำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการ
 • รองประธานศาลฎีกา
 • คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ประธานศาลฎีกา
 • เลขาธิการสำ นักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ตอบ    ข. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมให้เหมาะสมตามความจำเป็นแห่งราชการ

 1. ในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลละกี่คน
 • 1 คน ค.  3 คน
 • 2 คน ง.  4  คน

ตอบ   ก. 1 คน             

มาตรา ๙ ในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลละหนึ่งคน

 1. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค

อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

 • นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้น หรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้
 • ให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้นในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
 • สั่งคำร้องคำขอต่างๆ ที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๑ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาคอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ต้องรับผิดชอบในราชการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑)  นั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้น หรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้

(๒) สั่งคำร้องคำขอต่างๆ ที่ยื่นต่อตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ

(๓) ระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว

(๔) ให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลนั้นในข้อขัดข้องเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา

(๕) ร่วมมือกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบและการดำเนินการงานส่วนธุรการของศาล

(๖) ทำรายงานการคดีและกิจการของศาลส่งตามระเบียบ

(๗) มีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 1. ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมศาลใดศาลหนึ่งรับคดีซึ่งศาลยุติธรรมอื่นได้สั่งรับประทับฟ้องโดยชอบแล้วไว้พิจารณาพิพากษา เว้นแต่คดีนั้นจะได้โอนมาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ถูกกล่าวไว้ในมาตราใด
 • มาตรา 10                                                             ค. มาตรา   17
 • มาตรา 15                                                             ง. มาตรา  8

ตอบ   ข. มาตรา  15

 1. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลชั้นต้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • พระราชบัญญัติ ค. ประกาศกระทรวง
 • กฎกระทรวง ง. พระราชกฤษฎีกา

ตอบ   ง. พระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖๖ ศาลชั้นต้นมีเขตตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้นกำหนดไว้  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

 1. ศาลใดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆ
 • ศาลแขวง ค. ศาลแพ่ง
 • ศาลจังหวัด ง. ศาลอาญา

ตอบ   ก. ศาลแขวง    

มาตรา ๑๗ ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอำนาจทำการไต่สวนหรือมีคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕

วรรคหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017